Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Popovice - CZ052.3602.5205.125822 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Třesovice

Číslo obce PRVKUK 125822
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.125822
Kód obce 571059
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2046
Hradec Králové

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.125822.01 Popovice 12582 125822

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Popovice leží cca 9 km severozápadně od Hradce Králové a cca 4 km severovýchodně od města Nechanice, v nadmořských výškách okolo 243 – 252 m n.m. Obec má 55 trvale bydlících obyvatel v  25 domech a 10 rekreantů v 5 chalupách. V obci převládá zástavba rodinných domů, situovaných převážně kolem místních komunikací.
Výhledově se nepředpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel. Popovice jsou místní částí obce Třesovice.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu,Vak Náchod, 2018
Územní plán Třesovice, Regio - projektový ateliér HK, 5/2017

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Popovice Trvale bydlící - - - 55 60 65 70
Přechodně bydlící - - - 10 10 10 10
Celkem - - - 65 70 75 80

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Třesovice 235 248 250 258 253 253 258 251 261 259 268 271 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Popovice - - - 36 41 46 51

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 3 3 3 4
Maximální potřeba vody m3/den - - - 3 4 4 4
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 2,59 2,95 3,31 3,67
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 2,29 2,61 2,93 3,24
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 2,29 3,10 3,91 4,72
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,30 0,41 0,51 0,62

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Popovice má realizován veřejný vodovod Třesovice o celkové délce 2,675 km. Vodovod je součástí vodovodní síťě Nechanice, která je napojena na „Vodárenskou soustavu východní Čechy“. Tato soustava zahrnuje části okresů Náchod, Hradec Králové, Pardubice a Chrudim s velmi kvalitními zdroji pitné vody zejména vod podzemního geologického útvaru Východočeská křída. Vlastníkem vodovodu je VAK Hradec Králové, a.s. provozovatelem Královéhradecká provozní a.s.
 
Základní údaje vodovod:
IČME: 5205-770752-48172898-1/1
IČPE: 5205-702471-48172898-1/1-27461211.
 
Hlavní zásobní řad DN 150 mm (litina) je veden ze zemního vodojemu Máslojedy – 2 x 250 m3 (332/335 m n.m.), dále pak přes obce Čistěves, Dohalice s odbočkou na Sadovou, Třesovice, Popovice, Sobětuš a Nechanice. Pro snížení tlaku v potrubí je na řadu v prostoru obce Čistěves provedena šachta s redukcí, kde je tlak snižován o 0,1 MPa. Propojovací větev s Nechanicemi od vodojemu Horní Přím (1000 m3, 309/313 m n.m.) a větev od vodojemu Máslojedy jsou v rozdílné tlakové úrovni, a proto jsou odděleny sekčním šoupětem (před zástavbou Mokrovous směrem k Dohaličkám). Vlastní zástavba Třesovic je ovlivněna tlakovou úrovní z vodojemu Přím přes redukční šachtu Nechanice.
V obci z hlavního zásobního řadu odbočují rozvodné řady DN 80 mm a DN 50 mm.
 
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí a zajištění požárního odběru.
 
Vodovod není zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Obyvatelé nenapojeni na vodovod jsou zásobování vodou individuálně.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2030 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Obec si přeje rozšíření vodovodu k nové zástavbě v J částí obce (zhruba  100 m řadu).
Dále navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. Zdrojem pitné vody v případě nouzového zásobování je úpravna vody a čerpací stanice Orlice (Hradec Králové).
U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Popovice - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Popovice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudována povrchová kanalizace. Kanalizace je zaústěna do odpadu mlýnského náhonu pod hrází místního rybníka. Náhon je jako levostranný přítok zaústěn do řeky Bystřice. Dimenze kanalizace jsou DN 300, 400, 500 mm.
Do této kanalizace byly zaústěny přečištěné odpadní vody z 6 DČOV a ze septiků (s přepadem do této kanalizace). Některé objekty mají jímky na vyvážení.
Na stávající kanalizaci byl zpracován pasport v roce 1997 (Envicon s r.o. – ing. M.Pišta).

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Pro sídelní jednotku dané velikosti a struktury zástavby dle ÚP není ekonomicky výhodné budovat soustavnou kanalizační síť s centrálními nebo lokálními způsoby likvidace odpadních vod. Z těchto důvodů navrhujeme individuální způsoby nakládání a likvidace odpadních vod, které budou řešit nakládání s OV pouze pro jednotlivé nemovitosti.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
Navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
 
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Popovice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Popovice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva