Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Štěnkov - CZ052.3602.5205.169447 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Třebechovice pod Orebem

Číslo obce PRVKUK 169447
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.169447
Kód obce 571041
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2089
Třebechovice pod Orebem

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.169447.01 Štěnkov 16944 169447

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Štěnkov leží cca 15 km východně od Hradce Králové a cca 2 km jižně od města Třebechovice pod Orebem v nadmořských výškách okolo 240 – 245 m n. m.
Štěnkov je místní částí města Třebechovice pod Orebem.
V katastrálním území místní části Štěnkov a Krňovice se nachází celkem 135 chat (300 rekreantů).
V místní části je restaurační zařízení a několik drobných živnostníků.
Zástavba místní části je situována převážně kolem místních komunikací. Západní částí obce protéká řeka Orlice. V okolí řeky je vyhlášen „Přírodní park Orlice“.
V místní části se nacházejí 2 rozvojové plochy pro bydlení S9 a S4, které se budou v rámci návrhového období postupně zastavovat.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2017 vodovod
ÚPO Třebechovice pod Orebem (REGIO, projektový atelier s.r.o. 01/2008)
Informace provozovatele vodovodu
Informace města

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Štěnkov Trvale bydlící - - - 185 210 235 260
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 185 210 235 260

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Třebechovice pod Orebem 5848 5756 5761 5787 5758 5786 5774 5750 5770 5748 5771 5716 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Štěnkov - - - 179 179 190 240

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 22 25 27 30
Maximální potřeba vody m3/den - - - 27 30 33 36
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 22,39 24,93 27,48 30,02
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 18,85 20,99 23,13 25,27
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 15,53 17,29 19,06 20,82
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 3,32 3,70 4,07 4,45
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 3,54 3,94 4,35 4,75

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Štěnkov má vybudován veřejný vodovod, který je součástí Vodárenské soustavy Východní Čechy. Tento vodovod je napojen na vodovodní síť města Třebechovice pod Orebem v jižní části města z ulice Na Stavě.
Do obce je veden zásobní řad podél příjezdové komunikace. V obci z tohoto řadu odbočují rozvodné řady (plast).
Zástavba je v tlakovém pásmu ATS na vodojemu Kalvárie - 700 m3.
Na systém veřejného vodovodu jsou napojeni téměř všichni obyvatelé místní části. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení.
Majitelem větší části vodovodu je společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Hradec Králové, část vodovodní sítě vlastní město Třebechovice pod Orebem.Provozovatelem celého vodovodního systému je společnost Královéhradecká provozní, a.s., Hradec Králové.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Skupinový vodovod Hradec Králové (Třebechovice pod Orebem včetně místní části Štěnkov) je zásobován z více zdrojů, pro nouzové zásobování bude ale použit zdroj městu nejbližší - prameniště Třebechovice pod Orebem (staré i nové).
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody a případně i dodávkou z lokálních zdrojů, pokud budou mít dostatečnou vydatnost a voda odpovídající kvalitu.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Štěnkov - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Štěnkov - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V místní části je vybudována velmi sporadická, částečně povrchová kanalizace (zatrubené příkopy) na odvodnění komunikace ve středu obce, která se skládá ze dvou větví, které jsou společně vyústěny do řeky Orlice. Do kanalizace jsou z některých objektů zaústěny přepady ze septiků. Většina objektů a prakticky všechny rekreační objekty mají žumpy na vyvážení. Část místní části severně před vlastním Štěnkovem není odkanalizována vůbec.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Město Třebechovice pod Orebem má zpracovanou projektovou dokumentaci na stavbu oddílné splaškové kanalizace pro odkanalizování všech objektů ve Štěnkově s odvedením odpadních vod do kanalizace města Třebechovice pod Orebem.
Z důvodu nedostatku finančních prostředků nebyla tato akce ale doposud realizována.
Do doby její výstavby budou odpadní vody ze zástavby zneškodňovány stávajícím způsobem s maximálním zřetelem na účinnost čistících zařízení u jednotlivých producentů.
U rekonstruovaných objektů navrhujeme provedení revize a případné doplnění septiků o dočišťovací filtr, případně náhradu za domovní ČOV nebo stavbu žumpy.
U novostaveb navrhujeme buď stavbu žumpy, septiku s filtrem nebo domovní ČOV podle místních podmínek.
Stejným způsobem je možno postupovat v odkanalizování novostaveb na rozvojových plochách S9 a S4, tj. buď osazení žump nebo dopravu splaškových vod do kanalizace města Třebechovice pod Orebem.
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě s maximálním zřetelem na zadržení vody v krajině.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Štěnkov 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Štěnkov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva