Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Nepasice - CZ052.3602.5205.103373 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Třebechovice pod Orebem

Číslo obce PRVKUK 103373
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.103373
Kód obce 571041
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2089
Třebechovice pod Orebem

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.103373.01 Nepasice 10337 103373

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Nepasice leží cca 12 km východně od Hradce Králové a cca 2 km západně od města Třebechovice pod Orebem v nadmořských výškách okolo 238 – 240 m n.m.
Zástavba obce je situována kolem hlavní komunikace a kolem místních komunikací.
Obyvatelstvo bydlí převážně v rodinných domech a menších hospodářských usedlostech.
V Nepasicích je mateřská škola a několik drobných živnostníků.
Jižní částí místní části protéká řeka Orlice. V okolí řeky je vyhlášeno území „Přírodního parku Orlice“.
Nepasice jsou místní částí města Třebechovice pod Orebem.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2017 vodovod a kanalizace
Informace provozovatele vodovodu a kanalizace
Informace města

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nepasice Trvale bydlící - - - 339 350 361 372
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 339 350 361 372

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Třebechovice pod Orebem 5848 5756 5761 5787 5758 5786 5774 5750 5770 5748 5771 5716 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nepasice - - - 333 333 350 350

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 33 33 34 34
Maximální potřeba vody m3/den - - - 39 40 40 41
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 32,58 33,13 33,69 34,24
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 27,43 27,90 28,36 28,83
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 23,21 23,60 24,00 24,39
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 4,23 4,30 4,38 4,45
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 5,15 5,24 5,32 5,41

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Nepasice jsou zásobeny vodou v rámci vodárenské soustavy Východní Čechy. Do Nepasic je veden zásobní řad směrem od Třebechovic, kde v obci z něho odbočují rozvodné řady pro zástavbu.
Tlakové poměry obce ovlivňuje ATS na vodojemu Kalvárie.
Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeni téměř všichni obyvatelé. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení.
Majitelem vodovodu je společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Hradec Králové a provozovatelem je společnost Královéhradecká provozní, a.s., Hradec Králové.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Skupinový vodovod Hradec Králové (Třebechovice pod Orebem včetně místní části Nepasice) je zásobován z více zdrojů, pro nouzové zásobování bude ale použit zdroj městu nejbližší - prameniště Třebechovice pod Orebem (staré i nové).
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody a případně i dodávkou z lokálních zdrojů, pokud budou mít dostatečnou vydatnost a voda odpovídající kvalitu.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nepasice - - - 65 65 75 75

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nepasice - - - 65 65 75 75

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 8,68 9,12 9,55 9,98
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 4,17 4,38 4,59 4,80
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 2,30 2,42 2,53 2,65
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 1,10 1,16 1,21 1,26

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Místní částí prochází částečně tlaková a částečně gravitační kanalizace z Třebechovic pod Orebem do Hradce Králové. Všechny nemovitosti, ležící podél gravitační části této kanalizace se mohou na tuto stoku napojit a část je jich i napojena.
V obci je dále vybudována povrchová kanalizace podél hlavní silnice na odvedení povrchových vod a je zaústěna do řeky Orlice. Podél vnitřní komunikace v obci je provedena struha, která je také zaústěna do Orlice. Do povrchové kanalizace a struhy jsou zaústěny jak vody povrchové, tak částečně i vody splaškové předčištěné v septicích. Některé objekty mají žumpy na vyvážení.
Jižně pod místní částí je realizován kanalizační přivaděč Třebechovice pod Orebem – Hradec Králové. V západní části Nepasic je na tomto přivaděči realizována posilovací čerpací stanice.
Na tomto kanalizačním přivaděči je také napojovací šachta pro možné budoucí napojení splaškových odpadních vod z obce.
Do gravitační části kanalizace - přivaděče do Hradce Králové - je zaústěn výtlak z kanalizace Běleč nad Orlicí (v prostoru u mostu přes Orlici).

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V návrhovém období doporučujeme (vzhledem k počtu obyvatel, doposud nenapojených na stávající kanalizační průtah Nepasicemi) vybudovat ve zbytku místní části oddílnou splaškovou kanalizaci s napojením na stávající kanalizaci - průtah z Třebechovic pod Orebem do Hradce Králové.
Tím by se vyřešilo kompletně odkanalizování celé místní části.
Do doby realizace tohoto záměru doporučujeme splaškové vody zneškodňovat stávajícím způsobem, přednostně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti.
U rekonstruovaných objektů navrhujeme provedení revize a případné doplnění septiků o dočišťovací filtr, případně náhradu za domovní ČOV nebo stavbu žumpy.
U novostaveb navrhujeme buď stavbu septiku s filtrem nebo domovní ČOV.
Stávající kanalizace by byla používána pouze pro odvedení dešťových vod z komunikací a z jednotlivých nemovitostí.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Nepasice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Nepasice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva