Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Předměřice nad Labem - CZ052.3602.5205.134295 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Předměřice nad Labem

Číslo obce PRVKUK 134295
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.134295
Kód obce 570672
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2046
Hradec Králové

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.134295.01 Předměřice nad Labem 13429 134295

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Předměřice nad Labem leží cca 3 km severně od Hradce Králové, v nadmořských výškách 236 – 252 m n.m. Obec má 1800 trvale bydlících obyvatel v 480 rodinných domech. Jedná se o obec s poměrně novou zástavbou. Pracovní příležitosti jsou orientovány spíše na Hradec králové. V obci se nachází několik firem – Mlýny Oženílek (zemědělská výroba – 120 zaměstnanců), firma Prefa (průmyslová výroba – beton – 26 zaměstnanců), firma Elsa (průmyslová výroba – 30 zaměstnanců), firma J4 – pece (zámečnictví – 54 zaměstnanců), firma OTES-guma (5 zaměstanců) a firma AMGNOL (90 zaměstanců). Je zde také ubytovací zařízení firmy Prefa s kapacitou lůžek pro 40 osob.
Dle platného územního plánu se předpokládá pouze mírný rovzoj obce.
Zdroje dat/podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizace PRVK UK"
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stývajícího vodovodu a stávající kanalizace, VaK Hradec Králové, a.s., 2018
Územní plán Předměřice nad Labem, URBAPLAN Projektový ateliér, 2010
"Územní studie Přdměřice nad Labem, Lokalita Z10", gebas atelier arcitects, 2015
DSP "Obytná zóna Předměřice nad Labem, Labská (lokalita Z11), Architep HK, s.r.o., 2018
DUR "Dostavba kanalizace Předměřice nad Labem", Vak HK, a.s., 2016
Vybrané údaje ME vodovod: IČME: 5205-734292-00269379-1/1; 5205-734292-48172898-1/1
Vybrané údaje PE vodovod: IČPE: 5205-734292-48172898-1/1-27461211
Vybrané údaje ME kanalizace: IČME: 5205-734292-00269379-3/1; 5205-734292-48172898-3/1
Vybrané údaje PE kanalizace: IČPE: 5205-647187-48172898-3/1-27461211

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Předměřice nad Labem Trvale bydlící - - - 1 800 1 850 1 900 2 000
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 1 800 1 850 1 900 2 000

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Předměřice nad Labem 1838 1874 1885 1882 1889 1887 1888 1888 1893 1902 1917 1926 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Předměřice nad Labem - - - 1 620 1 665 1 710 1 800

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 181 188 194 201
Maximální potřeba vody m3/den - - - 217 225 233 241
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 180,84 187,54 194,24 200,93
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 152,26 157,90 163,54 169,18
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 112,30 116,46 120,62 124,78
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 39,96 41,44 42,92 44,40
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 28,58 29,64 30,70 31,76

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Předměřice nad Labem je zásobována pitnou vodou v rámci Vodárenské soustavy Východní čechy. Vodovodní síť v obci je profilů u hlavních řadů Ø 160 mm, u rozvodných řadů Ø 110, 90, 63 mm. Zástavba obce je v tlakovém pásmu věžového vodojemu Předměřice nad Labem (vodojem Aquaglobus o objemu 200 m3). Hydrostatický tlak se pohybuje v rozmezí 0,45 – 0,50 MPa. Vodovod je rozveden po celém území obce. Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeni téměř všichni obyvatelé (cca 90%). Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení (hydranty jsou v majetku VaK Hradec Králové, a.s.)
Vlastníkem vodovodu je VaK Hradec Králové, a.s.
Provozovatelem vodovodlu je Královehradecká provozní, a.s.
 

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.
V návrhovém období do roku 2030 se plánuje výstavba vodovodu pro zajištění zásobování pitnou vodou v lokalitách:
 - lokalita označená Z4 dle Územního plánu. Délka nově budovaného vodovodu cca 0,526 km DN 100, materiál PE. Předpoklad realizace do konce roku 2025. Předpokládané investiční náklady 1,262 mil. Kč.
 - lokalita označená Z5 dle Územního plánu. Délka nově budovaného vodovodu cca 1,218 km DN 100, materiál PE.  Předpoklad realizace do konce roku 2030. Předpokládané investiční náklady 2,923 mil. Kč.
 - lokalita označená Z10 dle Územního plánu. Délka nově budovaného vodovodu cca 0,240 km DN 100, materiál PE.  Předpoklad realizace do konce roku 2030. Předpokládané investiční náklady 0,576 mil. Kč.
 - lokalita označená Z11 dle Územního plánu. Délka nově budovaného vodovodu cca 0,356 km DN 100, materiál PE.  Předpoklad realizace do konce roku 2025. Předpokládané investiční náklady 0,854 mil. Kč.
 
Předpokládané investiční náklady byly stanoveny v souladu s Metodickým pokynem pro orinetančí ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalzací, pro Plány
rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Pllány financování obnvoy vodovodů a kanalizací (čj.: 401/2010-15000).
 
 
 
 

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. Zdrojem pitné vody v případě nouzového zásobování je úpravna vody a čerpací stanice Orlice (Hradec Králové). Dalším zdrojem pro nouzové zásobování pitnou vodou za krizové situace je potenciálně vrt P-1, který je v současné době zakonzervován.
U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková .

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Předměřice nad Labem - - - 1 530 1 573 1 615 1 700

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Předměřice nad Labem - - - 1 530 1 573 1 615 1 700

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 99,96 103,66 107,36 111,07
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 47,95 49,72 51,50 53,28
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 9,41 9,41 9,41 9,41
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 4,52 4,52 4,52 4,52

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je v současné době vybudován kombinovaný systém jednotné a splaškové kanalizace. Kanalizace je rozvedena na celém území obce. Do této kanalizace jsou napojeny jednotlivé nemovistosti. Veškeré odpadní vody jsou soustředěny do centrální čerpací stanice. Odtud jsou splaškové vody (i ředěné) čerpány do stávající kanalizace v Plotištích, a touto kanalizací odváděny na ČOV Hradec Králové. Projektová kapacita ČOV Hradec Králové je 141 666 EO (jejíž vlastníkem je VaK Hradec Králové, a.s.).
Vlastníkem kanalizace na území obce je VaK Hradec Králové, a.s.
Provozovatelem kanalizace na území obce je Královehradecká provozní, a.s.
 
 
 
 

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na stávající kanalizaci dle potřeby napojovány nové nemovitosti vybudované na základě individuálních akvitit jednotlivých soukromých investorů a to prodloužením stávajících stok a prováděna běžná údržba.
V návrhovém období do roku 2030 se plánuje výstavba kanalizace pro zajištění odvádění odpadních vod lokalitách:
 - lokalita označená Z4 dle Územního plánu. Délka nově budované kanalizace cca 0,216 km v profilu DN 300, materiál PVC/PP/PE. Předpoklad realizace do konce roku 2025. Předpokládané investiční náklady 1,054 mil. Kč
 - lokalita označená Z5 dle Územního plánu. Délka nově budované kanalizace cca 0,944 km v profilu DN 300, materiál PVC/PP/PE.  Předpoklad realizace do konce roku 2030. Předpokládané investiční náklady 4,607 mil. Kč
 - lokalita označená Z10 dle Územního plánu. Dle aktuálního stupně projektové přípravy není možné uvést trasy ani délky nově budované kanalizace a ani odhadnout předpokládanou výši investičních nákladů. Předpokládá se standardní profil DN 300, materiál PVC/PP/PE.  Předpoklad realizace do konce roku 2030.
 - lokalita označená Z11 dle Územního plánu. Délka nově budované kanalizace gravitační cca 0,292 km a výtlaku v délce cca 0,077 km převážně v profilu DN 300, materiál PVC/PP/PE  Předpoklad realizace do konce roku 2025. Předpokládané investiční náklady 1,648 mil. Kč. Rovněž se předpokládá vybudování 1 ČS Qč 5l/s s předpokládanými investičními náklady 0,300 mil. Kč
 
Předpokládané investiční náklady byly stanoveny v souladu s Metodickým pokynem pro orinetančí ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalzací, pro Plány
rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Pllány financování obnvoy vodovodů a kanalizací (čj.: 401/2010-15000).

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Předměřice nad Labem 5 616,0 4 427,3 10 043,3

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Předměřice nad Labem - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva