Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Skalička - CZ052.3602.5205.148016 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Skalice

Číslo obce PRVKUK 148016
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.148016
Kód obce 570800
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2071
Smiřice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.148016.01 Skalička 14801 148016

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Skalička leží cca 5 km severně od Hradce Králové, v nadmořských výškách okolo 238 - 254 m n.m. Obec má 184 trvale bydlících obyvatel.
Většinu zástavby obce tvoří rodinné domy a je situována kolem místních komunikací. V obci se nachází firma Mach (líhně kuřat - cca 10 zaměstnanců).
Skalička je místní částí obce Skalice.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVK“
Formuláře VUME, VUPE 2017
Zákres stávajících sítí vodovodu od provozovatele
Zákres plánované kanalizace
Informace obce Skalice

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Skalička Trvale bydlící - - - 184 188 192 196
Přechodně bydlící - - - 10 10 10 10
Celkem - - - 194 198 202 206

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Skalice 569 564 568 562 574 582 604 601 610 618 644 662 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Skalička - - - 183 183 183 183

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 12 12 12 12
Maximální potřeba vody m3/den - - - 14 14 14 14
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 11,86 11,86 11,86 11,86
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 9,99 9,99 9,99 9,99
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 9,23 9,23 9,23 9,23
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,76 0,76 0,76 0,76
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 1,87 1,87 1,87 1,87

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Skalička má vybudován veřejný vodovod který je napojen na vodovod z Hradce Králové.
Napojení na vodovod Hradec Králové je v severní části Hradce Králové – Pouchov a odtud pokračuje zásobní řad přes obce Rusek až do Skaličky. Zde se tento řad dělí na dva směry – západním směrem na Lochenice a severovýchodním směrem na další obce (Skalice, Čibuz atd.). Z hlavního řadu odbočují rozvodné řady pro zásobení zástavby v obci.
Zástavba obce je v tlakovém pásmu vodojemů Nový Hradec Králové.
Na systém veřejného vodovodu obce je napojena většina obyvatel, ostatní jsou zásobování vodou individuálně. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení. Provozovatelem je Královéhradecká provozní a.s. a vlastníkem je společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V budoucnu budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Skalička - - - 0 0 128 132

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Skalička - - - 0 0 128 132

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 4,22 8,44 12,66
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudována povrchová kanalizace, která se skládá ze tří větví a tyto jsou zaústěny do Černilovského potoka. Kanalizace je vedena v místních komunikacích a neodpovídá vodohospodářským předpisům (balastní vody). Do této kanalizace jsou zaústěny přepady splaškových vod ze septiků (nová zástavba). Stará zástavba má žumpy na vyvážení. Vyústění jak v obci, tak pod obcí nečiní hygienické závady.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V Místní části Skalička bude vybudována gravitační splašková kanalizace, doplněná čerpacími stanicemi a výtlačnými řady pro eliminaci nedostatku přirozeného spádu terénu. Kanalizace bude zakončena na ČOV (kapacita cca 650 EO), umístěnou přímo ve Skalici s výustí do Černilovského potoka. Předběžný návrh realizace se předpokládá v roce 2025.
 
Návrh časového harmonogramu předpokládaných technických opatření je orientační. Realizace stavby bude záviset na finančních možnostech obce a na objemu finančních prostředků, které budou moci být poskytnuty ve formě dotací. Na základě technicko-ekonomické studie bude zvážena úprava projektové dokumentace ve smyslu tlakové kanalizace při zachování tras kanalizačního řadu.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Skalička 0,0 10 049,2 10 049,2

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Skalička - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva