Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Světí - CZ052.3602.5205.187429 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Světí

Číslo obce PRVKUK 187429
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.187429
Kód obce 548154
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2046
Hradec Králové

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.187429.01 Světí 18742 187429

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Světí leží cca 4 km severozápadně od Hradce Králové, v nadmořských výškách 254 – 270 m n.m. Obec má 325 trvale bydlících obyvatel a 16 rekreantů ve 100 domech. V obci se nachází dvě firmy zabývající se zemědělskou výrobou.
Pracovní příležitosti jsou orientovány spíše na Hradec Králové.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu,Vak Hradec Králové, 2018

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Světí Trvale bydlící - - - 325 330 340 350
Přechodně bydlící - - - 16 16 16 16
Celkem - - - 341 346 356 366

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Světí 293 302 307 316 310 322 324 321 323 328 327 332 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Světí - - - 250 255 265 275

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 20 21 21 22
Maximální potřeba vody m3/den - - - 24 25 26 26
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 19,94 20,60 21,27 21,93
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 16,79 17,35 17,91 18,47
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 16,01 17,02 18,03 19,04
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,78 0,81 0,83 0,86
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 3,15 3,35 3,55 3,75

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Světí je zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu Světí RVS o délce 4,357 km, který je napojen na Vodárenskou soustavu východní Čechy. Vlastníkem vodovodu je VAK Hradec Králové, a.s., provozovatelem Královéhradecká provozní,a.s.
 
Základní údaje vodovod:
IČME: 5205-787426-48172898-1/1
IČPE: 5205-787434-48172898-1/1-27461211
 
Hlavní zásobovací řad DN 200 je do obce veden ze Všestar podél příjezdové komunikace. Z hlavního zásobovacího řadu DN 200 odbočují rozvodné řady obce Světí. Tyto rozvodné řady jsou z PVC 110 mm, PVC 90 mm a PE 100 – 63 mm.
Zástavba obce je v tlakovém pásmu vodojemu Horní Přím 1000 m3 (309/313 m n.m.).
 
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Požární voda bude vždy řešena dohodou mezí obcí a vlastníkem vodovodního řadu. Požární řád musí být odsouhlasen provozovatelem vodovodního řadu.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.
 

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. Zdrojem pitné vody v případě nouzového zásobování je úpravna vody a čerpací stanice Orlice (Hradec Králové).
U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Světí - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Světí - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudována místní kanalizace sestávající převážně ze zatrubněných příkopů, která ústí na několika místech do místní vodoteče, která protéká obcí a za obcí směřuje přes pole do Melounky. Do kanalizace jsou vypouštěny  přečištěné splaškové vody v DČOV (cca 30 ks), nebo předčištěné v septicích. Obsah jímek je vyvážen na nejbližší příslušnou ČOV.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V okamžiku zpracování PRVK nebylo ze strany zástupců obce rozhodnuto o způsobu odvádění a čištění splaškových vod v obci vzhledem k neexistenci studie odkanalizování.
 
Do doby vypracování studie navrhujeme individuální způsoby nakládání a likvidace odpadních vod, které budou řešit nakládání s OV pouze pro jednotlivé nemovitosti, tj. osazení nových DČOV u všech objektů, které jimi ještě nejsou vybaveny.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
 
Do doby výstavby DČOV navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Světí 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Světí - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva