Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Petrovice - CZ052.3602.5212.120120 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Petrovice

Číslo obce PRVKUK 120120
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5212.120120
Kód obce 570567
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
973 (5212)
Nový Bydžov
Číslo POU
Název POU
2062
Nový Bydžov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5212.120120.01 Petrovice 12012 120120

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Petrovice leží cca 18 km severozápadně od Hradce Králové a cca 6 km severně od Nechanic v nadmořských výškách cca 243 – 280 m n.m. Zástavba obce má charakter venkovského typu – převládá zástavba rodinných domků. Obec má 272 trvale bydlících obyvatel. Obcí prochází páteřní komunikace podél které se nachází většina zástavby.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Petrovice - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Petrovice Trvale bydlící - - - 272 272 277 282
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 272 272 277 282

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Petrovice 241 258 253 252 266 274 278 271 271 280 281 287 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Petrovice - - - 256 256 265 282

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 111 114 118 122
Maximální potřeba vody m3/den - - - 133 137 142 146
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 110,54 114,28 118,02 121,76
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 97,78 101,09 104,40 107,71
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 17,00 17,57 18,15 18,73
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 80,78 83,52 86,25 88,99
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 12,76 13,19 13,62 14,05

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Petrovice je zásobena stávajícím vodovodem, který zde tvoří koncovou část Vodárenské soustavy východní Čechy. Základ soustavy v této části bývalého okresu Hradec Králové tvoří vodojem Prasek – 1500 m3, do kterého je dodávána voda z vodárenské soustavy od Hradce Králové (z vodojemu Přím) a dále z úpravny vody Nový Bydžov. Z vodojemu pak vede zásobní řad na Nový Bydžov, ze kterého vede odbočka na věžový vodojem Králíky. Před vodojemem byla původně přerušovací akumulace s čerpací stanicí, v současné době, po rekonstrukci některých částí vodovodní sítě doteče voda z vodojemu Prasek do vodojemu Králíky gravitačně, takže akumulace i podávací ČS jsou vyřazeny z provozu. Z vodojemu Králíky pak voda teče gravitačně podél osady Janatov až na okraj Lodína, kde je akumulace 30 m3 a ATS na zvýšení tlaku v síti. ATS má výkon 5,7 l/s a voda z ní je dodávána do Lodína a Petrovic. Pro horní část Petrovic je zřízena další malá ATS ke zvýšení tlaku. Rozvodné řady v obci jsou z PVC Ø 90 a Ø 110 mm, případně některé kratší úseky z PE. Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeni téměř všichni obyvatelé. Vlastníkem vodovodu jsou Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. a provozovatelem je Královéhradecká provozní, a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovod dle potřeby napojovány jednotlivé RD, jiné objekty nebo nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů. Na vodovodu bude prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Petrovice - - - 264 264 269 274

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Petrovice - - - 264 264 269 274

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 27,37 27,70 28,04 28,37
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 2,09 2,11 2,14 2,16
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,74 0,81 0,87 0,94
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,06 0,06 0,07 0,07

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudována jednotná kanalizace zakončená ČOV. Kanalizace je gravitační z materiálu beton a kamenina, krátká výtlačná část je z materiálu PE. Trasa je vedena podél hlavní silnice směrem západním za obec, kde je umístěna mechanicko-biologická ČOV s kapacitou cca 300 EO. Před touto čistírnou je odlehčovací komora, která pomáhá čistírně odlehčit v případě vyšších dešťových srážek. Provozovatelem a majitelem kanalizační sítě a ČOV je obec Petrovice.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na kanalizační síť a tím i na ČOV dle potřeby napojovány jednotlivé RD, jiné objekty nebo nově zastavěné lokality prodloužením stávajících stok (nebo realizováním nových stok) a prováděna běžná údržba.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Petrovice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Petrovice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva