Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Žižkovec - CZ052.3602.5205.146935 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Praskačka

Číslo obce PRVKUK 146935
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.146935
Kód obce 570656
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2046
Hradec Králové

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.146935.01 Žižkovec 14693 146935

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Osada Žižkovec leží cca 7 km jihozápadně od Hradce Králové, v nadmořských výškách 230 – 236 m n.m. Rozkládá se na mírně svažitém území . Obec má 15 trvale bydlících obyvatel. Osadu tvoří vesnická zástavba, zaměstnanost je situována na zemědělství a dojíždění za prací do Hradce Králové. Osada Žižkovec náleží pod katastrální území Krásnice.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Žižkovec - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Žižkovec Trvale bydlící - - - 15 15 20 20
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 15 15 20 20

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Praskačka 985 1007 1010 1034 1039 1071 1060 1049 1066 1081 1079 1085 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Žižkovec - - - 0 0 0 0

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Osada Žižkovec nemá v současnosti vybudován veřejný vodovod. Zásobování vodou je v obci provedeno individuálně z domovních studní.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návhrovém období se počítá s napojením osady Žižkovec na Vodárenskou soustavu Východní Čechy, napojení proběhne ze západní strany obce Sedlice. Přívodní vodovodní řad povede podél komunikace, která tyto dvě obce propojuje.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při potížích se zásobami vody ve studních bude osada zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Žižkovec - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Žižkovec - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci není vybudována kanalizace. Srážkové vody ze střech stávajících nemovitostí a srážkové vody z komunikací jsou vypouštěny na terén a volně zasakovány. Splaškové vody jsou akumulovány u jednotlivých nemovitostí, buď v bezodtokých jímkách nebo jsou likvidovány v domovních čistírnách či septicích a vypouštěny do příkopů nebo zasakovány.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k počtu obyvatel osady bude ve výhledovém období zachován stávající stav. Splaškové vody budou čištěny v tříkomorových septicích s filtrem nebo v domovních ČOV a vypouštěny do zavodněných příkopů nebo do malé vodní nádrže, která bude sloužit jako biologický rybník.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Žižkovec 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Žižkovec - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva