Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Ledská - CZ052.3607.5208.410781 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Hřibiny-Ledská

Číslo obce PRVKUK 410781
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5208.410781
Kód obce 548642
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1112 (5208)
Kostelec nad Orlicí
Číslo POU
Název POU
2372
Kostelec nad Orlicí

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5208.410781.01 Ledská 41078 410781

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Ledská je zemědělské sídlo, ležící severně od Častolovic. Zástavba se nachází kolem silnice III/3185 z Častolovic do Lična a skládá se dvou částí, a to Malá Ledská (blíže Častolovicím) a Velká Ledská (cca 1 km dále ve směru na Lično). Zástavba v Malé Ledské leží v nadmořské výšce cca 300,0 – 330,0 m n.m., ve Velké Ledské pak cca 320,0 – 335,0 m n.m.
Obec je na hydrologickém rozvodí (Velká Ledská spadá do povodí Olešnického potoka, Malá Ledská do povodí potoka Konopáč).
Ledská je místní části obce Hřibiny - Ledská.
 
Jedná se o obec s počtem obyvatel do 500.
Počet obyvatel celkem: 199
 
Zástavba je zemědělského typu (rodinné domky s případným hospodářským zázemím, zemědělské usedlosti), volně rozmístěná podél silnice III/3185 a dalších komunikací. V obci není významnější zaměstnavatel, občané dojíždějí za prací do okolí. Poměrně velká část objektů je využívána k rekreaci.
Obec se nachází na hydrologickém rozvodí. Velká Ledská leží v koncové části povodí bezejmenné vodoteče – levostranný přítok Olešnického potoka, dílčí povodí 1-02-01-085. Zaústění do Olešnického potoka je v prostoru Hoděčínského rybníka. Malá Ledská pak spadá do koncové části povodí potoka Konopáč, který vede do  Častolovic, kde je zaústěn do náhonu Alba (dílčí povodí 1-02-01-086/1).
 
Obec Ledská leží v CHOPAV Východočeská křída.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Informace provozovatele vodovodu
Informace provozovatele kanalizace
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ledská Trvale bydlící - - - 199 205 210 215
Přechodně bydlící - - - 24 25 28 30
Celkem - - - 223 230 238 245

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hřibiny-Ledská 372 358 346 343 337 344 338 345 349 356 360 355 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ledská - - - 175 180 185 190

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 23 23 24 24
Maximální potřeba vody m3/den - - - 38 39 40 42
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 22,50 23,14 23,79 24,43
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 12,36 12,71 13,07 13,42
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 10,90 11,21 11,52 11,83
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 1,00 1,03 1,06 1,09
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 9,33 9,33 9,33 9,33

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Ledská je napojena na skupinový vodovod, který zásobuje Častolovice, Hřibiny včetně místních částí Ledská a Paseky, Olešnici včetně místní části Hoděčín a Čestice. Vodovod je v majetku vodohospodářského sdružení obcí „Obecní voda“ se sídlem v Častolovicích, jeho provoz zajišťuje AQUA servis, a.s. Rychnov nad Kněžnou.
Podrobný popis vodovodního systému je uveden ve zprávě pro Hřibiny.
 
Ledská je napojena na ATS vyššího tlakového pásma (umístěné v armaturní komoře vodojemu Paseky). Hlavní zásobní řad jde od ATS do Pasek a pak pokračuje na Hřibiny, Malou Ledskou a Velkou Ledskou. První část řadu do Pasek je v DN 100 (PVC) zbytek v DN 150. Na tento hlavní zásobní řad je pak v zastavěných částech obce napojeno několik rozvodných řadů menších profilů.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovodní síť včetně zdrojů a akumulace je poměrně dobře koncepčně řešena, v návrhovém období do roku 2030 se po konzultaci s provozovatelem vodovodu pro Ledskou předpokládá pouze
dostavba vodovodní sítě podle potřeb nové zástavby a dílčí opravy dle zhodnocení stavu sítě.
 
Dořešení situace v dopravě vody ve vyšším tlakovém pásmu, kde v případě poruchy ATS nebo přerušení dodávky proudu dochází k okamžitému výpadku zásobení je možno řešit výstavbou věžového vodojemu, v rámci jeho přípravy je třeba posoudit i optimální umístění (buď u zemního vodojemu nebo v prostoru Hřibiny – Ledská).

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vrt Častolovice je vzhledem ke svým hydrogeologickým předpokladům považován za klíčový zdroj náhradního zásobení v celé oblasti Častolovice, Čestice, Týniště.
Nouzové zásobení obyvatel v  Ledské se proto předpokládá z vodovodního systému, s případným omezením tlaku a množství dodávané vody nebo s dovozem vody cisternou.
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody v okrajových oblastech s menší hustotou zástavby.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ledská - - - 158 165 170 175

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ledská - - - 0 165 170 175

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 15,15 15,69 16,24 16,78
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 9,48 9,82 10,16 10,50
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V Malé a Velké Ledské byla v letech 2011 - 2012 dobudována stávající jednotná kanalizace tak, aby tvořila ucelený systém.
Čištění odpadních vod z jednotlivých nemovitostí je řešeno lokálně a to převážně septiky s přepadem do této kanalizace.
Stávající žumpy byly přebudovány na septiky.
Kanalizace v Ledské byla zakončena dvojicí dočišťovacích nádrží, ve kterých se dočišťují veškeré odpadní vody.
Systém funguje tak, že splaškové vody po předčištění natékají do dočišťovací nádrže. Odlehčené srážkové vody odtékají přímo do recipientu.
Vyčištěné odpadní vody mají následující parametry (rok 2017):
 
Povolené hodnoty na odtoku z větší dočišťovací nádrže:
                       „p“                  „m“
BSK5              25 mg/l          40 mg/l  
CHSKCr          60 mg/l        120 mg/l  
                  NL                  30 mg/l          40 mg/l
 
Dosahované hodnoty na odtoku z vštší dočišťovací nádrže (rok 2017):
 
      BSK5               4,8 mg/l           
      CHSKCr           8,5 mg/l        
                  NL                  22,6 mg/l        
 
Vyčištěné vody z větší dočišťovací nádrže jsou odvedeny jednak do bezejmenného vodního toku, natékajícího do rybníka v Hoděčíně (IDVT 10171784), z menší nádrže do bezejmenného vodního toku, který je pravostranným přítokem VT Bělá (IDVT 10169926)

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V současnosti má obec Ledská vybudován ucelený systém odvádění a čištění odpadních vod přírodě blízkým způsobem.
U původní kanalizace je možno uvažovat s nutnými opravami kanalizace v případě havárie.
Další rozšiřování systému bude prováděno v souladu s rozšiřováním a rozvojem zástavby obce.
U dočiťovací nádrže je nutné uvažovat po 10 - 15 letech s jejím odbahněním.
Četnost odbahnění je závislá na zbytkovém znečištění přitékající vody, tedy na dobré funkci předčistících zařízení u jednotlivých producentů.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Ledská 0,0 6 000,0 6 000,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Ledská - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva