Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Třesovice - CZ052.3602.5205.170755 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Třesovice

Číslo obce PRVKUK 170755
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.170755
Kód obce 571059
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2046
Hradec Králové

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.170755.01 Třesovice 17075 170755

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Třesovice leží cca 10 km severozápadně od Hradce Králové, v nadmořských výškách 248 – 260 m n.m. Obec má 195 trvale bydlících obyvatel v 60 rodinných domech a 20 rekreantů v 10 chalupách. V obci převládá zástavba rodinných domů, situovaných převážně kolem místních komunikací.
V nejbližší době se plánuje výstavba cca 5 rodinných domů. Výhledově se nepředpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu,Vak Náchod, 2018
Územní plán Třesovice, Regio - projektový ateliér HK, 5/2017

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Třesovice Trvale bydlící - - - 195 196 198 200
Přechodně bydlící - - - 20 20 20 20
Celkem - - - 215 216 218 220

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Třesovice 235 248 250 258 253 253 258 251 261 259 268 271 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Třesovice - - - 112 113 115 117

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 7 7 8 8
Maximální potřeba vody m3/den - - - 9 9 9 9
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 7,32 7,43 7,54 7,65
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 6,47 6,57 6,66 6,76
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 5,45 5,60 5,75 5,90
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 1,02 1,04 1,05 1,07
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,84 0,86 0,89 0,91

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Třesovice má realizován veřejný vodovod o celkové délce 2,675 km. Vodovod je součástí vodovodní síťě Nechanice, která je napojena na „Vodárenskou soustavu východní Čechy“. Tato soustava zahrnuje části okresů Náchod, Hradec Králové, Pardubice a Chrudim s velmi kvalitními zdroji pitné vody zejména vod podzemního geologického útvaru Východočeská křída. Vlastníkem vodovodu je VAK Hradec Králové, a.s, provozovatelem Královéhradecká provozní a.s.
 
Základní údaje vodovod:
IČME: 5205-770752-48172898-1/1
IČPE: 5205-702471-48172898-1/1-27461211
 
Hlavní zásobní řad DN 150 mm je veden ze zemního vodojemu Máslojedy – 2 x 250 m3 (332/335 m n.m.), dále pak přes obce Čistěves, Dohalice s odbočkou na Sadovou, Třesovice, Popovice, Sobětuš a Nechanice. Pro snížení tlaku v potrubí je na řadu v prostoru obce Čistěves provedena šachta s redukcí, kde je tlak snižován o 0,1 MPa. Propojovací větev s Nechanicemi od vodojemu Horní Přím (1000 m3, 309/313 m n.m.) a větev od vodojemu Máslojedy jsou v rozdílné tlakové úrovni, a proto jsou odděleny sekčním šoupětem (před zástavbou Mokrovous směrem k Dohaličkám). Vlastní zástavba Třesovic je ovlivněna tlakovou úrovní z vodojemu Přím přes redukční šachtu Nechanice.
V obci z hlavního zásobního řadu odbočují rozvodné řady Ø 110 mm, Ø 90 mm, Ø 63 mm.
 
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí a zajištění požárního odběru.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Obyvatelé nenapojeni na vodovod jsou zásobování vodou individuálně.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2030 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. Zdrojem pitné vody v případě nouzového zásobování je úpravna vody a čerpací stanice Orlice (Hradec Králové).
U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Třesovice - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Třesovice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudována dešťová kanalizace. Tato kanalizace byla řešena zásadně jako kanalizace povrchová a měla odvést povrchové vody nejen z vlastní obce (komunikace, střechy, dvory), ale odvádí i povrchové vody ze silničních příkopů nad obcí. Kanalizace vyúsťuje mimo obec na dvou místech, severní část, která odvodňuje cca 75% obce, je zaústěna do řeky Bystřice u mostku komunikace směr Suchá, jižní část obce je odkanalizována do otevřené vodoteče, která odtéká mimo obec do polí a po delší trase s propojením na další meliorační příkopy ústí do řeky Bystřice v prostoru obce Popovice.
Do této kanalizace byly zaústěny přečištěné odpadní vody z 10 DČOV a ze septiků (s přepadem do této kanalizace). Některé odpadní vody z WC, případně z kuchyňských dřezů jsou jímány do jímek a vyváženy, ostatní vody z umyvadel a koupelen jsou pak zaústěny do povrchové kanalizace přímo. Do kanalizační sítě jsou též napojeny vody drenážní.
Na stávající kanalizaci byl zpracován pasport v roce 1997 (Envicon s r.o. – ing. M.Pišta).

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k počtu obyvatel (méně než 500 obyvatel) doporučujeme v návrhovém období zachovat stávající systém odkanalizování obce.
Po návrhovém období (po roce 2030) v souladu s územním plánemdoporučujeme vybudovat novou oddílnou (splaškovou) kanalizaci s tím, že stávající kanalizace bude použita pro odvedení dešťových vod do vodních toků. Spádové poměry na území obce umožní zřízení gravitační kanalizace. Přečerpávání odpadních splaškových vod by bylo prováděno pouze v případě potřeby překonání nepříznivých výškových poměrů. Kanalizační síť a objekty na ní by byly situovány na veřejných pozemcích, převážně ve stávajících komunikacích. Odpadní vody budou svedeny z obce směrem na západ za obec, kde navrhujeme výhledově realizovat novou mechanicko-biologickou ČOV . Do této ČOV budou pomocí výtlaku zaústěny i splaškové odpadní vody z obce Mokrovousy. ČOV musí být navržena nad hladinu Q100 v Bystřici – dle vyjádření krajského úřadu – odbor životního prostředí a zemědělství z 21.6. 2004. Územní plán obce uvažuje i s druhou variantou - čerpání splaškových vod na ČOV Nechanice. Vzhledem k blízkosti obcí Mokrovousy a Třesice a geomorfologii terénu území doporučujeme koncepčně realizovat námi navrhovanou variantu společného čištění odpadních vod na centrální ČOV pro obce Mokrovousy a Třesice. Do doby výstavby nové kanalizační sítě a ČOV, doporučujeme likvidovat odpadní vody stávajícím způsobem, přednostně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti. U novostaveb doporučujeme osazení domovních ČOV s přepadem do stávající stokové sítě.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Třesovice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Třesovice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva