Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Račice nad Trotinou - CZ052.3602.5205.137383 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Račice nad Trotinou

Číslo obce PRVKUK 137383
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.137383
Kód obce 570702
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2071
Smiřice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.137383.01 Račice nad Trotinou 13738 137383

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Račice nad Trotinou leží v severní části bývalého okresu Hradec Králové cca 9 km severně od Hradce Králové v nadmořských výškách cca 249 – 260 m n.m. Obec má 163 trvale bydlících obyvatel 50 rekreantů v 75 domech, z nichž 30 je chalup. V obci převládá zástavba rodinných domů. Východní částí obce prochází vodoteč Trotina.
Nepředpokládá se výrazný nárůst počtu obyvatel.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Územní plán Račice nad Trotinou, pt-atelier s.r.o., 5/2017

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Račice nad Trotinou Trvale bydlící - - - 163 164 167 170
Přechodně bydlící - - - 50 50 50 50
Celkem - - - 213 214 217 220

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Račice nad Trotinou 165 158 159 161 159 160 161 164 163 160 150 151 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Račice nad Trotinou - - - 0 0 0 0

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Račice nad Trotinou v současnosti nemá vybudován veřejný vodovod.
Zásobování vodou je v obci provedeno z domovních studní u jednotlivých nemovitostí. Stávající individuální systém zásobování pitnou vodou zůstane v nejbližší době zachován i pro nové zastavitelné plochy.
 
Obec realizovala průzkumný hydrogeologický vrt sloužící k odběru požární vody (plnění požární nádrže).
 
V SZ části správního území obce se nachází vodní zdroj, který slouží pro zásobování objektu České armády.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V současné době je zpracován projekt na napojení obce na Vodárenskou soustavou Východní Čechy – západně od obce Hoříněves („VSVČ – II. Stavba – napojení obcí sever“ – ing. J.Forejtek – 2002). Na základě dopisu od VaK Hradec Králové ze dne 19.2.2016 je s tímto řešením nadále počítáno.
Napojení bude provedeno na nový vodovod ve východní části obce Hoříněves. Odtud bude pokračovat podél komunikace zásobní řad PVC 110 mm až před trať ČD (před obcí Lužany ve směru od Hoříněvse) kde bude realizována redukční šachta (pro redukci tlaku).
Odtud bude pokračovat řad PVC 110 mm až do Lužan a zde z něho odbočovat rozvodné řady PVC 110 mm a PVC 90 mm pro zástavbu.
Doporučujeme tuto akci realizovat po návrhovém období (po roce 2030).
 
 

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při potížích se zásobami vody ve studních bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené či pitná voda z úpravny vody a čerpací stanice Orlice (Hradec Králové).

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Račice nad Trotinou - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Račice nad Trotinou - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci jsou vybudovány povrchové nesoustavné dešťové svody, do kterých byly postupně zaústěny i odpadní vody předčištěné v septicích a žumpách, které jsou občas vyváženy. Stávající svody jsou zaústěny jednak do Frantovského potoka (2 výustě) a jednak do Trotiny (2 výustě).
V současné době jsou odpadní vody likvidovány u jednotlivých producentů, tzn. akumulovány v bezodtokých jímkách nebo po předčištění vypouštěny společné se srážkovými vodami do stávajících dešťových svodů nebo do vodotečí.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Pro sídelní jednotku dané velikosti a struktury zástavby dle ÚP není ekonomicky výhodné budovat soustavnou kanalizační síť s centrálními nebo lokálními způsoby likvidace odpadních vod. Z těchto důvodů navrhujeme individuální způsoby nakládání a likvidace odpadních vod, které budou řešit nakládání s OV pouze pro jednotlivé nemovitosti.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
 
Navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
 
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Račice nad Trotinou 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Račice nad Trotinou - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva