Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Vrchovnice - CZ052.3602.5205.197408 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Vrchovnice

Číslo obce PRVKUK 197408
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.197408
Kód obce 548057
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2071
Smiřice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.197408.01 Vrchovnice 19740 197408

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Vrchovnice leží v severní části bývalého okresu Hradec Králové podél průtahu silnice II/325 v nadmořských výškách cca 276 – 282 m n.m. Obec má 46 trvale bydlících obyvatel. Nepočítá se s výrazným nárůstem počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE
Kanalizace Vrchovnice - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vrchovnice Trvale bydlící - - - 46 46 51 56
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 46 46 51 56

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Vrchovnice 63 68 65 71 64 67 66 61 61 61 62 68 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vrchovnice - - - 38 40 45 55

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 1
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 0 1 1
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,36 0,42 0,47 0,52
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,31 0,35 0,40 0,44
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,06 0,07 0,08 0,09
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,24 0,28 0,31 0,35
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,06 0,07 0,07 0,08

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V současnosti je obec napojena z jihu od obce Hoříněves na Vodárenskou soustavu Východní Čechy. Obcí prochází přívodní řad PVC 160 mm podél páteřní komunikace, který pokračuje severním směrem na Žíželeves. Tranzit vody probíhá z městského systému Hradce Králové přes čerpací stanici František a obec Neděliště do vodojemu Máslojedy 2 x 250 m3 (332/335 m n.m.). Zástavba obce je v tlakovém pásmu vodojemu Máslojedy. Na vodovod je v současnosti napojena většina obyvatel obce, zbytek domácností využívá vlastních studní. Na rozvodu umístěné hydranty plní požadavky požárního zabezpečení. Vlastníkem vodovodu je VAK Hradec Králové, a.s. a provozovatelem je Královéhradecká provozní, a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období navrhujeme napojit na vodovod všechny stávající objekty, dle potřeby budou napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková .

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vrchovnice - - - 40 40 45 50

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vrchovnice - - - 40 40 45 50

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 3,95 4,28 4,62 4,95
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 2,05 2,22 2,40 2,57
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je v současné době vybudována oddílná splašková kanalizace zakončená ČOV (100 EO). Gravitační splašková kanalizace je provedena z polypropylenu PP Ultra Rib 2 DN 300 o celkové délce cca 676 m. Na stokách bylo osazeno celkem 21 šachet. Na splaškové kanalizaci je čerpací stanice, která se výtlačným potrubím Nerez DN 65 o délce 4 m napojuje do ČOV, součástí čerpací stanice je bezpečnostní přeliv vyústěn do šachty spojující odtokové potrubí z ČOV se současnou obecní kanalizací. Současně byla vybudována i dešťová stoka o délce 130 m, která je zaústěna do současné obecní kanalizace. Na splaškovou kanalizaci a ČOV Vrchovnice bylo Krajským úřadem Královéhradeckého kraje vydáno povolení k provozování kanalizace pro veřejnou potřebu rozhodnutím ze dne 9.12.2016. Po realizaci kanalizace a ČOV v obci bylo nutné, aby se u všech objektů zrušily stávající septiky a žumpy a napojení splaškových vod je provedeno přímo do stávající kanalizace svedené na novou ČOV.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na kanalizaci a ČOV dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Vrchovnice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Vrchovnice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva