Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Krňovice - CZ052.3602.5205.169412 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Třebechovice pod Orebem

Číslo obce PRVKUK 169412
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.169412
Kód obce 571041
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2089
Třebechovice pod Orebem

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.169412.01 Krňovice 16941 169412

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Krňovice leží cca 14 km východně od Hradce Králové a cca 1,5 km jihozápadně od města Třebechovice pod Orebem v nadmořských výškách okolo 239 – 241 m n.m.
V katastrálním území obcí Štěnkov a Krňovice se nachází celkem 135 chat (300 rekreantů). Obcí prochází páteřní komunikace, podél které se nachází většina zástavby.
Severovýchodní částí obce protéká řeka Orlice. V okolí řeky je vyhlášené území „Přírodního parku Orlice“.
Obyvatelstvo bydlí převážně v rodinných domech a menších hospodářských usedlostech.
V současnosti se postupně buduje "Podorlický skanzen Krňovice", v místní části je pohostinství, penzion a několik drobných živnostníků.
Krňovice jsou místní částí města Třebechovice pod Orebem.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2017 vodovod
Projekt "Krňovice - jednotná kanalizace" (M Projekt CZ, 03/2018)
Informace provozovatele vodovodu a kanalizace
Informace města

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Krňovice Trvale bydlící - - - 89 90 91 92
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 89 90 91 92

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Třebechovice pod Orebem 5848 5756 5761 5787 5758 5786 5774 5750 5770 5748 5771 5716 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Krňovice - - - 51 51 65 65

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 5 6 6 7
Maximální potřeba vody m3/den - - - 6 7 8 8
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 5,37 5,86 6,35 6,84
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 4,52 4,93 5,35 5,76
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 3,15 3,44 3,72 4,01
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 1,37 1,50 1,62 1,75
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,85 0,93 1,00 1,08

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Krňovice mají od roku 1998 (po povodních) vybudován veřejný vodovod, který je součástí Vodárenské soustavy Východní Čechy. Tento vodovod je napojen na vodovodní síť města Třebechovice pod Orebem v jižní části města.
Do obce je veden zásobní řad podél příjezdové komunikace. V obci z tohoto řadu odbočuje jeden rozvodný řad.
Zástavba je v tlakovém pásmu ATS vodojemu Kalvárie.
Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeni téměř všichni obyvatelé. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení.
Majitelem části vodovodu je společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Hradec Králové, část vlastní město Třebechovice pod Orebem. Provozovatelem celého vodovodu je společnost Královéhradecká provozní, a.s., Hradec Králové.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Skupinový vodovod Hradec Králové (Třebechovice pod Orebem včetně místní části Krňovice) je zásobován z více zdrojů, pro nouzové zásobování bude ale použit zdroj městu nejbližší - prameniště Třebechovice pod Orebem (staré i nové).
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody a případně i dodávkou z lokálních zdrojů, pokud budou mít dostatečnou vydatnost a voda odpovídající kvalitu.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Krňovice - - - 15 85 85 85

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Krňovice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 1,44 3,68 5,91 8,15
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,90 2,30 3,70 5,10
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V Krňovicích je vybudována povrchová kanalizace podél silnice, která odvádí vody dešťové a částečně i vody splaškové předčištěné v septicích a přepadových žumpách. Vlastní kanalizace byla provedena v akci „Z“, avšak nesplňuje dnešní požadavky na jednotnou kanalizaci. Většina objektů má žumpy na vyvážení splaškových vod. Kanalizace zaúsťuje do řeky Orlice pod mostem, v ochranném pásmu vodního zdroje.
Majitelem a provozovatelem kanalizace je Město Třebechovice pod Orebem

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel doporučujeme v návrhovém období zachovat stávající systém odkanalizování obce. V roce 2020 bude v místní části zrekonstruována a rozšířena stávající kanalizace, do které budou napojeni všichni obyvatelé s předčištěnými odpadními vodami.
Odpadní vody budou do nové kanalizace vypouštěny pouze po předčištění v dostatečně kapacitních septicích nebo ČOV.
U rekonstruovaných objektů navrhujeme provedení revize a případné doplnění septiků o dočišťovací filtr, případně náhradu za domovní ČOV.
U novostaveb navrhujeme buď stavbu septiku s filtrem nebo domovní ČOV s přepadem nebo přečerpáním do kanalizace.
Dešťové vody doporučujeme primárně vsakovat, v krajním případě vypouštět řízeně do nové kanalizace.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Krňovice 0,0 8 800,0 8 800,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Krňovice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva