Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Sendražice - CZ052.3602.5205.147401 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Sendražice

Číslo obce PRVKUK 147401
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.147401
Kód obce 570796
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2071
Smiřice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.147401.01 Sendražice 14740 147401

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Sendražice leží cca 7 km severně od Hradce Králové, v nadmořských výškách 262 – 288 m n.m. Obec má 410 trvale bydlících obyvatel v 130 rodinných domech. V obci převládá zástavba rodinných domů. Pracovní příležitosti jsou orientovány spíše na Hradec králové.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE vodovod, 2017
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu,Vak Hradec Králové, 2018
Územní plán Sendražice, PT-Atelier, s.r.o., 2/2015

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Sendražice Trvale bydlící - - - 410 420 440 460
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 410 420 440 460

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Sendražice 392 408 405 409 408 419 424 437 431 439 442 447 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Sendražice - - - 309 319 339 359

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 27 29 30 32
Maximální potřeba vody m3/den - - - 33 34 36 38
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 27,27 28,74 30,21 31,68
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 22,96 24,20 25,44 26,68
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 22,08 24,40 26,73 29,05
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,87 0,92 0,96 1,01
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 4,31 4,76 5,22 5,67

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Sendražice je zásobena veřejným vodovodem Sendražice RVS o délce 4,868 km a soukromým vodovodem Sendražice-Vodovod PVC 90 o délce 0,1 km.  Oba vodovody jsou napojeny na skupinový vodovod Máslojedy, který je součástí Vodárenské soustavy východní Čechy. Vlastníkem vodovodu Sendražice RVS je VAK Hradec Králové, a.s.,  vlastníkem vodovodu Sendražice-Vodovod PVC 90 je Tomáš Pazderka. Oba vodovody provozuje Královéhradecká provozní, a.s.
 
Základní údaje vodovod:
IČME Sendražice RVS: 5205-747408-48172898-1/1
IČPE Sendražice RVS: 5205-702471-48172898-1/1-27461211
IČME Sendražice-Vodovod PVC 90: 5205-747408-10061979-1/1
IČPE Sendražice-Vodovod PVC 90: 5205-787434-48172898-1/1-27461211
 
Hlavní zásobní řad do obce se napojuje na vodovod v obci Neděliště a pokračuje podél příjezdové komunikace až do Sendražic. V obci z tohoto řadu odbočují rozvodné řady pro zástavbu obce.
Zástavba je ovlivňována tlakovým pásmem vodojemu Přím – 2 x 250 m3 (309/313 m n.m.).
 
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Požární voda bude vždy řešena dohodou mezí obcí a vlastníkem vodovodního řadu. Požární řád musí být odsouhlasen provozovatelem vodovodního řadu.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. Zdrojem pitné vody v případě nouzového zásobování je úpravna vody a čerpací stanice Orlice (Hradec Králové).
U objektů s vlastní studnou bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Sendražice - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Sendražice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obcí protéká regulovaná vodoteč Sendražický potok (betonové dno i svahy), který je částečně zatruben DN 1000 a do kterého jsou postupně zaústěny kanalizační větve, které mají charakter povrchové kanalizace, ale jsou do ní vypouštěny přečištěné odpadní vody z cca 40 DČOV a předčištěné odpadní vody z septiků. Vlastní kanalizační větve nemají charakter řádné kanalizace – jedná se jen o zatrubené příkopy. Sendražický  potok v obci plní funkci hlavní stoky, do které je zaústěno 14 bočních stok a tři místní vodoteče. Rovněž stoka ve východní části obce ústí do místní vodoteče, která je pak zaústěna do Sendražického potoka.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Dle zpracovaného pasportu stávající kanalizace nevyhovuje dnešním požadavkům na jednotnou kanalizaci, proto navrhujeme po skončení návrhového období (do r. 2030) realizovat novou oddílnou (splaškovou) kanalizaci a ČOV s tím, že stávající kanalizace bude použita pro odvedení dešťových vod z komunikací a jednotlivých nemovitostí do vodních toků. Spádové poměry na území obce umožní zřízení gravitační kanalizace. Přečerpávání odpadních splaškových vod by bylo prováděno pouze v případě potřeby překonání nepříznivých výškových poměrů. Kanalizační síť a objekty na ní by byly situovány na veřejných pozemcích, převážně ve stávajících komunikacích. Splaškové vody budou svedeny směrem na jihovýchod obce, kde navrhujeme realizovat novou centrální ČOV. Centrální ČOV je navržena v prostoru vytypovaném pro drobnou výrobu u melioračního odpadu.
 
Do doby výstavby nové kanalizační sítě a ČOV doporučujeme likvidovat odpadní vody stávajícím způsobem, přednostně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti. U novostaveb doporučujeme osazení domovních ČOV s přepadem do stávající stokové sítě.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Sendražice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Sendražice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva