Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Radostov - CZ052.3602.5205.409766 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Radostov

Číslo obce PRVKUK 409766
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.409766
Kód obce 570729
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2046
Hradec Králové

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.409766.01 Radostov 40976 409766

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Radostov leží cca 10 km západně od Hradce Králové a 4 km jihovýchodně od města Nechanice, v nadmořských výškách 240 – 254 m n.m. Obec má 130 trvale bydlících obyvatel v 58 rodinných domech. Zástavba obce je situována kolem místní páteřní komunikace. V obci se nachází asi 10 chalup (20 rekreantů).
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Odůvodnění územního plánu Radostov, Žaluda projektová kancelář, 3/2013

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Radostov Trvale bydlící - - - 130 135 135 135
Přechodně bydlící - - - 20 20 20 20
Celkem - - - 150 155 155 155

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Radostov 129 131 138 142 138 136 133 130 130 128 134 145 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Radostov - - - 0 0 135 135

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 5 9 14
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 5 11 16
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 4,50 9,00 13,50
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 4,50 9,00 13,50
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Radostov je zásobování pitnou vodou řešeno individuálně z domovních studní u jednotlivých nemovitostí.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Během sucha v roce 2015 došlo k významné ztrátě vody v mělkých studních.
 
Obec uvažuje o napojení obce na Vodárenskou soustavu Východní Čechy do Hrádku včetně vybudování vodovodní sítě v obci.
 
Jedná se o vybudování přivaděče DN 80 o délce cca 1,4 km  a vodovodní sítě o délce cca 2,25 km včetně 1 vodoměrné šachty. Pořizovací náklady dle Metodického pokynu Mze č.j. 401/2010-15000 jsou cca 8,783 mil. Kč.
 
Výstavba je plánována do roku 2022.
 

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při potížích se zásobami vody ve studních bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. Zdrojem pitné vody v případě nouzového zásobování je úpravna vody a čerpací stanice Orlice (Hradec Králové).

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Radostov - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Radostov - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudována povrchová kanalizace (zatrubené příkopy), která odvádí povrchové vody z komunikací i z části extravilánu. Je zaústěna na třech místech do Radostovského potoka . Jednotlivé objekty v obci mají buď žumpy na vyvážení (starší zástavba), nebo septiky na předčištění splaškových vod a přepady z nich jsou zaústěny do povrchové kanalizace.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Pro sídelní jednotku dané velikosti a struktury zástavby dle ÚP není ekonomicky výhodné budovat soustavnou kanalizační síť s centrálními nebo lokálními způsoby likvidace odpadních vod. Z těchto důvodů navrhujeme individuální způsoby nakládání a likvidace odpadních vod, které budou řešit nakládání s OV pouze pro jednotlivé nemovitosti.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
Navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
 
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Radostov 8 782,6 0,0 8 782,6

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Radostov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva