Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Praskačka - CZ052.3602.5205.132918 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Praskačka

Číslo obce PRVKUK 132918
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.132918
Kód obce 570656
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2046
Hradec Králové

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.132918.01 Praskačka 13291 132918

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Praskačka se rozprostírá podél komunikace cca 4 km směrem od Hradce Králové na Urbanice a Pohřebačku, v nadmořských výškách 230 – 240 m n.m. Obec má 596 trvale bydlících obyvatel. S ohledem na blízkost Hradce Králové se dá očekávat masivní rozvoj bydlení v obci a výstavba rodinných domků. Podle zpracovaného ÚPO je možno největší nárůst obyvatel očekávat v západní části obce, kde jsou rozvojové plochy pro bydlení. Téměř veškeré komunikace v obci jsou zpevněné, hlavní průtah obcí má povrch asfaltový, část komunikací v postranních částech je panelová. V obci je kanalizace, veřejný vodovod a další podzemní sítě (plynovod, sdělovací kabely). Správní území obce Praskačka tvoří místní části Praskačka, Sedlice, Krásnice a Vlčkovice. Osada Žižkovec náleží pod katastrální území Krásnice.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Praskačka - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Praskačka Trvale bydlící - - - 596 596 601 616
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 596 596 601 616

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Praskačka 985 1007 1010 1034 1039 1071 1060 1049 1066 1081 1079 1085 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Praskačka - - - 514 535 570 610

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 58 62 66 69
Maximální potřeba vody m3/den - - - 70 74 79 83
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 58,25 61,88 65,51 69,13
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 49,05 52,10 55,15 58,21
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 41,68 44,28 46,88 49,47
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 7,36 7,82 8,28 8,74
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 9,21 9,78 10,35 10,93

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Praskačka je napojena na vodovod z Hradce Králové. Hlavní přívodní řad je veden směrem z Kuklen na obec Plačice, Vlčkovice a dále až na kraj Praskačky, kde se nachází ATS Praskačka (mimo provoz). Z hlavního řadu odbočují rozvodné řady pro zástavbu v obci. Zástavba obce je v tlakovém pásmu vodojemů Nový Hradec Králové. Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeni téměř všichni obyvatelé. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení. Vlastníkem vodovodu je VAK Hradec Králové, a.s. a provozovatelem je Královéhradecká provozní, a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovod dle potřeby napojovány jednotlivé RD, jiné objekty nebo nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů. Na vodovodu bude prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Praskačka - - - 516 516 521 526

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Praskačka - - - 65 516 521 526

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 55,64 55,97 56,31 56,64
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 20,87 20,99 21,12 21,24
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Praskačka je rozdělena železniční tratí. Severní část obce za tratí má již z minula vyřešenou splaškovou kanalizaci. Splaškové vody jsou odváděny stávající kanalizací do nové kanalizace v obci Urbanice, která je zakončena ČOV. Terén jižní části obce Praskačka se velmi mírně svažuje směrem od železnice. V obci je dešťová kanalizace, která je zaústěna do melioračních příkopů u obce a odvádí převážně dešťové vody, veškeré přepady ze žump a septiků byly zaslepeny a nově přímo napojeny na splaškovou kanalizaci. Výstavba rodinných domků v jihozápadní části obce má svedené splaškové vody do vlastní čistírny odpadních vod. Vyčištěné odpadní vody odtékají do blízkého příkopu. V obci je vysoká hladina podzemní vody, která je stahována stávající kanalizací, která je uložena cca 1,5 m pod stávajícím terénem. Nově byla v Praskačce vybudována podtlaková splašková kanalizace, která svádí odpadní vody dvěma větvemi na centrální podtlakovou stanici, která se nachází v jihovýchodní části obce. Z této stanice jsou výtlakem splaškové vody dopravovány na novou čistírnu odpadních vod Praskačka - Vlčkovice.
Rozhodnutí o povolení k vypouštění vyčištěných odpadních vod z ČOV bylo vydáno MMHK OŽP pod jednacím číslem SZ MMHK/036260/2010ŽP1/TLJ.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na splaškovou kanalizaci dle potřeby napojovány jednotlivé RD a jiné objekty. Dále bude na kanalizaci, podtlakové stanici a ČOV prováděna běžná údržba.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Praskačka 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Praskačka - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva