Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Vlčkovice - CZ052.3602.5205.132934 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Praskačka

Číslo obce PRVKUK 132934
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.132934
Kód obce 570656
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2046
Hradec Králové

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.132934.01 Vlčkovice 13293 132934

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Vlčkovice leží cca 3 km jihozápadně od Hradce Králové, v nadmořských výškách 234 – 242 m n.m. Obec je rozdělena železniční tratí a komunikací z Plačic do Praskačky. Terén je mírně svažitý k železnici. Za železnicí se nachází zastavěná část obce, která je položena nejníže. Obec má 110 trvale bydlících obyvatel. Obec tvoří vesnická zástavba, zaměstnanost je situována na zemědělství a dojíždění za prací do Hradce Králové. Vlčkovice jsou místní částí správního území obce Praskačka.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Vlčkovice - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vlčkovice Trvale bydlící - - - 110 110 115 120
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 110 110 115 120

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Praskačka 985 1007 1010 1034 1039 1071 1060 1049 1066 1081 1079 1085 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vlčkovice - - - 103 105 110 120

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 3 4 4 4
Maximální potřeba vody m3/den - - - 4 4 4 5
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 3,33 3,51 3,69 3,87
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 2,80 2,95 3,11 3,26
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 2,11 2,23 2,35 2,46
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,69 0,72 0,76 0,80
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,53 0,55 0,58 0,61

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Vlčkovice je napojena na vodovod z Hradce Králové. Hlavní přívodní řad je veden směrem z Kuklen na obec Plačice a dále podél komunikace až do Vlčkovic. Z hlavního řadu odbočují rozvodné řady pro zástavbu v obci. Zástavba obce je v tlakovém pásmu vodojemů Nový Hradec Králové. Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeni téměř všichni obyvatelé. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení. Vlastníkem vodovodu je VAK Hradec Králové, a.s. a provozovatelem je Královéhradecká provozní, a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovod dle potřeby napojovány jednotlivé RD, jiné objekty nebo nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů. Na vodovodu bude prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vlčkovice - - - 0 110 115 120

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vlčkovice - - - 0 110 115 120

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 2,17 5,40 8,62 11,85
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,02 0,05 0,09 0,12
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Vlčkovice je odkanalizována gravitačně do dvou čerpacích šachet, které odpadní vody tlakově dopravují na novou čistírnu odpadních vod pro obce Praskačka a Vlčkovice, jenž se nachází jihovýchodně pod obcí. Materiálem splaškové stokové sítě jsou převážně PVC trouby v dimenzi DN 250 mm, výtlačné řady jsou poté z materiálu PE-HD. Výtok z ČOV je vyveden do blízké nádrže, která nyní slouží jako biologický rybník. Původní dešťová kanalizace (zatrubněné příkopy) odvádí povrchové vody do příkopů a volně na terén, veškeré napojené přelivy ze septiků a jiných zařízení u nemovitostí byly zaslepeny a nově přímo napojeny na vybudovanou splaškovou kanalizaci.
Rozhodnutí o povolení k vypouštění vyčištěných odpadních vod z ČOV bylo vydáno MMHK OŽP pod jednacím číslem SZ MMHK/036260/2010ŽP1/TLJ.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na splaškovou kanalizaci dle potřeby napojovány jednotlivé RD a jiné objekty. Dále bude na kanalizaci a ČOV prováděna běžná údržba.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Vlčkovice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Vlčkovice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva