Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Sloupno - CZ052.3602.5212.150673 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Sloupno

Číslo obce PRVKUK 150673
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5212.150673
Kód obce 570851
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
973 (5212)
Nový Bydžov
Číslo POU
Název POU
2062
Nový Bydžov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5212.150673.01 Sloupno 15067 150673

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Sloupno leží cca 25 km západně od Hradce Králové a cca 2 km severně od města Nový Bydžov, v nadmořských výškách 228 – 237 m n.m. Obec má 518 trvale bydlících obyvatel v cca 150 rodinných domech. V obci převládá zástavba rodinných domů. V katastru obce je také několik chalup.
Zdroje dat/podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVK UK"
Digitální zákres stávajícího vodovodu, VaK Hradec Králové, a.s., 2018
Vybrané údaje ME vodovod: IČME: 5212-750671-48172898-1/1
Vybrané údaje PE vodovod: IČME: 5212-707163-48172898-1/1-27461211

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Sloupno Trvale bydlící - - - 518 520 530 550
Přechodně bydlící - - - 20 20 20 20
Celkem - - - 538 540 550 570

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Sloupno 499 515 517 515 520 521 519 518 519 516 513 509 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Sloupno - - - 135 162 275 285

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 12 17 21 25
Maximální potřeba vody m3/den - - - 14 20 25 31
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 12,07 16,54 21,01 25,48
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 10,67 14,62 18,57 22,53
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 8,41 12,36 16,31 20,26
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 2,27 2,27 2,27 2,27
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 1,39 1,91 2,43 2,96

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Sloupno je zásobována vodou ze systému zásobujícího město Nový Bydžov, který je součástí Vodárenské soustavy Východní Čechy. Vodovod Nový Bydžov je posílen ze směru od Nechanic řadem DN 400. Obec je napojena ve směru od Nového Bydžova řadem Ø 160 mm. Hlavní zásobovací řad Ø 160 mm je veden do obce z jižního směru podél příjezdové komunikace. Zástavba je pomocí rozvodných řadů napojena z tohoto zásobovacího řadu. Vodovod je rozveden po celém území obce. Tlakové poměry zástavby jsou zajišťovány z tlakové úrovně vodovodu Nový Bydžov, resp. vodojemu Prasek 1500 m3 (281,84/286,84). Na systém veřejného vodovodu obce je v současné době napojena cca ¼ obyvatel. Na rozvodné síti umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení.
 
V rámci obce jsou využívány hojně i domovní studny v majetku vlastníků jednotlivých nemovitostí. Předpokládá se, že tyto lokání zdroje pitné vody budou postupně nahrazovány využitím pitné vody ze systému Vodárenské soustavy Východní Čechy, neboť každou nemovitost je možné napojit na veřejný vodovod.
 
Dle územního plánu se předpokládá pouze mirný rozvoj obce a to na základě individuálních aktivit soukromých investorů.
 
Vlastníkem vodovodu je VaK Hradec Králové, a.s.
Provozovatelem vodovodu je Královehradecká provozní, a.s.
 
 
 

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově vybudované nemovitosti na základě indiviuálních činností soukromých investorů. Dále bude prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené.
U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita jako pitná i jako užitková . Zdrojem pitné vody v případě nouzového zásobování je prameniště Nový Bydžov.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Sloupno - - - 0 0 0 570

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Sloupno - - - 0 0 0 570

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 19,00 38,00 57,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 11,40 22,80 34,20
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je v současné době pouze dešťová kanalizace  DN 300 - DN 800. Tato dešťová kanalizace se sbíhá pod obcí a podchází řeku Cidlinu, kde je vyústěna do cca 1 km dlouhé trativodní strouhy, která následně ústí do místní vodoteče Kněžovka.
 
Odpadní vody jsou likvidovány na individuálním základě prostřednictvím DČOV se vsakováním a žumpami s vyvážením.   

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Primárním záměrem obce je vybudování centrálního systému domovních čistíren odpadních vod se vsakováním s povolenými přepady . Centrální řízení systému bude zajištěno ve velíně, který bude ve správě obce. Vyčištěné odpadní vody budou přepadem svedeny do stávající dešťové kanalizace. Dočištění bude probíhat v 1 km dlouhé trativodní strouze, kam je vyústěna dešťová kanalizace. Předpokládaná doba realizace v letech 2028 - 2029. Dle aktuálního stavu projetkové přípravy není možné přesně určit výši předpokládaných investičních nákladů. Odbrorným odhadem byly stanoveny ve výši cca 25 mil. Kč.
  
Alternativnou k výše uvedené preferované variantě je vybudování kombinovaného systému nové gravitační a tlakové kanalizace, která bude zaústěna do navrhované centrální čerpací stanice jižně po obcí. Tato čerpací stanice bude splaškové odpadní vody přečerpávat směrem na Nový Bydžov, kde se zaústí do kanalizační sítě města, která je zakončena ČOV. Na ČOV Nový Bydžov je již s těmito odpadními vodami počítáno. Navržené technické opatření :
výstavba nové kanalizační sítě :
- splašková kanalizace - gravitační stoky DN 300 – délka 3.950 m - výtlačná potrubí DN 100 – délka 1.045 m
- čerpací stanice – 1 ks
 
Na tuto akci existuje v současné době stavební povolení s nabytím právní moci. V případě, že se nebude realizovat preferovaná varianta, předpokládá se realizace tohoto projektu v letech 2029 - 2030 (tedy dokonce návrhovného období). Předpokládaný model provozování - oddílný model na základě uzavřené provozní smlouvy dle § 8 ZoVaK.
 
Předpokládané investiční náklady cellkem 29,5 mil. Kč
 - splašková kanalizace z PVC/PE - 25,319 mil. Kč
 - tlaková kanalizace z PVC/PE -  3,750 mil. Kč
 - čerpací stanice max. 10 l/s - 0,380 mil. Kč
 
Předpokládané investiční náklady byly stanoveny v souladu s Metodickým pokynem pro orientančí ukazatele výpočtu pořizovaní (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalzací, pro Plány
rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnvoy vodovodů a kanalizací (čj.: 401/2010-15000).
 
Do doby výstavby nové kanalizační sítě, se doporučuje likvidovat odpadní vody stávajícím způsobem, přednostně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti.U novostaveb doporučujeme osazení domovních ČOV se vsakováním.
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Sloupno 0,0 25 000,0 25 000,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Sloupno - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva