Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Písek - CZ052.3602.5205.120910 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Písek

Číslo obce PRVKUK 120910
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.120910
Kód obce 570575
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2038
Chlumec nad Cidlinou

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.120910.01 Písek 12091 120910

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Písek leží cca 22 km západně od Hradce Králové a cca 3 km východně od města Chlumec nad Cidlinou, v nadmořských výškách 218 – 220 m n.m. Obec má 256 trvale bydlících obyvatel ve 120 rodinných domech. Jedná se o vesnici s klasickou zástavbou – převládá zástavba rodinných domů. V obci se nachází 7 chalup se 14 rekreanty  a firma Rouma Písek a.s. (zemědělství), která zaměstnává 32 zaměstnanců.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod, kanalizace
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu,Vak Hradec Králové, 2018
TE studie, Likvidace splaškových odpadních vod v obci Písek, REC Projekt, 9/2018
ZTV Písek, Lokalita u Píseckého potoka, DSP, PROIS a.s., 12/2016

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Písek Trvale bydlící - - - 256 275 280 300
Přechodně bydlící - - - 14 14 14 14
Celkem - - - 270 289 294 314

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Písek 225 233 233 234 235 236 252 264 257 260 261 264 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Písek - - - 96 125 130 140

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 9 10 12 13
Maximální potřeba vody m3/den - - - 11 12 14 16
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 9,03 10,41 11,79 13,17
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 8,78 10,12 11,46 12,80
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 8,04 12,25 16,46 20,67
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,75 0,86 0,98 1,09
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 25,00 38,09 51,19 64,28

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V současné době má obec vybudován veřejný vodovod Písek RVS o celkové délce 2,469 km. Vodovod je součástí skupinového vodovodu Chlumec nad Cidlinou, který je posílen v rámci Vodárenské soustavy Východní Čechy. Vlastníkem vodovodu je VAK Hradec Králové, a.s., provozovatelem Královéhradecká provozní a.s.
 
Základní údaje vodovod:
IČME: 5205-720917-48172898-1/1
IČPE: 5205-651800-48172898-1/1-27461211
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
 
Jako zdroj vody skupinového vodovodu Chlumec nad Cidlinou jsou využívány zdroje Třesice – Písek. Odtud je voda čerpána do úpravny vody v Chlumci nad Cidlinou (v Palackého ulici) (IČME: 5205-651800-48172898-2/1, IČPE: 5205-651800-48172898-2/1-27461211) a z ní je dále čerpána do vodojemu Chlumec nad Cidlinou - 1650 m3 (257,20/262,60 m n.m.). V současné době je vodovod Chlumec posílen řadem DN 200 mm ve směru od Nového Bydžova z vodojemu Prasek, přes obec Zachrašťany.
Tlakové poměry v obci jsou zajišťovány tlakovou úrovní z vodojemu Chlumec nad Cidlinou o objemu 1650 m3 (257,20/262,60 m n.m.).
Hlavní zásobní řad PVC Ø 160 mm do obce je napojen na vodovod v severovýchodní části obce Nové Město. Tento řad podchází protlakem železniční trať ČD a dále pokračuje až do obce Písek. V obci z tohoto řadu odbočují rozvodné řady pro zástavbu.
 
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí a zajištění požárního odběru.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek. Obyvatelé nenapojení  na vodovod jsou zásobování individuálně ze studní, kvalita vody je neznámá.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.
 
Vodní zdroje slouží pro zásobení vodou města Chlumec nad Cidlinou a okolních obcí. Systém SV vodovodu Chlumec n. C., který zásobuje 9 500 obyvatel, je propojen s VSVČ severně od vodovodu Nový Bydžov a východně od obce Kratonohy.
 
Vlastní zdroje SV Chlumec n. C. tvoří prameniště Třesice – Písek TP 2 – TP 4 s kapacitou až 14 l/s. Voda z vrtů je soustředěna do centrální čerpací stanice, která dopravuje vodou do úpravny vody v Chlumci nad Cidlinou. Vrty o hloubce 20 – 30 m v prameništi jímají vodu z místního pískového kvarteru.
 
V letních měsících je kapacita prameniště nedostatečná, a proto se navrhuje zřídit nový jímací vrt v prostoru stávajícího OPVZ I. stupně.
 
V surové vody bylo zjištěno znečištění pesticidy. Pro zajištění řádné úpravy vody tak, aby vyhovovala požadavkům na pitnou vodu, je nezbytné vybudovat novou úpravnu vody přímo v prameništi případně provést intenzifikaci technologické linky na úpravně vody v Chlumci nad Cidlinou. Rozhodnutí o technickém řešení bude uděláno na základě technicko-ekonomické studie. Investici bude realizovat VaK Hradec Králové, a.s.
 
Výše investičních nákladů dle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. 401/2010-15000 je 0,464 mil. Kč. Rok realizace není znám.
 
Obec plánuje v lokalitě U Píseckého potoka výstavbu vodovodu o délce 403 m PE 100 D90 a D60 pro napojení 14 nově postavených RD. Předpokládané dokončení všech prací je v roce 2019. Předpokládané náklady na realizaci dle Metodického pokynu Mze 401/2010-15000 jsou 1,902 mil. Kč.
 
Po výstavbě bude vodovod vložen do majetku VaK Hradec Králové.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. Nouzové zásobování připojených obyvatel lze též zajistit dovozem vody z ÚV Chlumec nad Cidlinou, kam je dopravována surová voda ze zdroje Třesice-Písek.
U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Písek - - - 253 275 280 300

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Písek - - - 0 0 280 300

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 24,26 25,76 27,26 28,77
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,44 0,47 0,50 0,53
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je jednotná gravitační kanalizace Písek o celkové délce 2,82 km sestávající z deseti místních stok, které jsou vyústěny na 9 místech do místní vodoteče, která prochází obcí a pod ní je zaústěna do Starovodského potoka. Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec Písek.
 
Základní údaje kanalizace
IČME: 5201-720917-00269310-3/1
IČPE: 5201-720917-00269310-3/1-00269310
Počet připojených trvale bydlících obyvatel: 253
 
Na místní vodoteči jsou tři menší nádrže, které zejména v létě působí jako vyhnívací nádrže. Do vlastní kanalizace jsou zaústěny přepady ze septiků a DČOV. Obsah jímek je vyvážen do okolních ČOV.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k tomu že stávající kanalizace nevyhovuje vodohospodářským předpisům na jednotnou kanalizaci, doporučujeme v obci realizovat novou oddílnou (splaškovou) kanalizaci, s tím že stávající kanalizace bude využívána pro odvod dešťových vod z komunikací a jednotlivých nemovitostí.
 
Obec plánuje v lokalitě U Píseckého potoka výstavbu splaškové kanalizace DN 300 o délce 215 m a napojení 14 nových RD na stávající kanalizační síť s předpokládáným dokončením prací v roce 2019. Odpadní voda bude předčištěna ve 14 DČOV. Po dostavbě nové tlakové kanalizace v obci s výtlakem OV na ČOV Nové Město budou DČOV zrušeny a zástavba připojena na tlakovou kanalizaci. Předpokládané náklady na realizaci dle Metodického pokynu Mze 401/2010-15000 jsou 0,892 mil. Kč.
 
Obec bude realizovat na základě technicko-ekonomické studie likvidace splaškových OV v obci výstavbu tlakové kanalizace s výtlakem na plánovanou ČOV v Novém Městě. Součástí výstavby bude 4010 m tlakové kanalizace PE D40-90 a 110 ks DČJ. Předpokládané dokončení všech prací je v roce 2025. Předpokládané náklady na realizaci dle Metodického pokynu Mze 401/2010-15000 jsou 19,8 mil. Kč.
 
Do doby výstavby nové kanalizační sítě navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Další možností je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV.
 
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Písek 1 902,0 20 691,8 22 593,8

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Písek - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva