Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Trotina - CZ052.3602.5205.140317 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Smiřice

Číslo obce PRVKUK 140317
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.140317
Kód obce 570877
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2071
Smiřice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.140317.01 Trotina 14031 140317

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Trotina je m.č. města Smiřice. Leží cca 10 km severně od Hradce Králové a cca 9 km jihozápadně od města Jaroměř podél silnice I.třídy Hradec Králové – Náchod v nadmořských výškách cca 242 – 246 m n.m. Tato místní část má cca 14 trvale bydlících obyvatel. Zástavba se nachází podél hlavní komunikace.
Dle územního plánu se nepředpokládá jakýkoliv významnější rozvoj této místní části a to ani na základě individuální aktivity soukromých investorů.
Zdroje dat/podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizace PRVK UK"
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu a stávající kanalizace, VaK Hradec Králové, a.s., 2018
Vybrané údaje ME vodovod: IČME: 5205-740306-48172898-1/1
Vybrané údaje ME úpravna vody: IČME: 5211-606464-48172898-2/1
Vybrané údaje PE vodovod: IČPE: 5205-740306-48172898-1/1-27461211
Vybrané údaje PE úpravna vody: IČPE: 5211-606464-48172898-2/1-27461211e.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Trotina Trvale bydlící - - - 14 14 14 14
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 14 14 14 14

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Smiřice 3050 2946 2931 2905 2874 2873 2859 2847 2879 2899 2913 2927 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Trotina - - - 14 14 14 14

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,21 0,24 0,27 0,30
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,18 0,21 0,23 0,26
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,18 0,21 0,23 0,26
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,03 0,03 0,04 0,04

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V m.č. Trotina je vybudován veřejný vodovod, jež je součástí vodárenské soustavy východní Čechy přes obec Lochenice - přivedení vody gravitačně přívodním řadem „B3“ – DN 200 mm, do stávající armaturního kanálu v areálu VDJ a úpravny vody v Holohlavech. Tento řad DN 200 mm je veden v severní částí Trotiny.
Vodovod je rozveden po celém území obce a napojeni jsou všichni obyvatelé.
Vlastníkem vodovodu na území obce je VaK Hradec Králové, a.s.
Provozovatelem vodovodu na území obce je Královehradecká provozní, a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba. V návrhovém období se předpokládá zanedbatelná investiční výstavba v obci, a to pouze na základě iniciativy soukromých investorů.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita jako pitná (bude-li kvalitativně vyhovovat) nebo jako užitková.
Zdrojem pitné vody v případě nouzového zásobování je:
- úpravna vody a čerpací stanice Orlice (Hradec Králové)

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Trotina - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Trotina - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci prakticky žádná kanalizace vybudována není, jedná se o kanalizační přípojky, které odvádí vody povrchové a částečně vody splaškové a jsou zaústěny přímo do stávající vodoteče Trotina. Tato vodoteč je dostatečně vodná na to, aby tyto vody nezpůsobovaly žádné obtíže a problémy.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel doporučujeme v navrhovaném období zachovat stávající systém odkanalizování obce
Odpadní vody doporučujeme likvidovat stávajícím způsobem, přednostně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti. U novostaveb doporučujeme osazení domovních ČOV s přepadem do stávající vodoteče. Vybudování veřejné kanalizace se do konce návrhového období (rok 2030) nepředpokládá ani neplánuje.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Trotina 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Trotina - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva