Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Smidary - CZ052.3602.5212.150941 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Smidary

Číslo obce PRVKUK 150941
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5212.150941
Kód obce 570869
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
973 (5212)
Nový Bydžov
Číslo POU
Název POU
2062
Nový Bydžov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5212.150941.01 Smidary 15094 150941

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Smidary leží cca 31 km severozápadně od Hradce Králové a cca 6 km severně od města Nový Bydžov, v nadmořských výškách cca 236 – 248 m n.m. Obec má 840 trvale bydlících obyvatel. V obci převládá zástavba rodinných domů, je zde i několik bytových domů. Půdorys obce tvoří centrum vyrostlé kolem kostela, obestavuje se cesta, na konci vznikají dvě náměstí. Tento je dodnes netknutý a vytváří historické jádro bez větších architektonických hodnot.
Územní plán předpokládá pouze mírný rozvoj primárně na základě individuálních aktivit soukromých investorů.
Zdroje dat/podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizace PRVK UK"
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu a stávající kanalizace, VaK Hradec Králové, a.s., 2018
Pasport kanalizace v obci Smidary Červeněves, chotělice, Křičov a Loučná Hora, PROIS a.s., 2009
DPS akce "Kanalizace a ČOV Smidary", PROIS a.s., 2013
Vybrané údaje ME vodovod: IČME: 5212-750948-48172898-1/1
Vybrané údaje PE vodovod: IČPE: 5212-750948-48172898-1/1-27461211
Vybrané údaje ME kanalizace: IČME: 5212-750948-00269549-3/1, 5212-750913-00269549-3/1, 5212-653021-00269549-3/1, 5212-750921-00269549-3/1, 5212-750930-00269549-3/1
Vybrané údaje PE kanalizace: IČPE: 5212-750948-00269549-3/1-00269549

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Smidary Trvale bydlící - - - 840 840 860 900
Přechodně bydlící - - - 80 80 80 80
Celkem - - - 920 920 940 980

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Smidary 1564 1551 1579 1581 1577 1563 1555 1541 1550 1533 1523 1506 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Smidary - - - 920 920 940 980

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 68 69 70 72
Maximální potřeba vody m3/den - - - 81 83 85 86
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 67,52 68,99 70,46 71,92
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 59,73 60,75 61,76 62,78
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 46,77 47,79 48,80 49,82
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 12,96 12,96 12,96 12,96
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 7,79 8,24 8,69 9,14

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Smidary je napojena od Starého Bydžova z nového věžového vodojemu 70 m3 (295,40/302,60 m n.m.) na Vodárenskou soustavu Východní Čechy.
Hlavní zásobní řad do obce je profilu DN 200 mm, v obci pak Ø 160 mm a Ø 110 mm.
Princip zásobení : Východně od Nového Bydžova je proveden vodojem Prasek na kopci Chlum – 1500 m3 (281,84/286,44 m n.m.). Sem je přivedena voda z Hradce Králové pomocí čerpací stanice František v Hradci Králové, vodojemu u Horního Přímu a zás. řadem DN 400 mm. Dále přes Nový Bydžov do zemního vodojemu umístěného severovýchodně od Starého Bydžova, obsah 2 x 250 m3 (281,0/284,60 m n.m.). V tomto místě je realizován věžový vodojem 70 m3 (295,40/302,60 m n.m.). Odtud je proveden zásobní řad DN 200 mm přes Křičov do Smidar. Z vodovodní sítě Smidar je řady DN 150 mm napojena vodovodní síť Chotělic, Červeněvsi a Loučné Hory.
Zástavba obce je v tlakovém pásmu věžového vodojemu Starý Bydžov - 70 m3 (295,40/302,60 m n.m.).
Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeni prakticky všichni obyvatelé, vodovod je rozveden v celé obci. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení.
Vlastníkem vodovodu je VAK Hradec Králové, a.s.
Provozovatelem vodovodu je Královehradecká provozní, a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově vybudované nemovitosti (realizace primárně na základě individuálních aktivit soukromých investorů) prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba. Do konce výhledového období (v letech 2028-2030) se předpokládá vybudování vodovodu v lokalitě "Za Školou", kde se plánuje výstavba cca 36 rodinných domů. Dle aktuálního stavu projektové přípravy není možné určit konkrétní trasy či délky ani předpokládané investiční náklady spojené s realizací této akce.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková. Hlavní zdrojem pitné vody při nouzovém zásobování je prameniště Nový Bydžov. V souladu s povodňovým plánem dodává pitnou vodu při nouzovém zásobování jednotka požární ochrany JPO III - Smidary.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Smidary - - - 654 920 940 980

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Smidary - - - 0 920 940 980

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 32,67 65,33 98,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 19,60 39,20 58,80
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je řešena oddílná splašková kanalizace a ČOV vybudována s finanční podporou z OPŽP 2014 - 2020 (dokončení fyzické realizace přelom 2018/2019). Veškeré odpadní vody o obyvatelstva jsou svedeny dílčími stokami do kmenových stok a následně pomocí přečerpacích stanic odvedeny výtlakem na ČOV. V obci jsou 3 ks čerpacích stanic. Celková délka kanalizace představuje cca 6,251 km. Velikost ČOV je navržena koncepčně tak, aby byla možnost v budoucnu odkanalizovat i okolní obce (místní části). Jedná se o Červeněves, Chotělice, Křičov a Loučnou Horu. Jedná se o mechanicko-biologickou ČOV SC 2000 s projektovou kapacitou 1 955 EO.
 
Historická kanalizační síť, vybudovaná původně jako jednotná kanalizační síť, slouží pouze jako kanalizace k odvádění dešťových a srážkových vod.
 
Vlastníkem oddílné kanalizace a ČOV je město Smidary
Provozovatel oddílné kanalizace a ČOV je město Smidary.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem ke skutečnosti, že v nedávné době došlo k vybudování nové oddílné kanalizace na území celé obce Smidary vč. nové ČOV, nepředpokládá se do konce návrhového období další investiční akce v oblasti infrastruktury pro odvádění a čistění odpadních vod. Primárně budou napojovány nově vybudované nemovitosti (realizace na základě individuálních aktivit soukromých investorů) prodloužením stávajících stok resp. odboček a prováděna běžná údržba.
 
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Smidary 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Smidary - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva