Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Skřivany - CZ052.3602.5212.148962 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Skřivany

Číslo obce PRVKUK 148962
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5212.148962
Kód obce 570834
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
973 (5212)
Nový Bydžov
Číslo POU
Název POU
2062
Nový Bydžov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5212.148962.01 Skřivany 14896 148962

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Skřivany leží cca 26 km západně od Hradce Králové a cca 3 km severně od města Nový Bydžov, v nadmořských výškách 237 – 240 m n.m. Obec má 1020 trvale bydlících obyvatel v 300 rodinných domech. Obcí protéká řeka Cidlina. V obci převládá zástavba rodinných domů, je zde i několik bytových domů (z toho jeden panelový). V obci se z větších podniků nachází firma Ardagh Metal Packaging Czech Republic, s.r.o.  (plechové obaly – 340 zaměstnanců) a firma Al. Gregor, Mir. Gregor (kovovýroba – 13 a 12 zaměstnanců). Je zde také asi 18 chat (30 rekreantů) a asi 16 chalup (50 rekreantů) - přechodně bydlící.
Územní plán předpokládá pouze pozvolný rozvoj obce zejména na základě individuálních aktivit soukromých investorů.
Zdroje dat/podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizace PRVK UK"
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu a stávající kanalizace, VaK Hradec Králové, a.s., 2018
Projektová dokumentace "Prodloužení vodovodu a kanalizace Skřivany, ul.Za Drahou", Martin Hanuš, 2017
Vybrané údaje ME vodovod: IČME: 5212-748960-48172898-1/1
Vybrané údaje PE vodovod: IČPE: 5212-707163-48172898-1/1-27461211
Vybrané údaje ME kanalizace: IČME: 5212-707163-48172898-3/2; 5212-748960-48172898-3/1
Vybrané údaje PE kanalizace: IČPE: 52112-707163-48172898-3/1-27461211

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Skřivany Trvale bydlící - - - 1 020 1 050 1 080 1 100
Přechodně bydlící - - - 80 80 80 80
Celkem - - - 1 100 1 130 1 160 1 180

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Skřivany 1051 1029 1050 1044 1056 1038 1061 1048 1020 1041 1046 1071 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Skřivany - - - 324 333 342 348

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 62 64 66 67
Maximální potřeba vody m3/den - - - 75 77 79 81
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 62,49 64,03 65,58 67,12
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 55,28 56,13 56,99 57,84
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 34,74 35,60 36,46 37,31
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 20,53 20,53 20,53 20,53
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 7,21 7,90 8,59 9,28

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Skřivany je zásobována vodou ze systému zásobujícího město Nový Bydžov, jež je propojen na systém Vodárenské soustavy Východní Čechy. Primárním zdrojem vody je ÚV Nový Bydžov (IČME: 5212-707163-48172898-2/1; IČPE: 5212-707163-48172898-2/1-27461211). Vodovod Nový Bydžov je posílen ze směru od Nechanic řadem DN400. Obec je napojena ve směru od Nového Bydžova řadem Ø 160 mm. Hlavní zásobovací řad Ø 160 mm je veden do obce z jižního směru podél příjezdové komunikace. Zástavba je pomocí rozvodných řadů napojena z tohoto zásobovacího řadu.  Tlakové poměry zástavby jsou zajišťovány z tlakové úrovně vodovodu Nový Bydžov, resp. vodojemu Prasek 1500 m3 (281,84/286,84).
Vodovod je rozveden po celém území obce, nicméně napojena je pouze 1/2 obyvatel. Ostatní jsou zásobeni z vlastních studní. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení.
Vlastníkem vodovodu je VAK Hradec Králové, a.s.
Provozovatelem vodovodu je Královehradecká provozní, a.s.
 

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.
V návrhovém období do roku 2030 se plánuje výstavba vodovodu pro zajištění zásobování pitnou vodou tuto lokalitu:
 - výstavba vodovodu v ulici Za Drahou (prodloužení stavajícího vodovodu). Délka nově budovaného vodovodu cca 0,165 km DN 90, materiál MO-PVC. Předpoklad realizace do konce roku 2022. Předpokládané investiční náklady 0,396 mil. Kč.
 
Předpokládané investiční náklady byly stanoveny v souladu s Metodickým pokynem pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalzací, pro Plány
rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnvoy vodovodů a kanalizací (čj.: 401/2010-15000).

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita jako pitná (bude-li kvalitativně vyhovovat) nebo jako užitková.
Zdrojem pitné vody v případě nouzového zásobování jsou:
 - prameniště Nový Bydžov (vodojem Prasek);
 - individuální vlastní zdroje;
 - vodovodní síť Sloupno.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Skřivany - - - 1 093 1 130 1 160 1 180

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Skřivany - - - 1 093 1 130 1 160 1 180

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 80,54 82,49 84,45 86,40
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 46,72 47,85 48,98 50,12
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 19,89 19,89 19,89 19,89
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 11,54 11,54 11,54 11,54

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je převážně jednotná kanalizační síť vybudovaná pro roce 1970. Aktuální stav je odpovídající roku výstavby a tedy stáří. V roce 1974 byl pro kanalizaci schválne manipulační řád veřejné kanalizace. Jedná se o cca 7,5 km kanalizace DN 300 - DN 800 mm. Většina nemovitostí v obci je napojena přímo na tuto kanalizaci. Minoritní část je na tuto kanalizaci napojena přes septiky s přepady. Na této kanalizaci je pod obcí vybudována čerpací stanice, pomocí níž jsou odpadní splaškové vody přečerpávány do kanalizační sítě města Nový Bydžov a odváděny na ČOV Nový Bydžov, kde jsou likvidovány. Kanalizace je rozvedena po celém území obce.
Vlastníkem vodovodu je VAK Hradec Králové, a.s.
Provozovatelem kanalizace je Královehradecká provozní, a.s.
 
 

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V návrhovém období do roku 2030 se plánuje výstavba oddílné kanalizace pro odvádění odpadních vod v části ulice "Za Drahou":
 - výstavba kanalizace v části ulice Za Drahou (prodloužení kanalizace), která bude napojena do již existující kanalizace v druhé části ulice "Za Drahou". Délka nově budované kanalizace cca 0,166 km (z toho gravitační kanalizace DN 300 o délce 0,016 km a tlaková kanalizace DN 100 o délce 0,150 km) , materiál PP/PE. Předpoklad realizace do konce roku 2022. Předpokládané investiční náklady 0,408 mil. Kč.
 
VaK HK, a.s. plánuje v roce 2022 rekonstrukci kanalizace na průtahu obcí, poté bude následovat rekonstrukce komunikace.
 
Předpokládané investiční náklady byly stanoveny v souladu s Metodickým pokynem pro orinetančí ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalzací, pro Plány
rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnvoy vodovodů a kanalizací (čj.: 401/2010-15000).

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Skřivany 396,0 408,1 804,1

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Skřivany - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva