Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Červeněves - CZ052.3602.5212.150916 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Smidary

Číslo obce PRVKUK 150916
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5212.150916
Kód obce 570869
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
973 (5212)
Nový Bydžov
Číslo POU
Název POU
2062
Nový Bydžov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5212.150916.01 Červeněves 15091 150916

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Červeněves leží cca 30 km severozápadně od Hradce Králové, cca 5 km severně od města Nový Bydžov a cca 1 km jižně od obce Smidary, v nadmořských výškách cca 236 – 240 m n.m. Obec má 190 trvale bydlících obyvatel. Obec se nachází mezi komunikací na Nový Bydžov – Smidary a řekou Cidlina.
Obec spadá pod obecní úřad Smidary.
Zdroje dat/podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizace PRVK UK"
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu a stávající kanalizace, VaK Hradec Králové, a.s., 2018
Pasport kanalizace v obci Smidary Červeněves, chotělice, Křičov a Loučná Hora, PROIS a.s., 2009
DPS "Kanalizace Červeněves", ,PROIS, a.s., 2017
Vybrané údaje ME vodovod: IČME: 5212-750948-48172898-1/1
Vybrané údaje PE vodovod: IČPE: 5212-750948-48172898-1/1-27461211

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Červeněves Trvale bydlící - - - 190 190 190 190
Přechodně bydlící - - - 40 40 40 40
Celkem - - - 230 230 230 230

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Smidary 1564 1551 1579 1581 1577 1563 1555 1541 1550 1533 1523 1506 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Červeněves - - - 230 230 230 230

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 11 11 11 11
Maximální potřeba vody m3/den - - - 13 13 13 13
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 11,20 11,20 11,20 11,20
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 9,91 9,91 9,91 9,91
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 5,28 5,28 5,28 5,28
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 4,63 4,63 4,63 4,63
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 1,29 1,29 1,29 1,29

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Červeněves je napojena na Vodárenskou soustavu Východní Čechy. Hlavní přívodní řad do obce je napojen v jižní části obce Smidary a pokračuje podél komunikace až do Černěvse. Z tohoto řadu odbočují řady pro zástavbu v obci. Vodovod je rozveden po celém území obce.
Princip zásobení : Východně od Nového Bydžova je proveden vodojem Prasek na kopci Chlum – 1500 m3 (281,84/286,44 m n.m.). Sem je přivedena voda z Hradce Králové pomocí čerpací stanice František v Hradci Králové, vodojemu u Horního Přímu a zás. řadem DN 400 mm. Dále přes Nový Bydžov do zemního vodojemu umístěného severovýchodně od Starého Bydžova, obsah 2 x 250 m3 (281,0/284,60 m n.m.). V tomto místě je realizován věžový vodojem 70 m3 (295,40/302,60 m n.m.). Odtud je proveden zásobní řad DN 200 mm přes Křičov do Smidar. Z vodovodní sítě Smidar je řady DN 150 mm napojena vodovodní síť Chotělic, Červeněvse, Křičova a Loučné Hory.
Zástavba obce je v tlakovém pásmu věžového vodojemu Starý Bydžov - 70 m3 (295,40/302,60 m n.m.).
Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeni téměř všichni obyvatelé. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení.
Vlastníkem vodovodu je VAK Hradec Králové, a.s.
Provozovatelem vodovodu je Královehradecká provozní, a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková. Hlavní zdrojem pitné vody při nouzovém zásobování je prameniště Nový Bydžov. V souladu s povodňovým plánem dodáva pitnou vodu při nozouvém zásobování jednotka požární ochrany JPO III - Smidary.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Červeněves - - - 0 230 230 230

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Červeněves - - - 0 230 230 230

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 7,67 15,33 23,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 4,60 9,20 13,80
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace v obci byla vybudována jako dešťová a odvádí hlavně povrchové vody. Do této kanalizace jsou napojeny z některých objektů předčištěné odpadní vody ze septiků. Většina objektů má své žumpy na vyvážení. Kanalizace má dvě výústě do potoka Řečice a jednu výust do Mlýnského náhona. Kanalizace má charakter povrchové kanalizace a nevyhovuje po stránce vodohospodářské. Kanalizace má negativní vliv na životní prostředí.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Stávající kanalizace nevyhovuje dnešním požadavkům na jednotnou kanalizaci, proto dojde v nejbližších letech (2019 - 2020) k vybudování oddílné splaškové kanalizace na území obce (s dotací z OPŽP 2014 - 2020) s tím, že stávající kanalizace bude použita pouze pro odvádění dešťových vod do místních vodotečí (vodních toků). Spádové poměry na území obce umožní zřízení gravitační kanalizace. Přečerpávání odpadních splaškových vod bude prováděno pouze v případě potřeby překonání nepříznivých výškových poměrů. Kanalizační síť a objekty na ní by jsou situovány na veřejných pozemcích, převážně ve stávajících komunikacích.
Odpadní vody z obce budou svedeny z obce severním směrem na Smidary, kde je za obcí navržena čerpací stanice. Z této čerpací stanice pokračuje výtlak podél komunikace až na ČOV Smidary. Do doby výstavby nové kanalizační sítě a ČOV, doporučujeme likvidovat odpadní vody stávajícím způsobem, přednostně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti. Dle informací ve zpracované Dokumentaci pro provedení stavby (PROIS, a.s., 2017) dojde:
 - k vybudování gravitační splaškové kanalizace (DN 300, PP, v délce 2,188 km) s předpokládanými IN 14,025 mil. Kč
 - k vybudování výtlaku (DN 90, PE/PP, v délce 0,648 km) s předpokládanými IN 2,022 mil. Kč
 - k vybudování celkem 89 ks odboček (DN 150, PE/PP, v délce 0,748 km) s předpokládanými IN 4,301 mil. Kč
 - k vybudování 1 Ks ČS s předpokládanými IN 0,300 mill. Kč
 
Předpokládané investiční náklady byly stanoveny v souladu s Metodickým pokynem pro orinetančí ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalzací, pro Plány
rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnvoy vodovodů a kanalizací (čj.: 401/2010-15000).
 
Vlastníkem nově vybudované kanalizace bude obec Smidary
Provozovatel nově vybudované kanalizace bude vybrán v rámci koncesního řízení (oddílný model provozování).

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Červeněves 0,0 20 647,8 20 647,8

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Červeněves - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva