Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Střezetice - CZ052.3602.5205.157589 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Střezetice

Číslo obce PRVKUK 157589
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.157589
Kód obce 570966
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2046
Hradec Králové

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.157589.01 Střezetice 15758 157589

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Střezetice leží cca 15 km severozápadně od Hradce Králové, v nadmořských výškách 268 – 276 m n.m. Obec má 277 trvale bydlících obyvatel. Obcí prochází páteřní komunikace, podél které se nachází většina zástavby. Zástavba má charakter venkovské zástavby – převládá zástavba rodinných domů. Severovýchodně od obce prochází železniční trať Hradec Králové – Jičín (zastávka Dlouhé Dvory).
 
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu,VaK Hradec Králové, 2018

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Střezetice Trvale bydlící - - - 277 279 282 285
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 277 279 282 285

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Střezetice 371 375 369 374 371 375 371 378 391 397 395 396 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Střezetice - - - 40 42 45 48

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 7 8 8 9
Maximální potřeba vody m3/den - - - 9 9 10 11
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 7,33 7,82 8,31 8,80
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 6,17 6,58 6,99 7,40
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 6,14 6,99 7,85 8,70
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,03 0,03 0,03 0,04
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 1,16 1,32 1,48 1,64

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Střezetice je zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu Střezetice RVS o celkové délce 4,952 km, který je součástí Vodárenské soustavy východní Čechy. Vlastníkem vodovodu je VaK Hradec Králové a.s., provozovatelem vodovodu je Královéhradecká provozní a.s.
 
Základní údaje vodovod:
IČME: 5205-757586-48172898-1/1
IČPE: 5205-733091-48172898-1/1-27461211
 
Vodovod je gravitační a je napojen na věžový vodojem Probluz 200 m3 (332/338).
Hlavní přívodní řad do obce je profilu Ø 110 mm a Ø 90 mm. V obci z tohoto řadu odbočují rozvodné řady profilů Ø 90 mm, Ø 63 mm a Ø 50 mm.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Požární voda bude vždy řešena dohodou mezí obcí a vlastníkem vodovodního řadu. Požární řád musí být odsouhlasen provozovatelem vodovodního řadu.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovod dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. Zdrojem pitné vody v případě nouzového zásobování je úpravna vody a čerpací stanice Orlice (Hradec Králové).
U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Střezetice - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Střezetice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudována dešťová kanalizace z betonových trub, která byla budována v letech 1941 – 1973. Odvodnění obce je řešeno prakticky třemi stokami, z nichž dvě se stékají do středu obce, kde jsou zaústěny z obou stran (od západu i od východu) do zatrubeného Radostovského potoka. Tento potok je zatruben v celé části zástavby. Další stoka, která směřuje na západ, je za obcí rovněž zaústěna do vodoteče a do Radostovského potoka. Vlastní kanalizace je v poměrně dobrém stavu a pravidelné měření a vzorky odebírané na odtoku z volných výustí vykazují dobré výsledky. Pokud se týká splaškových vod z domácností, jsou tyto u starší zástavby zachycovány v žumpách a vyváženy, u novější zástavby přečištěšny v DČOV (20 ks), nebo předčištěny v septicích a pak zaústěny do stávající povrchové kanalizace. Některé domy u zatrubené vodoteče jsou do ní zaústěny přes septiky přímo.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a dobrému stavu stávající kanalizace (kanalizace nečiní hygienické potíže) doporučujeme v navrhovaném období zachovat stávající systém odkanalizování obce.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
 
Navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
 
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Střezetice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Střezetice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva