Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Klenice - CZ052.3602.5205.155764 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Stračov

Číslo obce PRVKUK 155764
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.155764
Kód obce 570958
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2054
Nechanice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.155764.01 Klenice 15576 155764

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Klenice leží v severozápadní části bývalého okresu Hradec Králové cca 10 km jižně od města Hořice u silnice I.třídy I/35 směrem na Jičín, v nadmořských výškách 277 – 290 m n.m. Obec má 68 trvale bydlících obyvatel. Klenice jsou místní částí obce Stračov. Územní plán nepředpokládá větší rozvoj obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Klenice - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Klenice Trvale bydlící - - - 68 68 73 78
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 68 68 73 78

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stračov 302 317 313 317 310 301 302 306 302 296 297 297 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Klenice - - - 38 48 55 72

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 2 3 4 4
Maximální potřeba vody m3/den - - - 3 4 4 5
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 2,32 3,01 3,71 4,40
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 2,05 2,67 3,28 3,89
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 2,05 2,67 3,28 3,89
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,27 0,35 0,43 0,51

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Klenice má vybudován veřejný vodovod. Vodovod je napojen na systém Vodárenské soustavy východní Čechy přes vodojem Máslojedy 2 x 250 m3. Obec je zásobována ve směru od Sadové řadem Ø 110 mm podél komunikace I/35 – směr Jičín. Zástavba Klenic je napojena z tohoto zásobovacího řadu rozvodnými řady Ø 90 mm. Tlakové poměry zástavby jsou zajišťovány z tlakové úrovně čerpací stanice Dub. Většina rozvodů byla vybudována v roce 2000-2001. Vodovod je proveden z materiálu PVC, který vyhovuje hygienickým předpisům. Na systém veřejného vodovodu obce je napojena cca 1/3 obyvatel, ostatní jsou zásobováni vodou individuálně. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení. Vlastníkem vodovodu je VAK Hradec Králové, a.s. a provozovatelem je Královéhradecká provozní, a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány jednotlivé RD, jiné objekty nebo nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů. Na vodovodu bude prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Klenice - - - 56 56 61 66

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Klenice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 5,52 5,85 6,18 6,51
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,74 0,78 0,83 0,87
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Klenice je vybudován systém jednotných stok s vyústěním do Klenické svodnice. Předčištěné vody ze septiků a domovních čistíren odpadních vod jsou vypouštěny do této kanalizace. U části rodinných domků jsou odpadní vody zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy. Na kanalizaci byl zpracován pasport (2018).

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Stávající kanalizace v obci bude nadále využívána podle vodoprávního povolení jako jednotná. U jednotlivých nemovitostí budou nadále v provozu čistící zařízení s přepadem do této kanalizace, která ústí do Klenické svodnice nebo přímo do Klenické svodnice. Účinnost těchto zařízení dle BSK5, CHSK A NL musí splňovat ustanovení ČSN 756402 platné pro biologické septiky a domovní čistírny.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Klenice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Klenice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva