Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Roudnice - CZ052.3602.5205.141631 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Roudnice

Číslo obce PRVKUK 141631
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.141631
Kód obce 570745
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2046
Hradec Králové

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.141631.01 Roudnice 14163 141631

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Roudnice se rozprostírá v intenzivně zemědělsky obdělávané krajině podél místní komunikace cca 12 km západním směrem od Hradce Králové na Prahu v nadmořských výškách okolo 232 – 236 m n. m. Podél obce je vedena komunikace I/11 Hradec Králové - Praha.
V obci převládá zástavba rodinných domů a zemědělských usedlostí.
Stávající terén v Roudnici je poměrně rovinný, zvlněný a má jednotný generální sklon směrem po toku Roudnického potoka k západu.
Roudnický potok (č.h.p. 1-04-03-022) s jeho levostranným přítokem přítokem Hubenickou svodnicí (č.h.p. 1-04-03-022) odvodňují celou obec.
Téměř veškeré komunikace v obci jsou zpevněné, hlavní průtah obcí má povrch asfaltový, část komunikací v postranních částech je nezpevněná.
V obci není průmysl, pouze několik soukromých zemědělských farem a několik drobných živnostníků. V obci je mateřská školka.
V západní části obce je poměrně plošně rozsáhlý autobazar.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2017 vodovod, kanalizace
Kanalizační řád obce Roudnice (B. Kouba, 12/2012)
Informace provozovatele vodovodu
Informace obce Roudnice

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Roudnice Trvale bydlící - - - 656 696 736 784
Přechodně bydlící - - - 10 10 12 14
Celkem - - - 666 706 748 798

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Roudnice 608 615 629 635 642 649 652 662 666 672 689 691 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Roudnice - - - 336 350 370 410

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 59 65 72 79
Maximální potřeba vody m3/den - - - 70 78 86 94
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 58,74 65,38 72,03 78,67
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 26,45 29,44 32,43 35,42
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 19,19 21,36 23,53 25,70
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 4,21 4,69 5,16 5,64
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 3,06 3,41 3,75 4,10

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Roudnice je propojena s Vodárenskou soustavou Východní Čechy ze severu od Nechanic, kde se zásobní řad napojuje na hlavní vodovodní přivaděč Hradec Králové – Nový Bydžov.
V Nechanicích je osazena redukční šachta (pro redukci tlaku) a odtud pokračuje zásobní řad DN 300 mm jižním směrem až do obce Trnava, kde odbočuje zásobní řad DN 150 mm, který pokračuje směrem na Puchlovice, Roudnici a na další obce. V Roudnici z tohoto řadu odbočují rozvodné řady pro zástavbu.
Zástavba obce je v tlakovém pásmu redukční šachty Nechanice.
Na systém veřejného vodovodu obce je napojena cca 1/2 obyvatel, ostatní jsou zásobování vodou individuálně. Na vodovodních řadech umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení.
Majitelem vodovodu je společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Hradec Králové a provozovatelem je společnost Královéhradecká provozní, a.s., Hradec Králové.
Suché období v roce 2018 a v minulých letech se projevilo na vydatnosti stávajících vodních zdrojů poměrně výrazně, voda v soukromých studních poklesla v některých místech až o 1,2 m.
U nemovitostí, napojených na vodovod pro veřejnou potřebu, se sucho neprojevilo.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro nouzové zásobování vodou je uvažováno využití úpravny vody Hradec Králové a to buď přímou dodávkou vody nebo dovozem.
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody a případně i dodávkou z lokálních zdrojů, pokud budou mít dostatečnou vydatnost a voda odpovídající kvalitu.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Roudnice - - - 233 250 270 780

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Roudnice - - - 0 0 0 780

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 22,37 39,87 57,38 74,88
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 13,98 24,92 35,86 46,80
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 4,21 4,69 5,16 5,64
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 1,68 1,87 2,07 2,26

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V současné době je v obci vybudovaná nesoustavná jednotná kanalizace s devíti výustmi do Roudnického potoka, která odvádí vyčištěné splaškové vody z domovních ČOV u jednotlivých nemovitostí a srážkové vody ze střech a zpevněných ploch.
Část nemovitostí má řešeno čištění odpadních vod v domovních ČOV nebo septicích s filtrem s přepadem přímo do Roudnického potoka.
Zbylá část RD má odpadní vody předčištěné v různých typech předčistících zařízení s přepadem do trativodů.
Kanalizaci vlastní a provozuje obec Roudnice.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Obec Roudnice uvažuje o výstavbě oddílné splaškové kanalizace, zakončené centrální mechanicko - biologickou ČOV, umístěnou v západní části za obcí s vypouštěním vyčištěných vod do Roudnického potoka.
V roce 2019 / 2020 bude zpracována studie možností odvedení splaškových vod od všech nemovitostí včetně způsobu dopravy splašků na ČOV (tlaková, podtlaková, atp.).
Po zpracování studie bude vybrána nejvhodnější varianta a ta bude dále rozpracována projekčně. Následně bude, v závislosti na zvoleném způsobu odkanalizování, upravena karta PRVK obce včetně vyčíslení nákladů.
Po vybudování centrální kanalizace budou všechny domovní ČOV zrušeny a stávající kanalizace bude využívána pouze pro odvádění vod srážkových.
Do doby realizace oddíílné splaškové kanalizace je nutno zneškodňovat splaškové vody stávajícím způsobem, přednostně v domovních ČOV s vypouštěním buď do vodního toku nebo do stávající kanalizace. V každém případě je nutno respektovat Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Roudnice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Roudnice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva