Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Polánky nad Dědinou - CZ052.3602.5205.169439 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Třebechovice pod Orebem

Číslo obce PRVKUK 169439
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.169439
Kód obce 571041
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2089
Třebechovice pod Orebem

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.169439.01 Polánky nad Dědinou 16943 169439

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Polánky nad Dědinou leží cca 17 km východně od Hradce Králové a cca 3 km severovýchodně od města Třebechovice pod Orebem v nadmořských výškách okolo 244 – 264 m n.m.
Místní částí prochází páteřní komunikace, podél které se nachází většina zástavby. Východní částí protéká řeka Dědina.
Polánky nad Dědinou jsou místní částí města Třebechovice pod Orebem.
Obyvatelstvo bydlí převážně v rodinných domech a menších hospodářských usedlostech.
V místní části není žádný průmysl, pouze několik drobných živnostníků.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2017 vodovod
Informace provozovatele vodovodu
Informace města

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Polánky nad Dědinou Trvale bydlící - - - 278 280 282 284
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 278 280 282 284

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Třebechovice pod Orebem 5848 5756 5761 5787 5758 5786 5774 5750 5770 5748 5771 5716 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Polánky nad Dědinou - - - 269 269 275 275

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 17 17 17 17
Maximální potřeba vody m3/den - - - 20 20 20 20
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 16,54 16,66 16,79 16,91
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 13,92 14,02 14,13 14,23
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 13,44 13,54 13,64 13,74
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,49 0,49 0,50 0,50
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 2,61 2,63 2,65 2,67

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Polánky nad Dědinou mají vybudován veřejný vodovod, který je součástí Vodárenské soustavy Východní Čechy.
Do místní části je podél příjezdové komunikace veden zásobní řad z Jeníkovic. Z tohoto řadu odbočují rozvodné řady pro zástavbu. Místní částí je veden hlavní zásobní řad z prameniště Litá jako hlavní zásobní řad VSVČ do vodojemů Nový Hradec Králové.
Zástavba obce je v tlakovém pásmu ATS na vodojemu Kalvárie.
Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeni téměř všichni obyvatelé. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení.
Majitelem vodovodu je společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Hradec Králové a provozovatelem je společnost Královéhradecká provozní, a.s., Hradec Králové.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů nebo budováním vodovodních přípojek a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Skupinový vodovod Hradec Králové (Třebechovice pod Orebem včetně místní části Polánky nad Dědinou) je zásobován z více zdrojů, pro nouzové zásobování bude ale použit zdroj městu nejbližší - prameniště Třebechovice pod Orebem (staré i nové).
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody a případně i dodávkou z lokálních zdrojů, pokud budou mít dostatečnou vydatnost a voda odpovídající kvalitu.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Polánky nad Dědinou - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Polánky nad Dědinou - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V místní části je vybudována sporadická povrchová kanalizace podél hlavní silnice (zatrubené příkopy), do které jsou zaústěny splaškové vody předčištěné v septicích a ČOV. Tato kanalizace vyúsťuje do řeky Dědina. Severní část Polánek je rovněž odkanalizována podél komunikace a vyúsťuje do vodoteče, která protéká podél požární nádrže a je vyústěna do Dědiny.
Část objektů v Polánkách má žumpy na vyvážení. Vlastní kanalizace svádí značné množství balastních vod.
Vyústění kanalizace nezpůsobuje žádné hygienické závady.
Vlastníkem kanalizace je město Třebechovice pod Orebem.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a tomu, že vyústění stávající kanalizace nečiní hygienické závady, doporučujeme v navrhovaném období zachovat stávající systém odkanalizování místní části.
Odpadní vody doporučujeme zneškodňovat stávajícím způsobem, přednostně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti.
U rekonstruovaných objektů navrhujeme provedení revize a případné doplnění septiků o dočišťovací filtr, případně náhradu za domovní ČOV s přepadem do stávající stokové sítě.
U novostaveb navrhujeme buď stavbu septiku s filtrem nebo domovní ČOV s přepadem do stávající stokové sítě.
Po návrhovém období (po r. 2030) je možno uvažovat s realizací nové splaškové (oddílné) kanalizace, která by byla buď napojena na uvažovanou ČOV Ledce nebo převedena do Třebechovic pod Orebem (tím by se vyřešilo i odkanalizování části ulice Šárovcovy.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Polánky nad Dědinou 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Polánky nad Dědinou - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva