Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Rodov - CZ052.3602.5205.140309 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Smiřice

Číslo obce PRVKUK 140309
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.140309
Kód obce 570877
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2071
Smiřice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.140309.01 Rodov 14030 140309

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Rodov je m.č. města Smiřice a leží cca 10 km severně od Hradce Králové a cca 7 km jihozápadně od města Jaroměř v nadmořských výškách cca 254 – 262 m n.m. Rodov má cca 160 trvale bydlících obyvatel. Zástavba se nachází podél křižovatky dvou silnic III.třídy. Dle územního plánu se předpokládá významnější rozvoj této místní části - investiční výstavby v rozvojové lokalitě Z3.
 
Zdroje dat/podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizace PRVK UK"
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu a stávající kanalizace, VaK Hradec Králové, a.s., 2018
Územní plán města Smiřice - aktualizace 2018
Dokumentace pro SP "Nové bydlení Rodov u Smiřic", Atelier Architektury, Šuda - Horský, a.s., 2008
Vybrané údaje ME vodovod: IČME: 5205-740306-48172898-1/1
Vybrané údaje ME úpravna vody: IČME: 5211-606464-48172898-2/1
Vybrané údaje PE vodovod: IČPE: 5205-740306-48172898-1/1-27461211
Vybrané údaje PE úpravna vody: IČPE: 5211-606464-48172898-2/1-27461211

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Rodov Trvale bydlící - - - 160 220 520 520
Přechodně bydlící - - - 160 220 520 520
Celkem - - - 320 440 1 040 1 040

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Smiřice 3050 2946 2931 2905 2874 2873 2859 2847 2879 2899 2913 2927 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Rodov - - - 160 220 520 520

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 7 13 18 23
Maximální potřeba vody m3/den - - - 9 15 22 28
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 7,19 12,58 17,98 23,37
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 6,05 9,67 13,30 16,92
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 4,83 8,45 12,08 15,70
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 1,22 1,22 1,22 1,22
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 1,14 2,91 4,68 6,45

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V m.č. Rodov je vybudován veřejný vodovod, jež je součástí vodárenské soustavy východní Čechy. Vodovod je rozveden po celém území obce a napojeni jsou všichni obyvatelé.
Vlastníkem vodovodu na území obce je VaK Hradec Králové, a.s.
Provozovatelem vodovodu na území obce je Královehradecká provozní, a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V obci Rodov se předpokládá v letech 2025 - 2030 vybudování vodovodního řadu v rozvojové lokalitě určené pro výstavbu rodinných domů. Tento nově vybudovaný vodovod bude napojen na stávající vodovod v obci. Z tohoto nově vybudovaného vodovodu budou odbočovat jednotlivé řady pro rodinné domy a propojovací řady mezi plánovanou zástavbou.
 
Předpokládá se vybudování vodovodního řadu s následujícími parametry:
- DN 80, materiál PE, délka 706 m, předpokládané investiční náklady cca 1,553 mil. Kč
- DN 60, materiál PE, délka 705 m, předpokládané investiční náklady cca 1,332 mil. Kč
- DN 90, materiál PE, délka 832 m, předpokládané investiční náklady cca 1,997 mil. Kč
Předpokládané investiční náklady byly stanoveny v souladu s Metodickým pokynem pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací (čj.: 401/2010-15000).
Předpokládaným vlastníkem nového vodovodu na území obce bude VaK Hradec Králové, a.s.
Předpokládaným provozovatelem nového vodovodu na území obce bude Královehradecká provozní, a.s.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita jako pitná (bude-li kvalitativně vyhovovat) nebo jako užitková. Zdrojem pitné vody v případě nouzového zásobování je:
- úpravna vody a čerpací stanice Orlice (Hradec Králové)

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Rodov - - - 160 220 520 520

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Rodov - - - 160 220 520 520

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 9,00 15,76 22,52 29,28
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 4,07 7,12 10,17 13,23
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 1,24 1,24 1,24 1,24
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,56 0,56 0,56 0,56

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V m.č. Rodov je vybudována splašková kanalizace v rámci celého území. Touto kanalizací jsou odpadní vody odváděny k čištění na centrální ČOV Smiřice.
ČOV Smiřice je v současné době na hranici své kapacity, a proto bude nezbytné konzultovat možnost napojení rozvojových lokalit na veřejnou kanalizaci s vlastníkem a provozovatelem ČOV. Podrobnější informace o ČOV Smiřice jsou na kartě obce Smiřice.
Vlastníkem kanalizace na území obce je VaK Hradec Králové, a.s.
Provozovatelem kanalizace na území obce je Královehradecká provozní, a.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci Rodov se předpokládá v letech 2025 - 2030 vybudování gravitační splaškové kanalizace v rozvojové lokalitě určené pro výstavbu rodinných domů. Odpadní vody z této kanalizace budou přečerpávány čerpací stanicí do stávající splaškové kanalizace v obci a následně likvidovány na ČOV Smiřice. Z jednotlivých rodinných domů budou provedeny přípojky splaškové kanalizace DN 150.
Předpokládá se vybudování:
- gravitační splaškové kanalizaci o délce 1,961 km, DN 300, materiál PP/PE, předpokládané investiční náklady 9,570 mil. Kč
- výtlak o délce 0,512 km, DN 100, materiál PP/PE, předpokládané investiční náklady 1,126 mil. Kč
- 1 ks ČS
Předpokládané investiční náklady byly stanoveny v souladu s Metodickým pokynem pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací (čj.: 401/2010-15000).
Předpokládaným vlastníkem nové kanalizace na území obce bude VaK Hradec Králové, a.s.
Předpokládaným provozovatelem nové kanalizace na území obce bude Královehradecká provozní, a.s.
 
ČOV Smiřice je v současné době na hranici své kapacity a proto bude nezbytné konzultovat možnost napojení rozvojových lokalit na veřejnou kanalizaci s vlastníkem a provozovatelem ČOV. Podrobnější informace o ČOV Smiřice jsou na kartě obce Smiřice.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Rodov 4 881,8 10 696,1 15 577,9

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Rodov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva