Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Třebechovice pod Orebem - CZ052.3602.5205.169455 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Třebechovice pod Orebem

Číslo obce PRVKUK 169455
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.169455
Kód obce 571041
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2089
Třebechovice pod Orebem

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.169455.01 Třebechovice pod Orebem 16945 169455

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Město Třebechovice pod Orebem leží cca 14 km východně od Hradce Králové v tzv. třebechovické tabuli v nadmořských výškách okolo 238 – 252 m n.m.
Městem protéká řeka Dědina, která se jihozápadně pod městem vlévá do řeky Orlice (v okolí je území Přírodního parku Orlice) . Město má 4640 trvale bydlících obyvatel.
Z nejvýznamějších kulturních památek je ve městě tzv. Třebechovický betlém, kostel sv. Apoštola Ondřeje, evangelický kostel a mariánský sloup.
Ve městě se nachází také strojírenské, kožedělné, keramické a dřevařské závody, ve městě je několik desítek živnostníků a drobných podnikatelů.
Je zde také hotel + penzion s kapacitou 50 lůžek + několik ubytoven.
Ve městě je vybudována odpovídající městská vybavenost - školka, škola, zdravotní středisko, muzeum betlémů, kulturní dům, sokolovna, několik restaurací, domov s pečovatelskou službou, Domov důchodců Zdislava, koupaliště, zimní stadion, fotbalový stadion.
Součástí města Třebechovice pod Orebem jsou místní části Krňovice, Nepasice, Polánky nad Dědinou a Štěnkov.
V rámci návrhového období by měla být obytná zástavba města rozšířena o některé rozvojové plochy z ÚPO. Jedná se o plochu T8, T9, T10 Na Vartě, T3P, T17 Ambrožova a T 13 Tyršova. Výhledově se počítá i s lokalitou T11 Družstevní práce. Všechny tyto plochy jsou v majetku soukromých subjektů.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2017 vodovod a kanalizace
ÚPO Třebechovice pod Orebem (REGIO, projektový atelier s.r.o. 01/2008)
Kanalizační řád města Třebechovice pod Orebem
Informace provozovatele vodovodu a kanalizace
Informace města

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Třebechovice pod Orebem Trvale bydlící - - - 4 879 4 850 4 860 4 850
Přechodně bydlící - - - 100 100 100 100
Celkem - - - 4 979 4 950 4 960 4 950

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Třebechovice pod Orebem 5848 5756 5761 5787 5758 5786 5774 5750 5770 5748 5771 5716 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Třebechovice pod Orebem - - - 4 975 4 975 4 985 4 985

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 636 637 637 637
Maximální potřeba vody m3/den - - - 763 764 764 765
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 636,09 636,52 636,94 637,37
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 535,56 535,92 536,28 536,64
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 398,10 398,37 398,63 398,90
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 137,46 137,55 137,65 137,74
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 10,53 10,54 10,54 10,55

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Město Třebechovice pod Orebem má vybudován veřejný vodovod, který byl realizován v roce 1933 - 1934, původně samostatný, který se posléze stal součástí Vodárenské soustavy Východní Čechy. Některé části vodovodní sítě jsou ještě původní ze šedé litiny, některé hlavní řady (ul. Pardubická, Týnišťská, Trčkova) byly postupně vyměněny za plastové, případně TLT.
Východně od města se nachází zdroj vody – Prameniště Třebechovice (25 l/s) a odtud pokračuje zásobní řad do Třebechovic pod Orebem.
V minulých letech se objevila v prameništi kontaminace atrazinem, jejíž odstraňování se již neprovádí. Kontaminace ale není úplně odstraněna, ale hledají se způsoby, jak zamezit jejímu pokračování formou ověřovacích studií.
Přebytky z prameniště jsou čerpány do hlavního zásobního řadu DN 800 Litá, vedeného severně od města.
Ve východní části města čerpací stanice Třebechovice T3 (23 l/s), která čerpe současně na vodojem Kalvárie a do řadu DN 800 mm.
Severně nad městem se nachází podzemní vodojem Kalvárie - 700 m3 (281,70/277,68 m n.m.).
Ve vlastním městě je rozvedena rozsáhlá vodovodní síť, ze které jsou zásobeny jednotlivé objekty.
Z vodovodní sítě města Třebechovice pod Orebem jsou zásobovány všechny místní části a navíc ještě obce Běleč nad Orlicí a Jeníkovice.
Zástavba ve městě byla ovládána hladinami vodojemu Kalvárie, ovšem ve špičkách docházelo k poklesu tlaku až pod přijatelnou mez - v nejvyšších patrech bytové zástavby docházelo k výpadkům v dodávce vody.
V armaturní komoře vodojemu Kalvárie byla proto vybudována ATS, která zvyšuje tlak vody v systému o 0,2 - 0,22 MPa pro město Třebechovice, Bědovice, Nepasice a Běleč nad Orlicí a o 0,4 MPa pro vodovod Jeníkovice. Po její realizaci byla odstavena z provozu ATS Nepasice, ATS Jeníkovice a ATS Bědovice.
Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeni téměř všichni obyvatelé. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení.
Majitelem převážné části vodovodu je společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Hradec Králové, část sítě vlastní město Třebechovice pod Orebem a část sítě je v majetku soukromé osoby. Provozovatelem celého vodovodu je společnost Královéhradecká provozní, a.s., Hradec Králové.
Suché období v roce 2018 a v minulých letech se neprojevilo na vydatnosti stávajících vodních zdrojů.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba. Staré nevyhovující řady budou průběžně nahrazovány novými.
Pro zajištění dodávek vody v potřebném množství a tlaku je nutné realizovat alternativní zásobovací řad pro město v trase VDJ Kalvárie směr ul. Kubelíkova (Družstevní práce) v dimenzi DN 250 a délky cca 1,5 km vč. zabezpečení dodávek vody v jižní části Třebechovice pod Orebem - pro zajištění dodávek vody v potřebném množství, tlaku a kvalitě je nutné realizovat alternativní propojovací trasu v dimenzi DN 200 a délce cca 2,8 km, které bude propojena s vodovodními řady v ul. Za Tratí, ul. Pardubická, Na Stavě a Týnišťská. Projekční příprava zatím nebyla zahájena.
Dále je uvažováno s postupnou výměnou původních potrubí z THL dle potřeby provozu a v závislosti na úpravách ulic města.
Dále bude prováděna průběžná údržba prameniště, zásobního řadu, čerpací stanice a ATS dle potřeby provozu.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Skupinový vodovod Hradec Králové (Třebechovice pod Orebem) je zásobován z více zdrojů, pro nouzové zásobování bude ale použit zdroj městu nejbližší - prameniště Třebechovice pod Orebem (staré i nové).
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody a případně i dodávkou z lokálních zdrojů, pokud budou mít dostatečnou vydatnost a voda odpovídající kvalitu.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Třebechovice pod Orebem - - - 4 814 4 814 4 824 4 824

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Třebechovice pod Orebem - - - 4 814 4 814 4 824 4 824

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 357,06 360,25 363,43 366,62
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 171,27 171,39 171,50 171,62
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 121,56 121,61 121,66 121,71
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 58,31 58,51 58,72 58,92

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Ve městě je vybudován kompletní kanalizační systém, který byl v minulosti zakončen ČOV v majetku TANEX – TREKO a.s. Třebechovice p. Orebem. Tato ČOV byla po ukončení činnosti koželužské výroby fy TANEX – TREKO zrušena (vzhledem k problematice modernizace, údržby a provozu) a bylo realizováno nové řešení - přečerpání odpadních vod z Třebechovic do Hradce Králové s následným čištěním na ČOV města Hradec Králové.
Do výtlaku odpadních vod je připojena přilehlá zástavba na území místní části Nepasice a obec Blešno a obec Běleč nad Orlicí (do gravitační části kanalizace v Nepasicích).
Kapacita zařízení (čerpací stanice) pro přečerpání odpadních vod byla projektována pro současnost 20 l/s v Třebechovicích pod Orebem, reálná kapacita výtlačného potrubí z Třebechovic p. O. je ale pouze 13 l/s.
Pro podchycení dešťových vod v Třebechovicích je uvažováno se zachycením prvních dešťových splachů v akumulaci 50 m³ a následné přečerpání dešťových přívalů v množství 75 l.s-1 do Dědiny.
Čerpací stanice Třebechovice je umístěna na kmenové stoce přivádějící odpadní vody do původní ČOV v blízkosti železničního mostu přes Dědinu, na jejím pravém břehu. Je navržena jako spouštěná studna o vnitřním 5 m a hloubce 10,5 m. Nadzemní část rovněž kruhového půdorysu o vnějším průměru 6 m je zakryta kuželovou střechou.
V západní části Třebechovic je čerpací stanice, která přečerpává odpadní vody z této lokality zpět do kanalizačního systému města.
Další čerpací stanice je vybudována pro přečerpávání splaškových vod z oddílné kanalizace pro 12 RD v ulici Na Vartě do kanalizace v ulici Hradecká.
V Třebechovicích pod Orebem je několik ulic, které doposud nejsou odkanalizované - jedná se o ulici Na Vartě (část), Boženy Němcové (část), Šárovcova (část), Na Stavě (část mezi tratí ČD a silnicí I/11) a celá ulice Bědovická. Město má zpracovanou dokumentaci pro stavební povolení a platné stavební povolení, ale nedostatek finančních prostředků brání výstavbě. Ve městě je dále neodkanalizavaná oblast "Na Ostrově", která ale zatím není řešená projekčně.
V roce 2012 - 2013 byla rekonstruována hlavní stoka v ulici Hradecká (TLT DN 800) spolu s čerpací stanicí a výtlačným potrubím DN 200 do kanalizace na Heldově náměstí.
V roce 2018 byla kompletně rekonstruována stoka v ulici Čsl. Legií od křižovatky s ul. Komenského po křižovatku ul. Týnišťská a Trčkova a v roce 2019 byla provedena kompletní rekonstrukce kanalizace v ulici Trčkova.
Majitelem kanalizačního systému je společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Hradec Králové a provozovatelem je společnost Královéhradecká provozní, a.s., Hradec Králové.
 

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na kanalizační síť města Třebechovice pod Orebem a tím i na ČOV Hradec Králové dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících stok (nebo realizováním nových stok) a prováděna běžná údržba nebo výměna jednotlivých stok.
Přitom je ale nutno počítat s tím, že větší část kanalizační sítě města Třebechovice pod Orebem je ještě původní, tzn. blíží se konci své fyzické životnosti a bude nutno řešit výměnu nebo opravu stok v jednotlivých ulicích.
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě s maximálním zřetelem na zadržení vody v krajině.
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Třebechovice pod Orebem 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Třebechovice pod Orebem - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva