Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Hubíles - CZ052.3602.5205.151254 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Smržov

Číslo obce PRVKUK 151254
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.151254
Kód obce 570885
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2071
Smiřice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.151254.01 Hubíles 15125 151254

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Hubíles leží cca 8 km severovýchodně od Hradce Králové a cca 7 km východně od města Smiřice, v nadmořských výškách 246 – 254 m n.m. Obec má 155 trvale bydlících obyvatel v 56 domech. Obcí prochází páteřní komunikace podél které se nachází většina zástavby.
Hubíles je místní částí obce Smržov.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu,VaK Hradec Králové, 2018
Kanalizace a ČOV Smržov, PROIS a.s

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hubíles Trvale bydlící - - - 155 160 170 180
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 155 160 170 180

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Smržov 459 482 492 487 479 487 505 495 506 504 502 508 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hubíles - - - 41 46 56 66

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 6 7 8 10
Maximální potřeba vody m3/den - - - 7 9 10 12
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 5,98 7,20 8,41 9,63
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 5,03 6,05 7,07 8,10
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 4,68 6,97 9,26 11,54
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 2,89 3,48 4,06 4,65
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 2,97 4,42 5,87 7,33

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Hubíles je zásobena pitnou vodou z veřejných vodovodů Smržov RVS o celkové délce 4,808 km a  Smržov - Vodovod PE DN 80 Hubíles o délce 0,062 km. Vodovody jsou napojeny na skupinový vodovod České Meziřící, který je součástí  Vodárenské soustavy východní Čechy. Vlastníkem vodovodu Smržov RVS je VAK Hradec Králové, a.s., vodovod Smržov PE DN 80 Hubíles je v soukromém vlastnictví. Provozovatelem obou vodovodů je Královéhradecká provozní a.s.
 
Základní údaje vodovod:
IČME Smržov RVS:  5205-751260-48172898-1/1
IČME Smržov - Vodovod PE DN 80 Hubíles: 5205-751251-13031969-1/1
IČPE provozního celku: 5202-622656-48172898-1/1-27461211
 
Napojení na VSVČ je provedeno z východního směru z Českého Meziříčí přes obce Králova Lhota, Libřice, Lejšovka a Smržov (z vodojemu Bohuslavice). Zástavba je napojena přímo z hlavního zásobovacího řadu.
Zástavba obce je v tlakovém pásmu vodojemu Bohuslavice.
 
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Požární voda bude vždy řešena dohodou mezí obcí a vlastníkem vodovodního řadu. Požární řád musí být odsouhlasen provozovatelem vodovodního řadu.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Obec v roce 2018 trpěla suchem, někteří obyvatelé se rozhodli připojit na veřejný vodovod.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovod dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. Zdrojem pitné vody v případě nouzového zásobování je úpravna vody a čerpací stanice Orlice (Hradec Králové).
U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hubíles - - - 0 150 160 170

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hubíles - - - 0 150 160 170

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 5,67 11,33 17,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 3,40 6,80 10,20
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci jsou vybudovány povrchové kanalizační svody podél hlavní komunikace od severovýchodu i od jihozápadu. Tyto svody, asi uprostřed obce po soutoku z obou stran, jsou vedeny směrem severozápadním a zaúsťují do stávající vodoteče. Do svodů je dnes  zaústěno 10 DČOV a splaškové vody předčištěné vody ze septíků. Zároveň tyto svody sbírají i značné množství balastních vod.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Stávající kanalizace nevyhovuje dnešním požadavkům na jednotnou kanalizaci, proto je navrženo vybudovat novou oddílnou kanalizaci s tím, že stávající kanalizace bude použita pro odvedení dešťových vod do vodních toků.
 
V Hubílese bude zřízena veřejná kanalizace, která bude připojena do kanalizace a čistírny odpadních vod Smržov.
 
Systém kanalizace je navržen splaškový, gravitační DN 300 o celkové délce 1,309 km, zakončený čerpací stanicí splaškových vod v centru obce.
 
Splašky budou čerpány výtlakem DN 90  o délce 1,212 km na jižní okraj obce Smržov do gravitační kanalizace obce Smržov.
                                                        
Pořizovací náklady navrhované změny jsou dle Metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. 401/2010-15000 oceněny částkou  7,717 mil. Kč.
 
Po realizaci nové kanalizace a ČOV bude nutné, aby u všech dnešních objektů byly zrušeny stávající DČOV a septiky a napojení splaškových vod bylo provedeno přímo do nové kanalizace svedené na novou ČOV.
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Hubíles 0,0 7 716,8 7 716,8

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Hubíles - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva