Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Paseky - CZ052.3607.5208.018651 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Hřibiny-Ledská

Číslo obce PRVKUK 18651
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5208.018651
Kód obce 548642
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1112 (5208)
Kostelec nad Orlicí
Číslo POU
Název POU
2372
Kostelec nad Orlicí

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5208.018651.01 Paseky 01865 18651

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Paseky je zemědělsko-rekreační sídlo, ležící severozápadně (cca 1km) od Častolovic. Zástavba se nachází kolem silnice III/3184 a místních komunikací, v nadmořské výšce cca 300,0 – 310,0 m n.m.
Paseky jsou místní částí obce Hřibiny - Ledská.
 
Jedná se o obec s počtem obyvatel do 500.
Počet obyvatel celkem: 69
 
Zástavba je zemědělského typu (rod. domky s případným hospodářským zázemím, zemědělské usedlosti), volně rozmístěná podél silnice. V obci není významnější zaměstnavatel, občané dojíždějí za prací do okolí.
PRVK uvažuje pro obec do výhledu mírný nárůst počtu obyvatel.
Obec se nachází v koncové části povodí bezejmenné vodoteče – levostranný přítok Olešnického potoka , dílčí povodí 1-02-01-085. Na tomto potoku jsou v obci 2 malé nádrže.
Paseky leží v  oblasti chráněné akumulace podzemních vod Východočeská křída.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Informace provozovatele vodovodu
Informace provozovatele kanalizace
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Paseky Trvale bydlící - - - 69 75 80 85
Přechodně bydlící - - - 7 7 10 10
Celkem - - - 76 82 90 95

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hřibiny-Ledská 372 358 346 343 337 344 338 345 349 356 360 355 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Paseky - - - 65 70 75 85

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 7 8 9 9
Maximální potřeba vody m3/den - - - 12 13 15 16
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 7,10 7,83 8,55 9,28
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 5,63 6,21 6,78 7,36
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 5,63 6,21 6,78 7,36
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 2,93 2,93 2,93 2,93

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Paseky jsou napojeny na skupinový vodovod, který zásobuje Častolovice, Hřibiny včetně místních částí Ledská a Paseky, Olešnici včetně místní části Hoděčín a Čestice. Vodovod je v majetku vodohospodářského sdružení obcí „Obecní voda“ se sídlem v Častolovicích, jeho provoz zajišťuje AQUA servis, a.s. Rychnov nad Kněžnou.
 
Podrobný popis vodovodního systému je uveden ve zprávě pro Hřibiny.
Paseky jsou napojeny na ATS vyššího tlakového pásma (umístěné v armaturní komoře vodojemu Paseky). Hlavní zásobní řad jde od ATS do Pasek a pak pokračuje na Hřibiny, Malou Ledskou a Velkou Ledskou. První část řadu do Pasek je v DN 100 (PVC) zbytek v DN 150. Na tento hlavní zásobní řad je pak v zastavěných částech obce napojeno několik rozvodných řadů menších profilů.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovodní síť včetně zdrojů a akumulace je poměrně dobře koncepčně řešena, v návrhovém období do roku 2030 se po konzultaci s provozovatelem vodovodu pro Paseky předpokládá dostavbu vodovodní sítě podle potřeb nové zástavby a dílčí opravy dle zhodnocení stavu sítě.
Je možno i uvažovat o dořešení situace v dopravě vody ve vyšším tlakovém pásmu, kde v případě poruchy ATS nebo přerušení dodávky proudu dochází k okamžitému výpadku zásobení. Ideový návrh předpokládá výstavbu věžového vodojemu, v rámci jeho přípravy je třeba posoudit i optimální umístění (buď u zemního vodojemu nebo v prostoru Hřibiny – Ledská).

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vrt Častolovice je vzhledem ke svým hydrogeologickým předpokladům považován za klíčový zdroj náhradního zásobení v celé oblasti Častolovice, Čestice, Týniště.
Nouzové zásobení obyvatel v Pasekách se proto předpokládá z vodovodního systému, s případným omezením tlaku a množství dodávané vody nebo dovozem vody z vrtu.
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Paseky - - - 57 60 65 70

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Paseky - - - 57 60 65 70

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 5,47 5,88 6,30 6,71
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 3,42 3,68 3,94 4,20
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V Pasekách byla v letech 2011 - 2012 dobudována stávající jednotná kanalizace tak, aby tvořila ucelený systém.
Čištění odpadních vod z jednotlivých nemovitostí je řešeno lokálně a to převážně septiky s přepadem do této kanalizace.
Stávající žumpy byly přebudovány na septiky.
Kanalizace Paseky byla zakončena dočišťovací nádrží a mokřadem, který dočišťuje veškeré odpadní vody.
Systém funguje tak, že splaškové vody po předčištění natékají do dočišťovací nádrže a odlehčené srážkové vody přímo do mokřadu, který je navržen s dostatečnou rezervou pro dočištění veškerých srážkových vod.
Vyčištěné odpadní vody mají následující parametry (rok 2017):
 
 Povolené hodnoty na odtoku z mokřadu:
                       „p“                  „m“
BSK5              25 mg/l          40 mg/l  
CHSKCr          60 mg/l        120 mg/l  
                  NL                  30 mg/l          40 mg/l
 
Dosahované hodnoty na odtoku z mokřadu (rok 2017):
 
      BSK5               6,9 mg/l           
      CHSKCr           5,5 mg/l        
                  NL                  24,0 mg/l        
 
Vyčištěné vody jsou odvedeny do Olešnického potoka.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V současnosti má obec Paseky vybudován ucelený systém odvádění a čištění odpadních vod přírodě blízkým způsobem.
U původní kanalizace je možno uvažovat s nutnými opravami kanalizace v případě havárie.
Další rozšiřování systému bude prováděno v souladu s rozšiřováním a rozvojem zástavby obce.
U dočiťovací nádrže je nutné uvažovat po 10 - 15 letech s jejím odbahněním.
Četnost odbahnění je závislá na zbytkovém znečištění přitékající vody, tedy na dobré funkci předčistících zařízení u jednotlivých producentů.
U mokřadu běžná údržba - sekání a odklízení trávy, v případě zazemnění jeho vyčištění.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Paseky 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Paseky - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva