Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Kanice - CZ052.3602.5212.120111 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Petrovice

Číslo obce PRVKUK 120111
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5212.120111
Kód obce 570567
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
973 (5212)
Nový Bydžov
Číslo POU
Název POU
2062
Nový Bydžov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5212.120111.01 Kanice 12011 120111

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Kanice leží cca 20 km severozápadně od Hradce Králové a cca 8 km severně od Nechanic v nadmořských výškách cca 246 – 248 m n.m. Zástavba obce má charakter venkovského typu – převládá zástavba rodinných domků. Obec má 26 trvale bydlících obyvatel (r. 2020). Zástavba je situována převážně kolem místních komunikací. Kanice jsou místní částí obce Petrovice.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Petrovice - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kanice Trvale bydlící - - - 10 26 28 30
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 10 26 28 30

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Petrovice 241 258 253 252 266 274 278 271 271 280 281 287 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kanice - - - 8 8 12 12

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 1 1 1 1
Maximální potřeba vody m3/den - - - 1 1 1 1
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,80 0,93 1,07 1,20
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,80 0,93 1,07 1,20
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci je provozován užitkový vodovod. Zásobování pitnou vodou je také řešeno individuelně z domovních studní u jednotlivých nemovitostí.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Obec bude napojena na Vodárenskou soustavu východní Čechy z obce Myštěves, obec již započala přípravné práce pro tuto stavbu. Studie byla zpracována společností VIS vodohospodářské služby, s.r.o.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková. Při vyřazení vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kanice - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kanice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci se nachází pouze starší zástavba rodinných domů, odpady jsou řešeny do bezodtokých jímek (žump), které jsou pravidelně vyváženy.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel doporučujeme v návrhovém období zachovat stávající systém likvidace odpadních vod. Odpadní vody doporučujeme likvidovat stávajícím způsobem, přednostně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti a smlouvou na vyvážení. U novostaveb doporučujeme osazení tříkomorových septiků s filtry nebo domovních ČOV.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Kanice 6 000,0 0,0 6 000,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Kanice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva