Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Převýšov - CZ052.3602.5205.135291 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Převýšov

Číslo obce PRVKUK 135291
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.135291
Kód obce 570681
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2038
Chlumec nad Cidlinou

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.135291.01 Převýšov 13529 135291

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Převýšov leží v západní části bývalého okresu Hradec Králové na hranici dvou krajů cca 3 km západně od města Chlumec nad Cidlinou, v nadmořských výškách 226 – 232 m n.m. Obec má 352 trvale bydlících obyvatel v cca 130 domech. Západní částí obce prochází železniční trať ČD. V obci se nachází ZD Převýšov (zemědělství).
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Převýšov Trvale bydlící - - - 348 350 350 350
Přechodně bydlící - - - 1 5 5 10
Celkem - - - 349 355 355 360

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Převýšov 337 340 337 324 336 332 322 331 335 335 335 342 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Převýšov - - - 348 350 350 350

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 19 20 21 22
Maximální potřeba vody m3/den - - - 25 27 28 30
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 74,00 77,50 81,00 84,50
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 62,20 65,30 68,40 71,50
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 53,00 55,83 58,67 61,50
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 9,20 9,47 9,73 10,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 11,70 12,13 12,57 13,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Převýšov je napojena na Vodárenskou soustavu Východní Čechy.

Vodovod je napojen na na skupinový vodovod Chlumec nad Cidlinou. V obci z hlavního zásobovacího řadu odbočují rozvodné řady pro zástavbu.

Zástavba obce je v tlakovém pásmu vodojemu Chlumec nad Cidlinou o obsahu 1650 m3 (257,20/262,60 m n.m.), který se nachází v západní části města Chlumec nad Cidlinou (lokalita Na Františku).

Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeni téměř všichni obyvatelé. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení.

Vlastníkem vodovodu je společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. a provozovatelem je Královéhradecká provozní, a. s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V následujícím období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková .

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Převýšov - - - 0 0 310 320

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Převýšov - - - 0 0 310 320

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 33,40 33,55 33,69 33,84
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 20,90 20,99 21,08 21,17
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci byla budována kanalizace postupně v dřívějších letech, a má charakter jednotné kanalizace. Splaškové vody jsou do ní pouštěny po předčištění v septicích, případně bezodtokých jímkách. Veškerá kanalizace je ztažena do jednoho bodu – do nejnižšího místa, kde vyúsťuje do melioračního náhona, který pak ústí do Olešnického potoka. Do kanalizace zřejmě vnikají balastní vody.
Na kanalizaci byl zpracován pasport („Převýšov – pasport kanalizace“ – Multiaqua – ing. Pejchal – 2001). Kanalizace je provedena z profilů DN 200 – DN 600 o celkové délce 3576 m.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k tomu, že stávající kanalizace nevyhovuje vodohospodářským předpisům na jednotnou kanalizaci (balastní vody atd.), doporučujeme v obci realizovat novou oddílnou (splaškovou) kanalizaci, s tím že stávající kanalizace bude využívána pro odvod dešťových vod z komunikací a jednotlivých nemovitostí.
V obci je možnost realizovat gravitační kanalizaci, přečerpávání splaškových vod by bylo realizováno pouze pro překonání nepříznivých výškových poměrů. Trasy jednotlivých stok budou vedeny v souběhu se stávající kanalizací, aby bylo možno co nejednodušeji přepojit stávající domovní přípojky a poté zrušit stávající septiky a bezodtoké jímky (napojení musí být přímo do nové kanalizace).
Veškeré splaškové vody budou novou sítí splaškové kanalizace svedeny směrem na východ za obec před administrativní budovu šlechtitelské stanice (zde budou podchyceny i splašky z tohoto objektu), kde bude zřízena centrální přečerpávací stanice, která bude shromážděné splašky čerpat na novou ČOV. Bude realizována samostatná ČOV pro obec Převýšov o kapacitě 400 EO. ČOV bude umístěna při polní cestě do Chlumce n. Cidlinou s výustí do Olešnického potoka. Délka gravitační kanalizace v obci bude cca 3 km v DN 250, délka výtlaku D90 bude cca 600m.
Ve výhledovém období budou na oddílnou splaškovou kanalizaci napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících stok, popřípadě prostřednictvím výtlačného řadu.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Převýšov 0,0 19 885,0 19 885,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Převýšov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva