Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Stěžírky - CZ052.3602.5205.155471 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Stěžery

Číslo obce PRVKUK 155471
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.155471
Kód obce 570931
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2046
Hradec Králové

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.155471.01 Stěžírky 15547 155471

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Stěžírky leží cca 4 km západně od Hradce Králové v nadmořských výškách cca 272 – 294 m n.m. Obec má 405 trvale bydlících obyvatel. Převážnou část zástavby obce tvoří rodinné domy. Obec spadá pod obecní úřad Stěžery.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Stěžírky - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Stěžírky Trvale bydlící - - - 405 407 417 427
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 405 407 417 427

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stěžery 1789 1778 1784 1787 1821 1855 1898 1953 2005 2070 2100 2110 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Stěžírky - - - 273 310 340 345

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 44 48 52 56
Maximální potřeba vody m3/den - - - 53 58 62 67
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 44,26 48,15 52,04 55,94
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 37,27 40,54 43,82 47,10
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 34,75 37,80 40,86 43,91
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 2,52 2,74 2,96 3,18
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 7,00 7,61 8,23 8,84

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Stěžírky má vybudován veřejný vodovod, který je součástí Vodárenské soustavy Východní Čechy. Obec je zásobena vodou ze zásobního řadu DN 200 z vodojemu Horní Přím – 1000 m3 (309/313 m n.m.).V obci z tohoto řadu odbočují rozvodné řady pro zásobení zástavby. Zástavba je v tlakovém pásmu vodojemu Horní Přím – 1000 m3 (309/313 m n.m.). Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeni téměř všichni obyvatelé. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení. Provozovatelem vodovodu je Královéhradecká provozní, a.s. a vlastníkem jsou Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Část vodovodu vlastní také společnost Trident Europe SE, která řeší převod svého vodovodu (cca 11/2019) na Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovod dle potřeby napojovány jednotlivé RD, jiné objekty nebo nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů. Na vodovodu bude prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Stěžírky - - - 356 358 368 378

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Stěžírky - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 18,72 19,43 20,14 20,85
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 2,49 2,59 2,68 2,78
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudována jednotná kanalizace, která svádí odpadní a srážkové vody do zatrubněného nebo otevřeného Plačického potoka. U některých objektů se nacházejí akumulační jímky (žumpy), které jsou pravidelně vyváženy. U ostatních nemovitostí nalezneme septiky nebo domovní čistírny odpadních vod, přepady z těchto zařízení natékají do jednotné gravitační kanalizace a jsou sváděny do Plačického potoka, který odtéká směr Stěžery. Jižní část obce (nová zástavba) má vlastní oddílnou splaškovou kanalizaci, která natéká jižně na vlastní podzemní biologickou ČOV s kapacitou 200 EO, odtok z této čistírny je zaústěn do stávající obecní jednotné kanalizace, která ústí do Plačického potoka. Byl proveden pasport obecní kanalizace (2017). Část kanalizace vlastní a provozuje obec a část - Obytná zóna JIH pod lesem vlastní a provozuje společnost Trident Europe SE. ČOV (Stěžírky Jih), která čistí vody z uvedené lokality je ve vlastnictví dceřiné firmy patřící pod Trident Europe SE.
Rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod vydal MMHK OŽP pod jednacím číslem SZ MMHK/057777/2017ŽP1/TLJ.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Stávající kanalizace je ve špatném technickém stavu a nevyhovuje dnešním požadavkům na jednotnou kanalizaci, proto navrhujeme vybudovat novou oddílnou kanalizaci s tím, že stávající kanalizace bude použita pro odvedení vod dešťových do vodních toků. Spádové poměry na území obce umožní zřízení gravitační kanalizace, přečerpávání sváděných odpadních vod do kanalizace Stěžery bude zajišťovat čerpací šachta v severovýchodní části obce. Přečerpávání odpadních splaškových vod by bylo prováděno pouze v případě potřeby překonání nepříznivých výškových poměrů. Kanalizační síť a objekty na ní by byly situovány na veřejných pozemcích, převážně ve stávajících komunikacích. Odpadní vody budou svedeny z obce směrem na východ obce a odtud jižním směrem na Stěžery, kde se zaústí do navrhované kanalizace ve Stěžerách. Touto kanalizací budou splašky svedeny na budoucí čerpací stanici Stěžery, která je bude dále přečerpávat směrem na Hradec Králové do stávajícího kanalizačního systému města. Podmínkou tohoto návrhu je kompletní realizace výhledového plánu kanalizace v obci Stěžery. Do doby výstavby nové kanalizační sítě v obci a ČS Stěžery, doporučujeme likvidovat odpadní vody stávajícím způsobem, přednostně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti a smlouvou na vyvážení. U novostaveb doporučujeme osazení tříkomorových septiků s filtrem nebo domovních ČOV s přepadem do stávající stokové sítě. Stávající ČOV Stěžírky JIH (vlastníka Trident Europe SE) bude zachována a případné její úpravy budou řešeny se stávajícím vlastníkem a provozovatelem Trident Europe SE.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Stěžírky 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Stěžírky - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva