Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Křičov - CZ052.3602.5212.150924 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Smidary

Číslo obce PRVKUK 150924
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5212.150924
Kód obce 570869
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
973 (5212)
Nový Bydžov
Číslo POU
Název POU
2062
Nový Bydžov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5212.150924.01 Křičov 15092 150924

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Křičov je místí částí obce Smidary a leží cca 31 km západně od Hradce Králové, cca 4 km severně od města Nový Bydžov a cca 2 km západně od obce Smidary, v nadmořských výškách cca 256 – 266 m n.m. Obec má 100 trvale bydlících obyvatel a cca 15 rekreantů. Zástavba obce se rozprostírá kolem páteřní komunikace.
Obec spadá pod obecní úřad Smidary.
Územní plán předpokládá pouze pozvolný rozvoj obce zejména na základě individuálních aktivit soukromých investorů.
Zdroje dat/podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizace PRVK UK"
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu a stávající kanalizace, VaK Hradec Králové, a.s., 2018
Pasport kanalizace v obci Smidary Červeněves, chotělice, Křičov a Loučná Hora, PROIS a.s., 2009
Vybrané údaje ME vodovod: IČME: 5212-750948-48172898-1/1
Vybrané údaje PE vodovod: IČPE: 5212-750948-48172898-1/1-27461211

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Křičov Trvale bydlící - - - 100 100 108 110
Přechodně bydlící - - - 15 15 20 30
Celkem - - - 115 115 128 140

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Smidary 1564 1551 1579 1581 1577 1563 1555 1541 1550 1533 1523 1506 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Křičov - - - 115 115 128 140

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 1 1 1 1
Maximální potřeba vody m3/den - - - 1 1 1 1
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,91 0,91 0,91 0,91
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,81 0,81 0,81 0,81
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,81 0,81 0,81 0,81
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,11 0,11 0,11 0,11

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Křičov je napojena na Vodárenskou soustavu Východní Čechy. Obcí prochází hlavní zásobní řad DN 200 mm . Vodovod je rozveden po celém území obce. Z tohoto řadu je zásobena zástavba v obci. Část nemovistí v obci má možnost zásobování pitnou vodou z domovních studní.
Princip zásobení : Východně od Nového Bydžova je proveden vodojem Prasek na kopci Chlum – 1500 m3 (281,84/286,44 m n.m.). Sem je přivedena voda z Hradce Králové pomocí čerpací stanice František v Hradci Králové, vodojemu u Horního Přímu a zás. řadem DN 400 mm. Dále přes Nový Bydžov do zemního vodojemu umístěného severovýchodně od Starého Bydžova, obsah 2 x 250 m3 (281,0/284,60 m n.m.). V tomto místě je realizován věžový vodojem 70 m3 (295,40/302,60 m n.m.). Odtud je proveden zásobní řad DN 200 mm přes Křičov do Smidar. Z vodovodní sítě Smidar je řady DN 150 mm napojena vodovodní síť Chotělic, Červeněnvsi a Loučné Hory.
Zástavba obce je v tlakovém pásmu věžového vodojemu Starý Bydžov - 70 m3 (295,40/302,60 m n.m.).
Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeni téměř všichni obyvatelé. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení.
Vlastníkem vodovodu je VAK Hradec Králové, a.s.
Provozovatelem vodovodu je Královehradecká provozní, a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově vybudované nemovitosti na základě individuálních aktivit soukromýh investorů a to prodloužením stávajících řadů. Dále bude prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková. Hlavní zdrojem pitné vody při nouzovém zásobování je prameniště Nový Bydžov. V souladu s povodňovým plánem dodáva pitnou vodu při nozouvém zásobování jednotka požární ochrany JPO III - Smidary.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Křičov - - - 0 0 0 140

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Křičov - - - 0 0 0 140

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 4,67 9,33 14,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 2,80 5,60 8,40
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace byla budována jako dešťová a odvádí hlavně dešťové a povrchové (a tím i balastní) vody. V roce 2009 byl zpracován pasport kanalizace v obci Křičov (PROIS, a.s.).
Jen malá část splaškových vod (u nové výstavby) je vypouštěna do této kanalizace po předčištění v septicích, zbývající vody splaškové (z WC a dřezů) jsou jímány do jímek a vyváženy. Vlastní kanalizace neodpovídá vodohospodářským předpisům. V obci jsou tři hlavní výustě, které ústí do Křičovského potoka. Tyto výustě nečiní hygienické potíže. Vypouštění odpadních vod z kanaliazce Křičov upraveno Rozhodnutím o povolení k nakládání s vodami k vypouštění (č.j. NB-V/12413/2018/Mil/2299/2018 5-144-9 ze dne 13.6.2018 vydané MěÚ Nový Bydžov - odbora výstavby a životního prostředí). Toto povolení je platné do 31.7.2023.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V lokalitě Křičov bude do konce návrhovéo období (rok 2030) vybudována nová oddílná splašková kanalizace, jenž bude napojena v jižní části lokality Červeněves na plánovanou splaškovou kanalizaci v této lokalitě, která se plánuje zakončit centrální čistírnou odpadních vod Smidary. Centrální čistírna odpadních vod Smidary bude mít dostatečnou kapacitu i pro napojení odpadních vod ze všech místních částí Obce Smidary, tedy i Červeněves, Chotělic, Loučné Hory a Křičova. Přečištěné odpadní vody z této ČOV budou vypouštěny do Mlýnského náhonu. Celková délka nově navrhované kanalizační sítě činí cca 2,9 km DN 300. Předpokládaný materiál PVC/PE. Předpokládané investiční náklady cca 18,5 mil. Kč
Současná místní povrchová kanalizace bude nadále sloužit k odvádění dešťových vod.
 
Předpokládané investiční náklady byly stanoveny v souladu s Metodickým pokynem pro orinetančí ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalzací, pro Plány
rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnvoy vodovodů a kanalizací (čj.: 401/2010-15000).

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Křičov 0,0 18 589,0 18 589,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Křičov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva