Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Radíkovice - CZ052.3602.5205.137766 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Radíkovice

Číslo obce PRVKUK 137766
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.137766
Kód obce 570711
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2046
Hradec Králové

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.137766.01 Radíkovice 13776 137766

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Radíkovice leží cca 10 km západně od Hradce Králové a 5 km jihovýchodně od města Nechanice, v nadmořských výškách 242 – 252 m n.m. Obec má 198 trvale bydlících obyvatel v 64 rodinných domech. Jedná se o obec s klasickou vesnickou zástavbou (převládají rodinné domy) s turistickým vyžitím – směrem na sever se za obcí nachází historická památka - zámek Hrádek u Nechanic. V areálu zámku se nachází golfové hřiště.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod, kanalizace
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu,Vak Hradec Králové, 2018

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Radíkovice Trvale bydlící - - - 198 199 200 200
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 198 199 200 200

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Radíkovice 184 181 178 181 194 186 190 186 187 183 183 190 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Radíkovice - - - 173 174 175 175

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 9 10 10 10
Maximální potřeba vody m3/den - - - 11 11 11 11
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 9,47 9,51 9,54 9,58
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 7,97 8,00 8,03 8,06
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 5,86 5,92 5,97 6,03
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 2,11 2,12 2,13 2,13
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 1,50 1,51 1,53 1,54

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Radíkovice je zásobena vodovodem Radíkovice o délce 2,259 km, který je součástí Vodárenské soustavy Východní Čechy. Vlastníkem vodovodu je VAK Hradec Králové, a.s., provozovatelem Královéhradecká provozní a.s.
 
Základní údaje vodovod:
IČME: 5205-737763-48172898-1/1
IČPE: 5205-755451-48172898-1/1-27461211
 
Hlavni zásobní řad do obce je veden z východního směru z obce Stěžery, a dále pokračuje směrem na obce Radíkovice a Hrádek. Z tohoto hlavního řadu odbočují rozvodné řady pro zástavbu obce. Tyto řady jsou nově vybudované a kapacitně dostatečné.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
  
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí a zajištění požárního odběru.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2030 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. Nouzové zásobování připojených obyvatel lze též zajistit dovozem vody z ÚV+ČS Orlice H.K. (cca 11 km).
U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Radíkovice - - - 123 124 125 125

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Radíkovice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 28,25 28,41 28,56 28,71
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,19 0,20 0,20 0,20
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je jednotná gravitační kanalizace o délce 1,592 km, kterou vlastní a provozuje obec Radíkovice. Odpadní vody jsou vypouštěny 5 výustmi do Radostovského potoka,  č. h. p. 1-04-03-0180-0-00.
 
Základní údaje kanalizace:
IČME: 5205-737763-45978786-3/1
IČPE: 5205-737763-45978786-3/1-45978786
 
Čištění odpadních vod-současný stav
V Radíkovicích není centrální ČOV. Je zde celkem 20 DČOV, dále septiky a jímky. Technická stav ani stáří septiků a jímek není znám. Způsob odvádění a likvidace odpadních vod u rekreantů není znám.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci Radíkovice bude po skončení návrhového období (po r. 2030) stávající síť současné jednotné kanalizace rozšířena a zakončena novou biologickou dočišťovací nádrží, umístěnou v západní části obce. Vyčištěné odpadní vody budou vyústěny z dočišťovací nádrže do Radostovského potoka. Biologická nádrž se navrhuje tak, aby byla schopna čistit odpadní vody, jejichž znečištění bude odpovídat až 180 EO.
 
Nemovitosti budou doplněny o domovní biologické aktivační nebo duálně anaerobně-aerobní ČOV.  
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Radíkovice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Radíkovice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva