Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Skalice - CZ052.3602.5205.147931 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Skalice

Číslo obce PRVKUK 147931
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.147931
Kód obce 570800
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2071
Smiřice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.147931.01 Skalice 14793 147931

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Skalice leží cca 6 km severovýchodně od Hradce Králové, v nadmořských výškách okolo 244 - 256 m n.m.
Obec má 318 trvale bydlících obyvatel. Obec leží mezi Černilovským potokem a komunikací od Hradce Králové.
Většinu zástavby obce tvoří rodinné domy.
Přepokládá se s výstavbou nových rodinných domů.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVK“
Formuláře VUME, VUPE 2017
Zákres stávajících sítí vodovodu od provozovatele
Zákres plánované kanalizace
Informace obce Skalice

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Skalice Trvale bydlící - - - 318 320 322 324
Přechodně bydlící - - - 10 10 10 10
Celkem - - - 328 330 332 334

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Skalice 569 564 568 562 574 582 604 601 610 618 644 662 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Skalice - - - 239 239 239 239

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 24 24 24 24
Maximální potřeba vody m3/den - - - 29 29 29 29
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 24,43 24,43 24,43 24,43
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 20,56 20,56 20,56 20,56
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 13,20 13,20 13,20 13,20
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 7,36 7,36 7,36 7,36
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 3,87 3,87 3,87 3,87

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Skalice má vybudován veřejný vodovod který je napojen na vodovod z Hradce Králové.
Napojení na vodovod Hradec Králové je v severní části Hradce Králové – Pouchov a odtud pokračuje zásobní řad přes obce Rusek a Skalička až do Skalice. Ze Skalice tento řad pokračuje dále severovýchodním směrem na další obce.
Z hlavního řadu odbočují rozvodné řady pro zásobení zástavby v obci. Zástavba obce je v tlakovém pásmu vodojemů Nový Hradec Králové.
Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeny cca 2/3 obyvatel, ostatní jsou zásobování vodou individuálně. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení. Provozovatelem je Královéhradecká provozní a.s. a vlastníkem společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V budoucnu budou na vodovod dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková .

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Skalice - - - 0 0 215 218

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Skalice - - - 0 0 215 218

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 6,97 13,94 20,90
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V místní části Skalice je vybudována povrchová kanalizace podél stávajících komunikací (zatrubené příkopy), která je zaústěna do Černilovského potoka na čtyřech hlavních místech. Tento potok je v obci částečně zatruben a některé objekty jsou do potoka zaústěny přímo. Tato kanalizace je budována z obyčejných betonových trub na drážku a neodpovídá požadavkům na jednotnou kanalizaci (balastní vody atd.). Do této kanalizace jsou vypouštěny předčištěné splaškové vody ze septiků a žump (u starší zástavby jsou žumpy na vyvážení). Vyústění kanalizace nečiní hygienické závady.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V Místní části Skalice bude vybudována gravitační splašková kanalizace, doplněná čerpacími stanicemi a výtlačnými řady pro eliminaci nedostatku přirozeného spádu terénu. Kanalizace bude zakončena na ČOV (kapacita cca 650 EO), umístěnou přímo ve Skalici s výustí do Černilovského potoka. Předběžný návrh realizace se předpokládá v roce 2025.
 
Návrh časového harmonogramu předpokládaných technických opatření je orientační. Realizace stavby bude záviset na finančních možnostech obce a na objemu finančních prostředků, které budou moci být poskytnuty ve formě dotací. Na základě technicko-ekonomické studie bude zvážena úprava projektové dokumentace ve smyslu tlakové kanalizace při zachování tras kanalizačního řadu.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Skalice 0,0 22 599,1 22 599,1

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Skalice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva