Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Stračov - CZ052.3602.5205.155772 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Stračov

Číslo obce PRVKUK 155772
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.155772
Kód obce 570958
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2054
Nechanice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.155772.01 Stračov 15577 155772

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Stračov leží v severozápadní části bývalého okresu Hradec Králové cca 10 km jižně od města Hořice v nadmořských výškách 255 – 310 m n.m. Obec má 238 trvale bydlících obyvatel. V jižní části obce se nachází zemědělsko-výrobní areál. Územní plán nepředpokládá větší rozvoj obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Stračov - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Stračov Trvale bydlící - - - 238 238 245 250
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 238 238 245 250

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stračov 302 317 313 317 310 301 302 306 302 296 297 297 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Stračov - - - 196 235 240 250

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 14 15 16 18
Maximální potřeba vody m3/den - - - 16 18 20 21
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 13,73 14,99 16,25 17,52
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 12,15 13,26 14,38 15,49
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 11,21 12,24 13,27 14,30
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,93 1,02 1,10 1,19
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 1,58 1,73 1,88 2,02

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Stračov má vybudován veřejný vodovod. Vodovod je napojen na systém Vodárenské soustavy východní Čechy přes vodojem Máslojedy 2 x 250 m3. Obec je zásobována ve směru od Sadové z jihu řadem DN 100 PVC. Hlavní zásobovací řad je veden do obce z jižního směru podél příjezdové komunikace. Zástavba Stračova je napojena z tohoto zásobovacího řadu rozvodnými řady Ø 110 a Ø 90 mm. Rozvodné řady jsou v zástavbě situovány v podstatě ve všech komunikacích. Tlakové poměry zástavby jsou zajištovány z tlakové úrovně vodojemu Máslojedy 2 x 250 m3 (332/335). Většina rozvodů byla vybudována v roce 2000-2001. Vodovod je proveden z materiálu PVC, který vyhovuje hygienickým předpisům. Na systém veřejného vodovodu obce je napojena většina obyvatel, ostatní jsou zásobováni vodou individuálně. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení. Vlastníkem vodovodu je VAK Hradec Králové, a.s. a provozovatelem je Královéhradecká provozní, a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány jednotlivé RD, jiné objekty nebo nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů. Na vodovodu bude prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Stračov - - - 176 176 183 188

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Stračov - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 23,80 24,20 24,60 25,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 3,19 3,24 3,30 3,35
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,86 0,88 0,90 0,92
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,12 0,12 0,12 0,12

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci byla vybudována kanalizace v letech 1962 a dále. Kanalizace má charakter povrchového odvodnění a byla provedena z betonových trub drážkových. V současné době jsou stoky řešeny jako jednotné, zaústěné do nádrží, které plní funkci biologických rybníků nebo do melioračních příkopů. Jednotlivé nemovitosti jsou řešeny žumpami, septiky a domovními ČOV, jejichž přepady jsou vyústěny do stávajících stok. V jižní části Stračova je do stokového systému vyústěn i přepad z rybníků. Vzhledem k výškovému uspořádání terénu má kanalizace vyústění na všechny světové strany. Obec Stračov je spádována ke Klenické svodnici a meliorační svodnici od Bříšťan. Na kanalizaci byl zpracován pasport (2018).
Rozhodnutí o povolení vypouštění odpadních vod bylo vydáno MMHK OŽP pod jednacím číslem SZ MMHK/217090/2015ŽP1/Pot a MMHK OHA pod jednacím číslem 20366/ŽP1/Val/07/1.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Stávající kanalizace v obci bude nadále využívána podle vodoprávního povolení jako jednotná, převážně gravitační. Na kanalizaci dojde k prodloužení některých řadů z důvodu napojení nově zastavěných lokalit v jižní části obce. U jednotlivých nemovitostí budou nadále v provozu čistící zařízení s přepadem do této kanalizace. Účinnost těchto zařízení dle BSK5, CHSK A NL musí splňovat ustanovení ČSN 756402. Ve výhledovém období není z finančních důvodů uvažováno s výstavbou oddílné stokové sítě a centrální ČOV, ale firma IKKO nyní zpracovává projekt na vybudování společných dočišťovacích (biologických) nádrží v jižní části obce.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Stračov 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Stračov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva