Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Vinary - CZ052.3602.5212.182184 - stav 31. 10. 2022

A. Obec

Vinary

Číslo obce PRVKUK 182184
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5212.182184
Kód obce 571083
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
973 (5212)
Nový Bydžov
Číslo POU
Název POU
2062
Nový Bydžov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5212.182184.01 Vinary 18218 182184

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Vinary leží cca 30 km severozápadně od Hradce Králové a cca 7 km severozápadně od města Nový Bydžov na hranici dvou krajů, v nadmořských výškách cca 250 – 260 m n.m. Obec má 200 trvale bydlících obyvatel v 60 rodinných domech. V obci převládá zástavba rodinných domů . V obci se z větších podniků nachází firma V+H Betta Vinary a.s. (zemědělství), která zaměstnává cca 30 zaměstnanců. Je zde také asi 14 chalup (30 rekreantů). Podklady:Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"Karty VUME+VUPE 2017 vodovodZdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHKDigitální zákres stávajícího vodovodu,Vak HK, 2018

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vinary Trvale bydlící - - - 200 200 200 200
Přechodně bydlící - - - 30 30 30 30
Celkem - - - 230 230 230 230

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Vinary 458 457 459 454 447 435 419 412 415 423 442 461 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vinary - - - 75 75 75 75

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 4 4 4 4
Maximální potřeba vody m3/den - - - 4 4 4 4
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 3,66 3,66 3,66 3,66
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 3,23 3,23 3,23 3,23
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 3,04 3,04 3,04 3,04
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,20 0,20 0,20 0,20
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,42 0,42 0,42 0,42

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Vinary má vybudován veřejný vodovod Vinary-RVS o celkové délce 5,802 km, který je součástí Vodárenské soustavy Východní Čechy. Vlastníkem vodovodu je VAK Hradec Králové, a.s., provozovatelem Královéhradecká provozní a.s. Základní údaje vodovod:IČME: 5212-782181-48172898-1/1IČPE: 5212-754943-48172898-1/1-27461211 Obec je na VSVČ napojena z jižního směru na vodovodní řad Ø 160 mm v obci Starý Bydžov. Odtud pokračuje zásobní řad PVC Ø 110 mm směrem na obce Janovice a Vinary. V obci z tohoto řadu odbočují rozvodné řady PVC Ø 90 mm a PE Ø 63 mm pro zástavbu.Zástavba obce je v tlakovém pásmu zemního vodojemu Starý Bydžov 2 x 250 m3 (281/284,60).Vodovod je rozveden do všech částí obce. Na rozvodu umístěné hydranty neplní požadavky požárního zabezpečení.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Lokalita Smidarská Lhota je součástí vodovodu Smidary, který je zásoben z věžového vodojemu 80 m3 ve Starém Bydžově. Kóta vodojemu 299,3/302,7 m n. m. Obec Vinary je vybavena veřejným vodovodem, napojeným přes Janovice na systém vodovodu Starý Bydžov se zemním vodojemem 2x 250 m3 na kótě 283/286,6 m n. m. Kóty zástavby Vinar 250 – 260 m n. m. Tlakové poměry ve Vinarech nejsou dostatečné pro protipožární zajištění 0,2 MPa dle ČSN 730873. Propojením vodovodu Vinary s vodovodem ve Smidarské Lhotě (Smidary) dojde ke zlepšení tlakových poměrů o 0,10 – 0,15 MPa. Uvedené řešení je naplněním návrhu PRVK 2004. Vodovodní řad DN 100 v délce 1 500 m. Předpokládané pořizovací náklady dle Metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. 401/2010-15000 jsou ve výši cca 3,6 mil. Kč. Dále budou na vodovodu V návrhovém období dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. Lze též využít vrty Vrty 1, 3 ze zdrojové oblasti Nový Bydžov. Voda z těchto vrtů musí projít Úpravnou vody v Novém Bydžově před použitím pro nouzové zásobování.U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vinary - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vinary - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudována stávající dešťová kanalizace charakteru povrchové, do které jsou zaústěny splaškové odpadní vody z jednotlivých domácností, předčištěné v 55 septicích a DČOV. Do této kanalizace jsou také zaústěny i drenážní vody a vody z okolních vodotečí. Kanalizace vyúsťuje na čtyřech místech do vodoteče v povodí Zábědovského potoka a v části obce je tato kanalizace vedena v otevřeném příkopu.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci Vinary bude vybudována nová centrální čistírna odpadních vod, která bude sloužit obcím Kozojídky, Janovice, Vinary. Bude též vybudována nová oddílná splašková kanalizace, která bude převážně gravitační, ale na severu obce je nutné použít potrubí tlakové, s čerpacími šachtami u jednotlivých nemovitostí, zaústěné do gravitační stoky. Gravitační potrubí bude na jihu obce u č.p. 108 zakončeno čerpací stanicí odpadních vod, která bude veškeré splaškové odpadní vody vznikající v obci Vinary přečerpávat pomocí výtlačného potrubí do nové již zmíněné ČOV. Přečištěné odpadní vody budou z této ČOV vypouštěny do blízkého bezejmenného toku číslo 10177186 ve správě povodí Labe.

 

Celková délka nově navrhovaných gravitačních stok v obci Vinary činí cca 1,95 km, celková délka nově navrhovaného tlakového porubí činí cca 0,17 km a celková délka nově navrhovaného výtlačného potrubí činí cca 0,52 km. Předpokládá se, že vlastníkem i provozovatelem této plánované kanalizační sítě bude obec Vinary.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Vinary 0,0 23 000,0 23 000,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Vinary - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
31. 10. 2022 ZK/15/1054/2022 usnesení zastupitelstva
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva