Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Syrovátka - CZ052.3602.5205.409782 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Syrovátka

Číslo obce PRVKUK 409782
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.409782
Kód obce 571008
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2046
Hradec Králové

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.409782.01 Syrovátka 40978 409782

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Syrovátka se nachází cca 10 km jihozápadně od Hradce Králové a cca 14 km východně od města Chlumec n. Cidlinou, v nadmořských výškách cca 240 – 266 m n.m. Obec přímo navazuje severním okrajem zástavby na stávající železniční trať Hradec Králové – Velký Osek . Obec je rozdělena korytem stávajícího Třesického potoka a přímo navazuje na část obce Dobřenice. Obec má 384 trvale bydlících obyvatel v cca 138 rodinných domech. S ohledem na blízkost Hradce Králové, budoucí výstavbu dálnice a tím i dostupnost se dá očekávat rozvoj bydlení v obci a výstavba rodinných domků.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Syrovátka - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Syrovátka Trvale bydlící - - - 385 430 450 465
Přechodně bydlící - - - 28 3 3 3
Celkem - - - 413 433 453 468

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Syrovátka 400 399 405 416 416 419 410 422 421 429 447 450 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Syrovátka - - - 385 395 430 455

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 38 40 42 45
Maximální potřeba vody m3/den - - - 45 48 51 54
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 37,79 40,08 42,37 44,66
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 33,43 35,45 37,48 39,50
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 31,17 33,06 34,95 36,84
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 2,25 2,39 2,53 2,66
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 4,36 4,62 4,89 5,15

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Syrovátka má veřejný vodovod, který je napojen na Vodárenskou soustavu východní Čechy (VSVČ). Hlavní přívodní řad do obce je napojen v severovýchodní části obce Dobřenice a pokračuje podél příjezdové komunikace až do Syrovátek. Z tohoto řadu odbočují v obci rozvodné řady pro zástavbu. Zástavba obce je v tlakovém pásmu věžového vodojemu Dobřenice - 200 m3 .
Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeni téměř všichni obyvatelé. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení.
Vlastníkem vodovodu je VAK Hradec Králové, a.s. a provozovatelem je Královéhradecká provozní, a.s.
 

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková .

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Syrovátka - - - 326 331 338 370

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Syrovátka - - - 326 331 338 370

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 35,59 37,02 38,46 39,89
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 13,17 13,70 14,23 14,76
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,16 0,18 0,20 0,22
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,06 0,07 0,07 0,08

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Syrovátka byla vybudována splašková kanalizace, která je napojena na ČOV obce Dobřenice. Povolení k provozování kanalizace pro veřejnou potřebu vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje rozhodnutím ze dne 4.1.2012. Délka splaškové kanalizace obce Syrovátka je cca 4,2km. Původní jednotná kanalizace je využívána jako dešťová a v některých částech obce jako jednotná pro odvod srážkových vod z komunikací a střech některých rodinných domů. Převážná část kanalizace v obci Syrovátka je gravitační, pouze v jihovýchodní části obce je cca 308 m tlakové kanalizace s čerpací stanicí.
 
 
 
 
 

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na kanalizaci dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Syrovátka 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Syrovátka - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva