Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Smržov - CZ052.3602.5205.151262 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Smržov

Číslo obce PRVKUK 151262
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.151262
Kód obce 570885
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2071
Smiřice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.151262.01 Smržov 15126 151262

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Smržov leží cca 9 km severovýchodně od Hradce Králové a cca 6 km východně od města Smiřice, v nadmořských výškách 250 – 260 m n.m. Obec má 351 trvale bydlících obyvatel a 30 rekreantů ve 136 domech. Obec se rozprostírá mezi Smržovským potokem a páteřní komunikací, podél které se nachází většina zástavby.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu,VaK Hradec Králové, 2018
Kanalizace a ČOV Smržov, PROIS a.s.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Smržov Trvale bydlící - - - 351 355 355 360
Přechodně bydlící - - - 30 30 30 30
Celkem - - - 381 385 385 390

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Smržov 459 482 492 487 479 487 505 495 506 504 502 508 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Smržov - - - 163 167 167 171

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 19 19 19 20
Maximální potřeba vody m3/den - - - 23 23 23 24
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 18,80 19,11 19,42 19,72
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 15,83 16,09 16,35 16,61
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 12,94 13,38 13,81 14,25
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 2,89 2,94 2,98 3,03
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 2,97 3,07 3,17 3,27

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Smržov je zásobena pitnou vodou z veřejných vodovodů Smržov RVS o celkové délce 4,808 km a  Smržov-Vodovod pro chatovou oblast o délce 0,095 km. Vodovody jsou napojeny na skupinový vodovod České Meziřící, který je součástí  Vodárenské soustavy východní Čechy. Vlastníkem vodovodu Smržov RVS je VAK Hradec Králové, a.s., vodovod pro chatovou oblast je v soukromém vlastnictví. Provozovatelem obou vodovodů je Královéhradecká provozní a.s.
 
Základní údaje vodovod:
IČME Smržov RVS:  5205-751260-48172898-1/1
IČME Smržov - Vodovod pro chatovou oblast: 5205-751260-12031964-1/1
IČPE provozního celku: 5202-622656-48172898-1/1-27461211
 
Napojení na VSVČ je provedeno z východního směru z Českého Meziříčí přes obce Králova Lhota, Libřice a Lejšovka (z vodojemu Bohuslavice). Z hlavního zásobovacího řadu odbočují rozvodné řady pro zástavbu v obci.
Zástavba obce je v tlakovém pásmu vodojemu Bohuslavice.
 
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Požární voda bude vždy řešena dohodou mezí obcí a vlastníkem vodovodního řadu. Požární řád musí být odsouhlasen provozovatelem vodovodního řadu.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Obec v roce 2018 trpěla suchem, někteří obyvatelé se rozhodli připojit na veřejný vodovod.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovod dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. Zdrojem pitné vody v případě nouzového zásobování je úpravna vody a čerpací stanice Orlice (Hradec Králové).
U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Smržov - - - 0 300 300 300

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Smržov - - - 0 300 300 300

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 10,00 20,00 30,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 6,00 12,00 18,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci není vybudována řádná kanalizační síť. Kanalizace DN 500 mm je položena pouze v kraji silnice od křižovatky u hospody směrem dolů po Smržovský potok, kam je zaústěna. Dále úsek kanalizace v nové komunikaci při nové zástavbě rodinných domků směrem západním od obecního úřadu. Ostatní krátké úseky kanalizace jsou pouze mělké zatrubené příkopy.
Do této kanalizace jsou zaústěny jak vody povrchové, tak vody splaškové, které jsou z části přečištěny v 50 DČOV či předčištěny v místních septicích. Obsah jímek je vyvážen.
Obec disponuje Povolením k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podává pravidelné hlášení do ISPOP.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Stávající kanalizace nevyhovuje dnešním požadavkům na jednotnou kanalizaci, proto je navrženo vybudovat novou oddílnou kanalizaci s tím, že stávající kanalizace bude použita pro odvedení dešťových vod do vodních toků.
                                                           
V obci Smržov je navržena splašková kanalizace zakončená obecní čistírnou odpadních vod pro Smržov a místní část Hubíles s umístěním na západním okraji obce Smržov. Výusť z ČOV bude zaústěna do Smržovského potoka. Kapacita mechanicko-biologické ČOV bude navržena pro 750 EO. V technickém řešení bude počítáno s budoucím připojení kanalizace z obce Lejšovka (140 EO).
Kanalizační systém v obci bude tvořit gravitační splašková kanalizace DN 300 v délce 3521 m.
 
Celkové pořizovací náklady navrhované změny jsou dle Metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. 401/2010-15000 oceněny částkou 21,686 mil. Kč.
 
Po realizaci nové kanalizace a ČOV bude nutné, aby u všech dnešních objektů byly zrušeny stávající DČOV a septiky a napojení splaškových vod bylo provedeno přímo do nové kanalizace svedené na novou ČOV.
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Smržov 0,0 21 685,7 21 685,7

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Smržov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva