Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Těchlovice - CZ052.3602.5205.165433 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Těchlovice

Číslo obce PRVKUK 165433
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.165433
Kód obce 571024
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2046
Hradec Králové

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.165433.01 Těchlovice 16543 165433

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Těchlovice leží cca 7 km západně od Hradce Králové a 8 km jihovýchodně od města Nechanice, v nadmořských výškách 265 – 290 m n.m. Jedná se o obec s klasickou vesnickou zástavbou (převládají rodinné domy) s turistickým vyžitím – cca 5 km směrem na severozápad se nachází historická památka - zámek Hrádek u Nechanic.
V obci je školka.
Průmysl v obci není, je zde pouze několik drobných živnostníků a pěstitelů ovoce.
Dle územního plánu obce se výhledově uvažuje s vytvořením dalších stavebních parcel a tím se zvýšením počtu obyvatel.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2017 vodovod a kanalizace
Kanalizační řád kanalizace Těchlovice (B. Kouba, XI/2015)
Informace provozovatele vodovodu
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Těchlovice Trvale bydlící - - - 341 350 350 350
Přechodně bydlící - - - 20 20 20 20
Celkem - - - 361 370 370 370

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Těchlovice 346 359 355 362 362 360 361 359 343 346 361 353 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Těchlovice - - - 305 305 320 320

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 21 22 22 22
Maximální potřeba vody m3/den - - - 26 26 26 27
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 21,31 21,66 22,01 22,36
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 17,94 18,23 18,53 18,82
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 12,91 13,12 13,33 13,54
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 5,03 5,11 5,20 5,28
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 3,37 3,43 3,48 3,54

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Těchlovice má realizován vodovod, který je součástí Vodárenské soustavy Východní Čechy.
Hlavni zásobní řad do obce je veden z východního směru z obce Stěžery, a dále pokračuje směrem na obce Radíkovice a Hrádek. Z tohoto hlavního řadu odbočují rozvodné řady pro zástavbu obce. Tyto řady jsou relativně nově vybudované a kapacitně dostatečné.
Zástavba obce je v tlakovém pásmu vodojemu Přím - 2 x 500 m3(309/313 m n.m.).
Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeni téměř všichni obyvatelé obce. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení.
Majitelem vodovodu je společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Hradec Králové a provozovatelem je společnost Královéhradecká provozní, a.s., Hradec Králové.
Suché období v roce 2018 a v minulých letech se neprojevilo na vydatnosti stávajících vodních zdrojů.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů, případně napojovány nové přípojky pro nové RD v rámci zástavby a prováděna běžná údržba sítě.
 

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro nouzové zásobení obce Těchlovice je uvažováno s úpravnou vody Hradec Králové a stávajícího vodovodu.
Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody a případně i dodávkou z lokálních zdrojů, pokud budou mít dostatečnou vydatnost a voda odpovídající kvalitu.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Těchlovice - - - 356 536 356 356

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Těchlovice - - - 0 0 356 356

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 34,14 34,14 34,14 34,14
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 21,36 21,36 21,36 21,36
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 1,25 1,25 1,25 1,25
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,78 0,78 0,78 0,78

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace v obci odvádí převážně srážkové odpadní vody, ale také i drenážní a balastní vody. Kanalizace byla postavena v sedmdesátých letech v akci „Z“. Odpadní vody z většiny nemovitostí jsou předčišťovány v septicích a ČOV a přepady jsou zaústěny do kanalizace.
Celková délka kanalizační sítě činí cca 4,7 km. Kanalizace dnes vyúsťuje čtyřmi různými vyústmi. Směrem západním je 2 x výust do příkopu u silnice do Radíkovic.
Směrem severním je výust do zaústěna příkopu a jsou odváděny i vody srážkové a drenážní. Tento příkop je veden podél cesty, kterou podejde a je zaústěn do přepadu z rybníka. Zbývající část obce je svedena směrem jihozápadním, kde je stávající septik jako pozůstatek původní, nyní zrušené a demolované ČOV.
V současnosti je zpracována kompletní projektová dokumentace oddílné splaškové kanalizace, zakončené mechanicko - biologickou ČOV, na kterou budou napojeni všichni obyvatelé obce.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci Těchlovice bude v roce 2019 zahájena stavba oddílné splaškové gravitační kanalizace, zakončené čistírnou odpadních vod o kapacitě 500 EO s výustí do bezejmenné vodoteče. Jedná se o výstavbu gravitační splaškové kanalizace v rozsahu cca 3,3 km a výtlaku v délce cca 0,6 km.
Je počítáno s výstavbou 4 čerpacích stanic.
Dokončení kanalizace a ČOV a jejich uvedení do provozu se předpokládá v roce 2021.
Současná jednotná kanalizace bude po dokončení oddílné kanalizace rekolaudována a bude sloužit k odvádění dešťových vod.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Těchlovice 0,0 42 200,0 42 200,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Těchlovice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva