Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Janovice - CZ052.3602.5212.182150 - stav 31. 10. 2022

A. Obec

Vinary

Číslo obce PRVKUK 182150
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5212.182150
Kód obce 571083
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
973 (5212)
Nový Bydžov
Číslo POU
Název POU
2062
Nový Bydžov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5212.182150.01 Janovice 18215 182150

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Janovice leží cca 29 km severozápadně od Hradce Králové a cca 6 km severozápadně od města Nový Bydžov na hranici dvou krajů, v nadmořských výškách cca 242 – 252 m n.m. Obec má 86 trvale bydlících obyvatel a  8 rekreantů ve 45 domech. V obci převládá zástavba rodinných domů .Obec spadá pod obecní úřad Vinary. Podklady:Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"Karty VUME+VUPE 2017 vodovodZdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHKDigitální zákres stávajícího vodovodu,Vak HK, 2018

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Janovice Trvale bydlící - - - 86 86 86 86
Přechodně bydlící - - - 8 8 8 8
Celkem - - - 94 94 94 94

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Vinary 458 457 459 454 447 435 419 412 415 423 442 461 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Janovice - - - 73 73 73 73

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 4 4 4 4
Maximální potřeba vody m3/den - - - 5 5 5 5
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 3,86 3,86 3,86 3,86
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 3,42 3,42 3,42 3,42
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 3,31 3,31 3,31 3,31
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,11 0,11 0,11 0,11
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,45 0,45 0,45 0,45

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Janovice má vybudován veřejný vodovod Vinary RVS, který je součástí Vodárenské soustavy Východní Čechy. Vlastníkem vodovodu je VAK Hradec Králové a.s., provozovatelem Královéhradecká provozní a.s. Základní údaje vodovod:IČME: 5212-782181-48172898-1/1IČPE: 5212-754943-48172898-1/1-27461211Počet zásobených trvale bydlících obyvatel: 73 Obec je na VSVČ napojena z jižního směru na vodovodní řad Ø 160 mm v obci Starý Bydžov. Odtud pokračuje zásobní řad PVC Ø 110 mm směrem na obce Janovice a Vinary. V obci z tohoto řadu odbočují rozvodné řady PVC Ø 90 mm a rPE Ø 63 mm pro zástavbu.Zástavba obce je v tlakovém pásmu zemního vodojemu Starý Bydžov 2 x 250 m3 (282,94/286,64).Vodovod je rozveden do všech částí obce. Na rozvodu umístěné hydranty neplní  požadavky požárního zabezpečení.Obyvatelé nenapojení na vodovod využívají vlastní studně, množství ani kvalita vody není známa.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. Lze též využít vrty Vrty 1, 3 ze zdrojové oblasti Nový Bydžov. Voda z těchto vrtů musí projít Úpravnou vody v Novém Bydžově před použitím pro nouzové zásobování.U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Janovice - - - 0 0 94 94

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Janovice - - - 0 0 94 94

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace vyúsťuje na třech místech do místní vodoteče. Jedná se o povrchovou kanalizaci, do které jsou zaústěny předčištěné splaškové vody ze septiků. Do kanalizace jsou také zaústěny i vody drenážní a povrchové z okolních polí.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci Janovice bude vybudována oddílná splašková gravitační kanalizace zakončená dvěma čerpacími stanicemi odpadních vod. Z nich budou veškeré splaškové odpadní vody vznikající v obci Janovice přečerpávány do oddílné splaškové kanalizační sítě v obci Vinary, jenž bude zakončena centrální čistírnou odpadních vod. Přečištěné odpadní vody budou z této centrální čistírny odpadních vod vypouštěny do blízkého bezejmenného toku číslo 10177186 ve správě povodí Labe. Celková délka nově navrhovaných gravitačních stok v obci Janovice činí cca 1,5 km a celková délka nově navrhovaného výtlačného potrubí činí cca 1,65 km. Předpokládá se, že vlastníkem i provozovatelem plánované kanalizační sítě bude Obec Vinary.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Janovice 0,0 16 000,0 16 000,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Janovice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
31. 10. 2022 ZK/15/1054/2022 usnesení zastupitelstva
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva