Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Hřibiny - CZ052.3607.5208.018635 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Hřibiny-Ledská

Číslo obce PRVKUK 18635
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5208.018635
Kód obce 548642
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1112 (5208)
Kostelec nad Orlicí
Číslo POU
Název POU
2372
Kostelec nad Orlicí

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5208.018635.01 Hřibiny 01863 18635

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Hřibiny je zemědělské sídlo, ležící severně cca 2 km od Častolovic. Zástavba se nachází kolem silnice III/3186 z Malé Ledské do Olešnice, v nadmořské výšce cca 310,0 – 325,0 m.n.m.
Obec je na hydrologickém rozvodí (západní část spadá do povodí Olešnického potoka, východní do povodí potoka Konopáč).
K obci patří místní části Paseky a Ledská.
 
Jedná se o obec s počtem obyvatel do 500.
Počet obyvatel celkem : 115
 
Zástavba je zemědělského typu (rod. domky s případným hospodářským zázemím, zemědělské usedlosti). volně rozmístěná podél silnice III/3186. V obci není významnější zaměstnavatel, občané dojíždějí za prací do okolí.
PRVK uvažuje pro obec do výhledu pouze mírný nárůst počtu bydlících obyvatel.
Obec se nachází na hydrologickém rozvodí. Její západní část leží v koncové části povodí bezejmenné vodoteče – levostranný přítok Olešnického potoka, dílčí povodí 1-02-01-085. Na tomto potoku je v obci malá nádrž a pod obcí rybník. Východní část zástavby pak spadá do povodí potoka Konopáč, který vede do  Častolovic, kde je zaústěn do náhonu Alba (dílčí povodí 1-02-01-086/1).
 
Hřibiny leží v  oblasti chráněné akumulace podzemních vod (CHOPAV) Východočeská křída.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Informace provozovatele vodovodu
Informace provozovatele kanalizace
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hřibiny Trvale bydlící - - - 115 125 130 135
Přechodně bydlící - - - 6 8 10 12
Celkem - - - 121 133 140 147

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hřibiny-Ledská 372 358 346 343 337 344 338 345 349 356 360 355 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hřibiny - - - 74 80 85 90

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 11 11 12 13
Maximální potřeba vody m3/den - - - 18 19 21 22
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 10,60 11,36 12,13 12,89
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 6,86 7,35 7,85 8,34
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 6,33 6,79 7,24 7,70
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 1,00 1,07 1,15 1,22
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 4,37 4,37 4,37 4,37

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Hřibiny jsou napojeny na skupinový vodovod, který zásobuje Častolovice, Hřibiny včetně místních částí Ledská a Paseky, Olešnici včetně místní části Hoděčín a Čestice. Vodovod je v majetku vodohospodářského sdružení obcí „Obecní voda“ se sídlem v Častolovicích, jeho provoz zajišťuje AQUA servis, a.s. Rychnov nad Kněžnou.
 
Zdroj vody pro vodovod :
Zdrojem vody pro skupinový vodovod je nový vrt, vybudovaný v rámci rekonstrukce úpravny vody v roce 2014. Voda obsahuje zvýšený obsah železa, je proto upravována v rekonstruované úpravně přilehlé k vrtu (rekonstrukce 2014), kde se provádí i hygienické zabezpečení.
Ochrana vrtu je řešena oploceným PHO I. stupně, kde je umístěna i úpravna vody, nadstandardní ochrana zdroje v širších pásmech není údajně s ohledem na hloubku jímaného horizontu nutná.
Popis technologie: v rámci rekonstrukce byly vybudovány 2 linky 2 x 10 l/s, voda z vrtu se provzdušní, projde reakční nádrží, tlakovými filtry, nachloruje se a čerpe do vodojemu. Odpadní voda se shromáždí v nádrži, nechá usadit a supernatant se vrací do výroby, kal se periodicky odváží. Kapacita zdrojů je dle podkladů provozovatele dostatečná, kvalita dodávané vody po úpravě a hygienickém zabezpečení je v souladu s vyhláškou 70/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.
 
Dodávka vody:
Dodávka vody ve skupině je ve dvou tlakových pásmech.
Nižší tlakové pásmo:
Nižší tlakové pásmo SV vodovodu je ovládáno zemním vodojemem Paseky (v některých podkladech též Strýc), do kterého se čerpá vody z úpravny u vrtu. Vodojem má kubaturu 2 x 650 + 1 x 100 m3 a kóty hladin 319,4 / 324,0.
Z tohoto pásma jsou zásobovány Častolovice, Hřibiny, Olešnice a Čestice.
Do Častolovic je veden zásobní řad DN 200, který je napojen na okruhovou síť vodovodu ve městě.
Druhý zásobní řad nižšího tlakového pásma DN 200 vede ve směru na Olešnici a Hoděčín a dále zástavbou Olešnice a Hoděčína (většinou v DN 150 a 100) až do Hoděčína.
Před Olešnicí odbočuje ze zásobního řadu samostatná větev DN 100 (PVC) , která vede dále přes trať ČD a silnici I/11 do Čestic.
Vyšší tlakové pásmo:
Vyšší tlakové pásmo je napojeno na ATS, která je umístěná v armaturní komoře vodojemu Paseky. Z ATS je veden řad DN 100 do Pasek, tento řad pak pokračuje dále přes Hřibiny a Malou Ledskou až do Velké Ledské. Hlavní přívod od Pasek je v profilu 150 (PVC), na něj se v zástavbě napojují další rozvodné řady menších průměrů.
Celková délka vodovodu dle majetkové evidence činí 24,6 km, z celkového počtu obyvatel bydlících v připojených katastrálních územích (2316) je napojeno cca 95%.
Na vodovodu je v současné době 585 přípojek.
 
Hřibiny jsou napojeny na ATS vyššího tlakového pásma (umístěné v armaturní komoře vodojemu Paseky). Hlavní zásobní řad jde od ATS do Pasek a pak pokračuje na Hřibiny, Malou Ledskou a Velkou Ledskou. První část řadu do Pasek je v DN 100 ((PVC) zbytek v DN 150. Na tento hlavní zásobní řad je pak v zastavěných částech obce napojeno několik rozvodných řadů menších profilů.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovodní síť včetně zdrojů a akumulace je poměrně dobře koncepčně řešena, v návrhovém období do roku 2030 se po konzultaci s provozovatelem vodovodu pro Hřibiny předpokládá:
vodovodní sítě podle potřeb nové zástavby a dílčí opravy dle zhodnocení stavu sítě.
Je možno i uvažovat o dořešení situace v dopravě vody ve vyšším tlakovém pásmu, kde v případě poruchy ATS nebo přerušení dodávky proudu dochází k okamžitému výpadku zásobení. Ideový návrh předpokládá výstavbu věžového vodojemu, v rámci jeho přípravy je třeba posoudit i optimální umístění (buď u zemního vodojemu nebo v prostoru Hřibiny – Ledská).

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vrt Častolovice je vzhledem ke svým hydrogeologickým předpokladům považován za klíčový zdroj náhradního zásobení v celé oblasti Častolovice, Čestice, Týniště.
Nouzové zásobení obyvatel v Hřibinách se proto předpokládá z vodovodního systému, s případným omezením tlaku a množství dodávané vody.
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody v okrajových částech území s menší hustotou zástavby.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hřibiny - - - 36 90 97 110

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hřibiny - - - 0 90 97 110

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 3,45 5,82 8,18 10,55
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 2,16 3,64 5,12 6,60
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V Hřibinách v současné době (2018) probíhá dostavba stávající jednotné kanalizace tak, aby veškeré odpadní i dešťové vody byly svedeny do jednoho místa.
Čištění odpadních vod z jednotlivých nemovitostí je řešeno lokálně, a to převážně septiky, Některé starší hospodářské usedlosti, které mají žumpy na vyvážení si tyto žumpy přebudují na septiky s odvedením do kanalizace.
Kanalizace bude zakončena dočišťovací nádrží, která bude dokončena v roce 2019.
Tím bude vytvořen kanalizační systém s přírodě blízkým čištěním odpúadních vod.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Po dostavbě kanalizace a dočišťovací nádrže bude vybudován ucelený systém odvádění a čištění odpadních vod.
U původní kanalizace je možno uvažovat s nutnými opravami kanalizace v případě havárie.
Další rozšiřování systému bude prováděno v souladu s rozšiřováním a rozvojem zástavby obce.
U dočiťovací nádrže je nutné uvažovat po 10 - 15 letech s jejím odbahněním.
Četnost odbahnění je závislá na zbytkovém znečištění přitékající vody, tedy na dobré funkci předčistících zařízení u jednotlivých producentů.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Hřibiny 0,0 2 000,0 2 000,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Hřibiny - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva