Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Chotělice - CZ052.3602.5212.053023 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Smidary

Číslo obce PRVKUK 53023
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5212.053023
Kód obce 570869
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
973 (5212)
Nový Bydžov
Číslo POU
Název POU
2062
Nový Bydžov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5212.053023.01 Chotělice 05302 53023

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Chotělice leží cca 33 km severozápadně od Hradce Králové, cca 7 km severně od města Nový Bydžov a cca 1,5 km severně od obce Smidary, v nadmořských výškách cca 236 – 252 m n.m. Obec má 285 trvale bydlících obyvatel a cca 40 přechodně bydlících Zástavba obce se rozprostírá okolo řeky Cidlina.
Obec spadá pod obecní úřad Smidary. Územní plán nepředpokládá větší rozvoj obce.
Zdroje dat/podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizace PRVK UK"
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu a stávající kanalizace, VaK Hradec Králové, a.s., 2018
Pasport kanalizace v obci Smidary Červeněves, chotělice, Křičov a Loučná Hora, PROIS a.s., 2009
DPS "Kanalizace Chotělice", ,PROIS, a.s., 2017
Vybrané údaje ME vodovod: IČME: 5212-750948-48172898-1/1
Vybrané údaje PE vodovod: IČPE: 5212-750948-48172898-1/1-27461211
Vybrané údaje ME kanalizace: IČME: 5212-750948-00269549-3/1, 5212-750913-00269549-3/1, 5212-653021-00269549-3/1, 5212-750921-00269549-3/1, 5212-750930-00269549-3/1
Vybrané údaje PE kanalizace: IČPE: 5212-750948-00269549-3/1-00269549

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chotělice Trvale bydlící - - - 285 290 300 300
Přechodně bydlící - - - 40 40 40 40
Celkem - - - 325 330 340 340

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Smidary 1564 1551 1579 1581 1577 1563 1555 1541 1550 1533 1523 1506 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chotělice - - - 292 297 306 306

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 20 21 21 21
Maximální potřeba vody m3/den - - - 24 25 25 26
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 20,39 20,72 21,04 21,37
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 18,04 18,33 18,62 18,90
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 18,04 18,33 18,62 18,90
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 2,35 2,39 2,43 2,46

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Chotělice je napojena na Vodárenskou soustavu Východní Čechy. Hlavní přívodní řad do obce je napojen v severní části obce Smidary a pokračuje podél komunikace až do Chotělic. Z tohoto řadu odbočují řady pro zástavbu v obci. Vodvood je rozveden po celém území obce.
Princip zásobení : Východně od Nového Bydžova je proveden vodojem Prasek na kopci Chlum – 1500 m3 (281,84/286,44 m n.m.). Sem je přivedena voda z Hradce Králové pomocí čerpací stanice František v Hradci Králové, vodojemu u Horního Přímu a zás. řadem DN 400 mm. Dále přes Nový Bydžov do zemního vodojemu umístěného severovýchodně od Starého Bydžova, obsah 2 x 250 m3 (281,0/284,60 m n.m.). V tomto místě je realizován věžový vodojem 70 m3 (295,40/302,60 m n.m.). Odtud je proveden zásobní řad DN 200 mm přes Křičov do Smidar. Z vodovodní sítě Smidar je řady DN 150 mm napojena vodovodní síť Chotělic.
Zástavba obce je v tlakovém pásmu věžového vodojemu Starý Bydžov - 70 m3 (295,40/302,60 m n.m.).
Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeni téměř všichni obyvatelé. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení.
Vlastníkem vodovodu je VAK Hradec Králové, a.s.
Provozovatelem vodovodu je Královehradecká provozní, a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková. Hlavní zdrojem pitné vody při nouzovém zásobování je prameniště Nový Bydžov. V souladu s povodňovým plánem dodáva pitnou vodu při nozouvém zásobování jednotka požární ochrany JPO III - Smidary.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chotělice - - - 0 330 340 340

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chotělice - - - 0 330 340 340

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 11,33 22,67 34,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 6,80 13,60 20,40
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace v obci byla budována jako dešťová z betonových trub a odvádní hlavně povrchové vody. Do této kanalizace je z nemovitostí vypouštěno cca 25% odpadních vod přes septiky, zbývající část obyvatel v obci má žumpy na vyvážení. Recipientem kanalizace je řeka Cidlina, do které jsou zaústěny dvě výustě a Ml. Cidlina s jednou výustí. Vlastní obec se skládá ze dvou částí, severní je odkanalizována do Ml. Cidliny a jižní do Cidliny. Výustě způsobují významné hygienické závady, protože odpadní voda není dostatečně ředěna balastními vodami. Ústav sociální péče o mládež má vlastní ČOV typu MČOV – VHS 1, na Qd = 35 m3/den = 1,46 m3/hod = 0,5 l/s. BSK5 = 18,4 kg/den, která vykazuje znaky fyzické i morální opotřebenosti a zastaralosti, tudíž vyžaduje modernizaci a intenzifikaci. Tento neutěšený stav bude vyřešen napojením Ústavu sociální péče o mládež na plánovanou oddílnou kanalizaci, která odvede odpadní vody na ČOV Smidary (předpoklad fyzické realizace do konce roku 2020). Vyústění vyčištěných odpadních vod je provedeno severovýchodním směrem do melioračního odpadu a tím do Javorky.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Stávající kanalizace nevyhovuje dnešním požadavkům na jednotnou kanalizaci, proto dojde v nejbližších letech (2019 - 2020) k vybudování oddílné splaškové kanalizace na území obce (s dotací z OPŽP 2014 - 2020) s tím, že stávající kanalizace bude použita pouze pro odvádění dešťových vod do místních vodotečí (vodních toků). Kanalizační síť a objekty na ní by jsou situovány na veřejných pozemcích, převážně ve stávajících komunikacích.
Odpadní vody z obce budou svedeny dílčími stokami do kmenových stok. Kmenové stoky budou svedeny do přečerpávacích stanic a odvedeny výtlakem na ČOV Smidary.
Dle informací ve zpracované Dokumentaci pro provedení stavby (PROIS, a.s., 2017) dojde:
 - k vybudování gravitační splaškové kanalizace (DN 300, PP, v délce 2,634 km) s předpokládanými IN 16,884 mil. Kč
 - k vybudování výtlaku (DN 90, PE/PP, v délce 1,629 km) s předpokládanými IN 5,082 mil. Kč
 - k vybudování celkem 119 ks odboček (DN 150, PE/PP, v délce 1,162 km) s předpokládanými IN 6,682 mil. Kč
 - k vybudování 2 ks ČS s předpokládanými IN 0,600 mil. Kč
 
Předpokládané investiční náklady byly stanoveny v souladu s Metodickým pokynem pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány
rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací (čj.: 401/2010-15000).
 
Vlastníkem nově vybudované kanalizace bude obec Smidary
Provozovatel nově vybudované kanalizace bude vybrán v rámci koncesního řízení (oddílný model provozování).
 
Do doby výstavby nové kanalizační sítě a ČOV, doporučujeme likvidovat odpadní vody stávajícím způsobem, přednostně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Chotělice 0,0 29 247,9 29 247,9

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Chotělice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva