Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Horní Černůtky - CZ052.3602.5205.152625 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Sovětice

Číslo obce PRVKUK 152625
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.152625
Kód obce 570907
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2046
Hradec Králové

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.152625.01 Horní Černůtky 15262 152625

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Horní Černůtky leží cca 14 km severozápadně od Hradce Králové v nadmořských výškách 296 – 306 m n.m. Obec má cca 50 trvale bydlících obyvatel . Obcí prochází páteřní komunikace, podél které se rozprostírá většina zástavby. Jedná se o obec s typickou vesnickou zástavbou.
Územní plán nepředpokládá větší rozvoj obce. Obec spadá pod obecní úřad Sovětice.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu,Vak Hradec Králové, 2018
Rozvojový plán obce Sovětice, změna č. 1, SIRIHK, 4/2016
Kanalizační řád veřejné kanalizace obce Sovětice, Ing. Věra Ondráčková, 12/2008
Rozhodnutí k vypouštění odpadních vod, magistrát města Hradec Králové, odbor životní prostředí, č.j. MMHK/117943/2015ŽP1/Tlu, 10/2015

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Černůtky Trvale bydlící - - - 50 50 50 50
Přechodně bydlící - - - 25 25 25 25
Celkem - - - 75 75 75 75

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Sovětice 217 225 224 231 234 230 222 219 214 222 222 233 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Černůtky - - - 7 7 7 7

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 4 4 4 4
Maximální potřeba vody m3/den - - - 5 5 5 5
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 3,83 3,83 3,83 3,83
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 3,39 3,39 3,39 3,39
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 3,15 3,15 3,15 3,15
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,24 0,24 0,24 0,24
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,44 0,44 0,44 0,44

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Horní Černůtky je zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu Sovětice RVS o celkové délce 4,82 km, který je napojen na Vodárenskou soustavu východní Čechy. Vlastníkem vodovodu je VaK Hradec Králové a.s., provozovatelem vodovodu je Královéhradecká provozní a.s.
 
Základní údaje vodovod:
IČME: 5205-752649-48172898-1/1
IČPE: 5205-702471-48172898-1/1-27461211
 
Přívodní řad ze Sadové je profilu DN 150 mm, rozvodné řady v obci jsou profilu DN 100 mm. V severozápadní části obce se nachází čerpací stanice, ze které pokračuje výtlačný a zásobní řad pro Horní Černůtky. Tento řad pokračuje podél příjezdové komunikace až do Horních Černůtek, kde z něho odbočují rozvodné řady. Část nemovitostí má studny, ze kterých je odebírána voda především pro zalévání.
 
Zástavba obce je v tlakovém pásmu čerpací stanice Horní Černůtky (4 l/s).
 
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Požární voda bude vždy řešena dohodou mezí obcí a vlastníkem vodovodního řadu. Požární řád musí být odsouhlasen provozovatelem vodovodního řadu.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. Zdrojem pitné vody v případě nouzového zásobování je úpravna vody a čerpací stanice Orlice (Hradec Králové).
U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Černůtky - - - 30 30 30 30

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Černůtky - - - 0 0 30 30

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 1,00 2,00 3,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,60 1,20 1,80
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je jednotná gravitační kanalizace. Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec Sovětice. Splaškové odpadní vody jsou přečišťovány v 1 DČOV nebo předčišťovány v septicích, případně zachycovány v jímkách, jejichž obsah je vyvážen na nejbližší ČOV.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci budou vybudovány 2 dočišťovací nádrže.
 
Ve východní části obce Horní Černůtky budou v souladu s rozhodnutím magistrátu města Hradec Králové, č.j. MMHK/117943/2015ŽP1/Tlu ze dne 20.10.2015 vybudovány 2 dočišťovací stabilizační nádrže schopné čistit odpadní vody, jejichž znečištění bude odpovídat až 70 EO. Do stabilizačních nádrží budou sváděny odpadní vody ze současné obecní kanalizace, která je jednotného typu. Součástí výstavby bude i 0,101 km jednotné gravitační kanalizace PP DN 300. Výstavba se předpokládá do konce roku 2021.
Celková výše investičních nákladů je dle metodického pokynu Mze  čj. 401/2010-15000  2,419 mil. Kč. Akce bude realizována pouze v případě, že obci bude přidělena dotace na její realizaci.
 
Všechny nemovitosti, které budou připojeny na obecní kanalizaci a jejichž odpadní vody budou dočišťovány ve stabilizačních nádržích, musí být vybaveny septiky s biologickými filtry. Do septiků budou zaústěny pouze splaškové odpadní vody (nikoliv vody dešťové). Přečištěné odpadní vody budou z nádrží vypouštěny do blízkého potoka. Likvidace kalů bude prováděna na čistírně odpadních vod vybavené technologií k jejich likvidaci nebo budou ukládány jiným způsobem v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Horní Černůtky 0,0 2 418,9 2 418,9

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Horní Černůtky - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva