Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Krásnice - CZ052.3602.5205.146919 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Praskačka

Číslo obce PRVKUK 146919
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.146919
Kód obce 570656
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2046
Hradec Králové

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.146919.01 Krásnice 14691 146919

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Krásnice leží cca 8 km jihozápadně od Hradce Králové, v nadmořských výškách 222 – 230 m n.m. Obec má 68 trvale bydlících obyvatel. Obec tvoří vesnická zástavba, zaměstnanost je situována na zemědělství a dojíždění za prací do Hradce Králové. Krásnice jsou místní částí správního území obce Praskačka. Pod katastrální území Krásnice náleží Osada Žižkovec.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Praskačka - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Krásnice Trvale bydlící - - - 68 68 70 75
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 68 68 70 75

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Praskačka 985 1007 1010 1034 1039 1071 1060 1049 1066 1081 1079 1085 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Krásnice - - - 47 52 60 75

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 3 3 4 4
Maximální potřeba vody m3/den - - - 3 4 4 5
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 2,66 3,18 3,71 4,24
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 2,35 2,82 3,28 3,75
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 1,63 1,95 2,27 2,60
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,72 0,87 1,01 1,15
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,31 0,37 0,43 0,49

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Krásnice je napojena na Vodárenskou soustavu východní Čechy. Hlavní přívodní řad je přiveden směrem od obce Sedlice. Z hlavního řadu odbočují rozvodné řady pro zástavbu v obci. Zástavba obce je v tlakovém pásmu redukční šachty v Nechanicích. Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeni téměř všichni obyvatelé. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení. Vlastníkem vodovodu je VAK Hradec Králové, a.s. a provozovatelem je Královéhradecká provozní, a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovod dle potřeby napojovány jednotlivé RD, jiné objekty nebo nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů. Na vodovodu bude probíhat běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Krásnice - - - 68 68 70 75

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Krásnice - - - 68 68 70 75

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 6,95 6,99 7,03 7,07
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 2,12 2,13 2,15 2,16
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec má vybudovanou tlakovou splaškovou kanalizaci, která je zakončena centrální čistírnou odpadních vod (150 EO). Každá domovní přípojka je zakončena čerpací šachtou, která dopravuje odpadní vody na ČOV, která je umístěna ve východní části obce. Obec disponuje i dešťovou kanalizací, která odvádí srážkové vody do příkopu ve východní části obce, veškeré přepady ze septiků a žump byly zaslepeny a nově přímo napojeny z objektů do splaškové kanalizace. Správcem kanalizace a ČOV je obec Praskačka.
Rozhodnutí o povolení k vypouštění vyčištěných odpadních vod z ČOV bylo vydáno MMHK OŽP pod jednacím číslem 113268/ŽP1/Tlu/2007/2.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na splaškovou kanalizaci dle potřeby napojovány jednotlivé RD a jiné objekty. Dále bude na kanalizaci a ČOV prováděna běžná údržba.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Krásnice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Krásnice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva