Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Stěžery - CZ052.3602.5205.155454 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Stěžery

Číslo obce PRVKUK 155454
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.155454
Kód obce 570931
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2046
Hradec Králové

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.155454.01 Stěžery 15545 155454

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Stěžery leží cca 2 km západně od Hradce Králové v nadmořských výškách cca 245 – 262 m n.m. Obec leží podél komunikace mezi Hradcem Králové – Nechanicemi - Novým Bydžovem. Obec má cca 1374 trvale bydlících obyvatel. Vzhledem k blízkosti Hradce Králové se dá očekávat rozvoj bydlení v obci.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Stěžery - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Stěžery Trvale bydlící - - - 1 374 1 400 1 450 1 470
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 1 374 1 400 1 450 1 470

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stěžery 1789 1778 1784 1787 1821 1855 1898 1953 2005 2070 2100 2110 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Stěžery - - - 1 421 1 390 1 380 1 375

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 130 128 127 125
Maximální potřeba vody m3/den - - - 155 154 152 150
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 129,54 128,15 126,75 125,35
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 109,07 107,89 106,72 105,54
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 98,54 97,48 96,41 95,35
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 10,53 10,42 10,30 10,19
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 20,47 20,25 20,03 19,81

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Stěžery má vybudován veřejný vodovod, který je součástí Vodárenské soustavy Východní Čechy. Obec je zásobena vodou ze zásobního řadu DN 200 z vodojemu Horní Přím – 1000 m3 (309/313 m n.m.). V obci z tohoto řadu odbočují rozvodné řady pro zásobení zástavby. Před obcí je osazena redukční šachta (redukce tlaku). Zástavba je v tlakovém pásmu vodojemu Horní Přím – 1000 m3 (309/313 m n.m.). Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeni téměř všichni obyvatelé. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení. Provozovatelem vodovodu je Královéhradecká provozní, a.s. a vlastníkem jsou Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovod dle potřeby napojovány jednotlivé RD, jiné objekty nebo nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů. Na vodovodu bude prováděna běžná údržba.
 
Dále bude v rámci investičních akcí, v délce cca 2,0 km, zkapacitněn vodovod DN 100 v trase od ČS František okolo "malé prachárny" až do obce Stěžery, a to na dimenzi DN 200. Toto zkapacitnění bude provedeno pro potřeby alternativního zajištění dodávek vody při výpadku zásobování z primární trasy z VDJ Přím. Pro tuto alternativu zásobení je nutné vybudovat ATS z důvodu zajištění potřebných tlakových poměrů pro zásobení obcí Stěžery - směr Radíkovice až Hrádek. Pozor - stavba prochází zahájenou stavbou dálnice D11. VIS posoudí dimenzi vodovodního řadu a navrhované ATS.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Stěžery - - - 1 285 1 311 1 361 1 381

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Stěžery - - - 0 0 1 381 1 381

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 142,67 146,39 150,10 153,82
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 353,39 362,60 371,80 381,01
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 1,55 1,61 1,66 1,72
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 3,84 3,98 4,12 4,26

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudována jednotná kanalizace a zatrubněný Plačický potok. U některých objektů se nacházejí akumulační jímky (žumpy), které jsou pravidelně vyváženy. U ostatních nemovitostí nalezneme septiky nebo domovní čistírny odpadních vod, přepady z těchto zařízení natékají do jednotné gravitační kanalizace a jsou všechny sváděny do zatrubněného nebo otevřeného Plačického potoka, v místech zatrubněného recipientu nelezneme potrubí DN 1000 – DN 1500 mm. Kanalizační síť je provedena z profilů DN 250 – DN 600 mm. Obec má zpracovaný pasport stávající kanalizace (2017) a studii na budoucí ČOV.
Rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod vydal MMHK OŽP pod jednacím číslem SZ MMHK/057777/2017ŽP1/TLJ.
 
V obytné části Zahradní čtvrť v ul. Višňová je zřízena jednotná gravitační splašková kanalizace DN 250 zakončené čistírnou odpadních vod 250 EO. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Piletického potoka na základě vodoprávního rozhodnutí č.j. SZ MMHK/034497/2016ŽP1/TLJ. Vlastníkem kanalizace a ČOV je obec Stěžery a provozovatelem je Královéhradecká provozní, a.s.
 
V obytné zóně Stěžery Jih je pro cca 20 rodinných domů zřízena jednotná splašková kanalizace zakončená čistírnou odpadních vod 75 EO. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do dešťové kanalizace v majetku obce Stěžery na základě vodoprávního rozhodnutí č.j. SZ MMHK/164481/2009ŽP1/Val. Vlastníkem kanalizace a ČOV jsou Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. a provozovatelem je Královéhradecká provozní, a.s.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V návrhovém období doporučujeme v obci realizovat oddílnou splaškovou kanalizaci, v rámci které dojde k zaslepení veškerých vývodů z domovních čistících zařízení do jednotné kanalizace a jejich přímé napojení do nové splaškové kanalizace. Stávající jednotná kanalizace bude využívána jako dešťová. Splaškové vody budou svedeny oddílnou kanalizací na jihovýchod obce, kde navrhujeme realizovat čerpací stanici, která bude odpadní vody tlakově dopravovat do Kuklen, kde dojde k napojení do kanalizační sítě města Hradece Králové, která ústí na centrální čistírně odpadních vod Hradec Králové. Do navržené oddílné kanalizace obce Stěžery se výhledově lze napojit se splaškovou kanalizací z obce Stěžírky. Do doby výstavby nové čerpací stanice a nové kanalizační sítě, doporučujeme likvidovat odpadní vody stávajícím způsobem, přednostně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti a smlouvou na vyvážení. U novostaveb doporučujeme osazení tříkomorových septiků s filtry nebo domovních ČOV s přepadem do stávající stokové sítě.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Stěžery 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Stěžery - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva