Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Smiřice - CZ052.3602.5205.151084 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Smiřice

Číslo obce PRVKUK 151084
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.151084
Kód obce 570877
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2071
Smiřice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.151084.01 Smiřice 15108 151084

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Město Smiřice leží cca 10 km severně od Hradce Králové a cca 6 km jihozápadně od města Jaroměř mezi silnicí I.třídy Hradec Králové – Náchod a řekou Labe, v nadmořských výškách cca 241 – 260 m n.m. Město má cca 2 689 trvale bydlících obyvatel. Ve Smiřicích se nachází zámecký areál s kostelem. Z větších podniků se ve městě nachází firma JIPA CZ s r.o. (kovovýroba – cca 30 zaměstnanců), firma BDK GLASS s r.o. (sklářství – cca 30 zaměstnanců) a firma DANISCO CZECH REPUBILC a.s. (potravinářství – cca 100 zaměstnanců).
Dle územního plánu se předpokládá pouze mírný rozvoj obce zejména na základě individuální aktivity soukromých investorů.
Zdroje dat/podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizace PRVK UK"
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu a stávající kanalizace, VaK Hradec Králové, a.s., 2018
Vybrané údaje ME vodovod: IČME: 5205-620629-48172898-1/1
Vybrané údaje ME úpravna vody: IČME: 5211-606464-48172898-2/1
Vybrané údaje PE vodovod: IČPE: 5205-751081-48172898-1/1-27461211
Vybrané údaje PE úpravna vody: IČPE: 5211-606464-48172898-2/1-27461211
Vybrané údaje ME kanalizace: IČME: 5205-751081-48172898-3/1
Vybrané údaje ME ČOV: IČME: 5205-751081-48172898-4/1
Vybrané údaje PE kanalizace: IČPE: 5205-751081-48172898-3/1-27461211
Vybrané údaje PE ČOV: IČPE: 5205-751081-48172898-4/1-27461211

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Smiřice Trvale bydlící - - - 2 689 2 720 2 650 2 590
Přechodně bydlící - - - 4 0 0 0
Celkem - - - 2 693 2 720 2 650 2 590

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Smiřice 3050 2946 2931 2905 2874 2873 2859 2847 2879 2899 2913 2927 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Smiřice - - - 2 689 2 720 2 650 2 590

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 289 286 282 279
Maximální potřeba vody m3/den - - - 347 343 338 334
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 289,15 285,60 282,05 278,50
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 243,45 241,36 239,27 237,19
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 170,15 168,06 165,97 163,89
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 73,30 73,30 73,30 73,30
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 45,70 44,24 42,78 41,32

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Město Smiřice má vybudován veřejný vodovod, který je součástí vodárenské soustavy východní Čechy. Město je zásobeno pomocí hlavního zásobního řadu ze dvou věžových vodojemů Smiřice 2 x 200 m3 (282,0 / 287,0 m n.m.), které jsou umístěny v severní části nad obcí Holohlavy.
Z hlavního řadu odbočují rozvodné řady pro zástavbu ve městě. Vodovod je rozveden po celém území obce.
Zástavba města je v tlakovém pásmu věžových vodojemů Smiřice.
Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeni téměř všichni obyvatelé. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení (hydranty jsou ve vlastnictví VaK Hradec Králové, a.s.)
Vlastníkem vodovodu na území obce je VaK Hradec Králové, a.s.
Provozovatelem vodovodu na území obce je Královehradecká provozní, a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba. Investiční výstavba v obci se předpokládá zejména na základě iniciativy soukromých
investorů.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita jako pitná (bude-li kvalitativně vyhovovat) nebo jako užitková.
Zdrojem pitné vody v případě nouzového zásobování je:
- úpravna vody a čerpací stanice Orlice (Hradec Králové)

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Smiřice - - - 3 001 2 720 2 650 2 590

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Smiřice - - - 3 001 2 720 2 650 2 590

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 173,40 171,27 169,14 167,02
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 78,35 77,39 76,43 75,47
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 71,27 71,27 71,27 71,27
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 32,20 32,20 32,20 32,20

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Ve městě je vybudována jednotná kanalizační síť. Tato kanalizační síť je v relativně dobrém stavu. Její opotřebení odpovídá jejímu stáří. Kanalizace je rozvedena po celém území obce.
 
Na kanalizační síť Smiřic se napojuje kanalizace z obce Holohlavy, obce Černožice a Rodova. Všechny odpadní vody jsou odvedeny kmenovým sběračem DN 1200 do centrální čistírny odpadních vod. ČOV leží v jižní části města u řeky Labe.
 
ČOV Smiřice je mechanicko-biologická čistírna odpadních vod. Odpadní vody jsou na ČOV přivedeny hlavním kanalizačním sběračem vyústěným do vstupní čerpací stanice. V čerpací stanici je odlehčovací objekt pro srážkové vody, hrubé česle a čerpadla. V závislosti na množství přitékající odpadní vody a na hladině vody v Labi spínají jednotlivá čerpadla, která čerpají vodu na čistírnu nebo přímo do Labe. Odpadní vody jsou čerpány do objektu integrovaného hrubého předčištění,  odkud odtékají do biologických nádrží. Biologické nádrže se skládají z denitrifikační části vybavené míchadly a nitrifikační části provzdušňované dmychadly. Aktivovaný kal je od vyčištěné odpadní vody oddělen ve 2 dosazovacích nádržích a ve formě vratného kalu je čerpán zpět do denitrifikace. Přebytečný aktivovaný kal je odčerpáván do zahušťovací nádrže. Odsazená kalová voda je odváděna na začátek ČOV, zahuštěný kal je odvážen fekálním vozem. Vyčištěná odpadní voda odtéká do řeky Labe. Kapacita čistírny je 3 100 EO. Maximální denní přítok Qd 1 244 m3/d (14,4 l/s).
 
Vlastníkem kanalizace na území obce je VaK Hradec Králové, a.s.
Provozovatelem kanalizace na území obce je Královehradecká provozní, a.s.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na kanalizaci dle potřeby napojovány nově postavené nemovitosti prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba. Investiční výstavba v obci se předpokládá zejména na základě individuální iniciativy soukromých investorů.
 
ČOV Smiřice je v současné době na hranici své kapacity, a proto bude nezbytné konzultovat možnost napojení rozvojových lokalit na veřejnou kanalizaci s vlastníkem a provozovatelem ČOV.
 
Vzhledem k tomu, že ČOV Smiřice je současné době na hranici své kapacity, připravuje vlastník ČOV (VAK Hradec Králové, a.s.) intenzifikaci čistírny odpadních vod. Předpokládaná kapacita po intenzifikace ČOV bude 5500 EO.
 
Výše investičních nákladů nebyla v době zpracování PRVK známa.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Smiřice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Smiřice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva