Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Stará Voda - CZ052.3602.5205.154059 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Stará Voda

Číslo obce PRVKUK 154059
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.154059
Kód obce 570915
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2038
Chlumec nad Cidlinou

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.154059.01 Stará Voda 15405 154059

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Stará Voda leží v jihozápadní části bývalého okresu Hradec Králové na hranici dvou krajů cca 5,5 km východně od města Chlumec nad Cidlinou, v nadmořských výškách 225 – 232 m n.m. Obec má 151 trvale bydlících obyvatel a  22 rekreantů. V obci se nechází 54 domů, trvale obydlených je 43. Severní částí obce prochází železniční trať ČD.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu,Vak Hradec Králové, 2018

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Stará Voda Trvale bydlící - - - 151 158 165 171
Přechodně bydlící - - - 22 22 22 22
Celkem - - - 173 180 187 193

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stará Voda 113 135 135 129 130 132 131 133 133 136 138 145 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Stará Voda - - - 128 135 142 148

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 16 17 18 18
Maximální potřeba vody m3/den - - - 19 20 21 22
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 15,86 16,69 17,51 18,34
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 15,42 16,22 17,03 17,83
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 15,31 17,11 18,91 20,71
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,11 0,12 0,12 0,13
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,44 0,49 0,54 0,60

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Stará Voda má vybudován veřejný vodovod o celkové délce 5,193 km, který je součástí Vodárenské soustavy Východní Čechy. Provozovatelem a vlastníkem vodovodu je VAK Hradec Králové a.s.
 
Základní údaje vodovod
IČME: 5205-754056-48172898-1/1
IČPE: 5205-651800-48172898-1/1-27461211
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 128
 
Hlavní zásobovací řad DN 200 z Chlumce nad Cidlinou prochází jihovýchodně a jižně od obce a pokračuje dále směrem na obec Chudeřice. Zástavba je napojena z tohoto zásobovacího řadu. Rozvodné řady jsou v zástavbě situovány v podstatě ve všech komunikacích. Jedná se o řady PVC DN 100.
Zástavba obce je v tlakovém pásmu vodojemu Chlumec nad Cidlinou - 1650 m3 (257,20/262,60 m n.m.).
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
 
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí a zajištění požárního odběru.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení.
Obyvatelé nepřipojeni na vodovod odebírají vodu z celkem 18 studní, kvalita vody je dostačující.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. Nouzové zásobování připojených obyvatel lze též zajistit dovozem vody z ÚV Chlumec nad Cidlinou (dovozová vzdálenost cca 6 km). U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Stará Voda - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Stará Voda - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudována povrchová dešťová kanalizace, která odvodňuje celou obec. Podchází pod trať ČD a je zaústěna do náhona. Do této kanalizace jsou od nové zástavby zaústěny splaškové vody předčištěné v septicích, stará zástavba má jímky, které jsou vyváženy na ČOV Kostice.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k tomu, že stávající kanalizace nevyhovuje dnešním požadavkům na jednotnou kanalizaci, navrhujeme vybudovat novou oddílnou kanalizaci s tím, že stávající kanalizace bude použita pro odvedení dešťových vod do vodních toků. Spádové poměry na území obce umožní zřízení gravitační kanalizace. Přečerpávání odpadních splaškových vod by bylo prováděno pouze v případě potřeby překonání nepříznivých výškových poměrů. Kanalizační síť a objekty na ní by byly situovány na veřejných pozemcích, převážně ve stávajících komunikacích. Odpadní vody z obce budou svedeny směrem na sever k trati ČD, kde je navržena čerpací stanice. Z této čerpací stanice pokračuje podél trati ČD výtlak směrem na Káranice, kde se zaústí do nové kanalizace, která je zakončena ČOV Chudeřice.
Po realizaci kanalizace v obci a ČOV Chudeřice bude nutné, aby u všech dnešních objektů byly zrušeny stávající septiky a žumpy a napojení splaškových vod bylo provedeno přímo do navržené kanalizace svedené na novou ČOV.
Výstavbu nové kanalizační sítě doporučujeme (vzhledem k počtu obyvatel a finančním nárokům) realizovat po návrhovém období (po r. 2030).
 
Do doby výstavby nové kanalizační sítě a ČOV, doporučujeme likvidovat odpadní vody stávajícím způsobem, přednostně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti. Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV.
Dále navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Stará Voda 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Stará Voda - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva